• Słownik logistyczny

  A

  ABC

  Forma analizy, polegająca na ocenie wartościowej danych dóbr.  Dzięki niej możliwe jest poznanie ich udziału w wartości całkowitego rocznego ich zużycia. Celem analizy jest zapewnienie efektywnej kontroli nad zapasami.

  Polega ona na przyporządkowaniu danego produktu do danej grupy produktów:

  • A – Zapasy cenne, stanowiące 5-20% zapasów i mające znaczący udział w generowanej wartości,
  • B – Zapasy mające udział w wysokości 15-20% zapasów i mające średni udział w generowaniu wartości,
  • C – Zapasy o charakterze masowym, mające udział w wysokości 60-80% zapasów – generują bardzo niską wartość w okolicy 5%.
  ACI – FEE

  ang. Advance Commercial Information Definition

  Procedura elektronicznego zgłoszenia przywożonych na teren Kanady ładunków. Projekt stworzony przez Agencję Kanadyjskiej Służby Granicznej w celu zwiększenia wydajności i poprawy bezpieczeństwa na granicach. owar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Kanady. Przypływający do Kanady towar bez dokonanej procedury ACI jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

  Ad valorem

  łac. od wartości

  Wysokość  opłat przewozowych i celnych, nakładanych na  towary, mienie itd., ustalana jako procent wartości.

   

  ADR

  ADR to europejska umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

  Dowiedz się więcej.

  Agencja celna
  Pomaga w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi. Pośredniczy w imieniu swoich klientów przed urzędem celnym.

  Dowiedz się więcej.

  Akcyza

  Podatek akcyzowy

  Podatek nakładany na niektóre dobra konsumpcyjne w celu ograniczenia ich spożycia. Akcyzą objęte są np. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwo.

  Alleycat – wyścigi kurierów

  To nieformalne zawody rowerowe, w których najczęściej uczestnikami są kurierzy rowerowi.

  Dowiedz się więcej.

  ALSC

  ang. American Lumber Standard Committee

  Dodatkowa opłata portowa.

  AMS – FEE

  ang. Automated Manifest System

  Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów stosowana przez Stany Zjednoczone. Umożliwia szybką i bezpieczną elektroniczną odprawę celną. AMS został stworzony, aby ułatwić i pomóc w celnej identyfikacji. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego USA. Towar przypływający do USA bez dokonanej procedury AMS jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

  Analiza rentowności

  Analiza wykonywana w celu poprawy lub optymalizacji rentowności przedsiębiorstwa. Można analizować wiele obszarów, takich jak: segment rynku, klient, kanał dystrybucji, rodziny produktów, produkty, technologie, platformy, regiony, moce produkcyjne.

  Anulowanie zlecania
  Zawiadomienie dostawcy o rezygnacji z zamówienia przed jego realizacją.

  Dowiedz się więcej.

  API
  API umożliwia komunikację pomiędzy systemami komputerowymi.

  Dowiedz się więcej.

  ARB

  ang. Arbitrary surcharge

  Dopłata arbitralna.

  ATA

  fr. Admission Temporaire, ang. Temporary Admission

  Międzynarodowy dokument celny regulujący warunki odprawy celnej towarów wywożonych tymczasowo.

  ATB Service Charge

  ang. Arbitrary surcharge

  Dodatkowa opłata celna pobierana w przypadku tranzytu przez port w Hamburgu (Niemcy).

  ATP

  Umowa dotycząca międzynarodowych przewozów produktów spożywczych łatwo psujących się oraz specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych do takiego transportu.

  A.TR

  Świadectwo przewozowe stosowane w wymianie handlowej z Turcją. Poświadczane jest przez organy celne państwa eksportującego.

  Automatyzacja wysyłki

  Inaczej automatyzacja procesów logistycznych. Działanie minimalizujące pracę pracownika sklepu internetowego poprzez integrację systemu sklepu z systemem operatora logistycznego. Dostarczenie przesyłki jest automatycznie realizowane przez firmę kurierską wybraną przez klienta, bez zbędnej pracy pracownika sklepu.

  Dowiedz się więcej.

  Awizacja

  Informacja dla uczestników łańcucha dostaw o planowanej dacie przyjęcia zamówionego towaru przez pracowników magazynowych firmy zamawiającej. Pozwala ona w lepszym zagospodarowaniu czasu pracy podmiotów odpowiedzialnych za przemieszczenie i odbiór towarów.

  Awizo

  Zawiadomieni dla adresata przesyłki informujące o próbie doręczenia paczki.

  B

  Barka kontenerowa

  Barka przystosowana do przewozu kontenerów.

  B2B

  ang. business-to-business

  Model relacji biznesowych, polegający na zawieraniu transakcji pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi.

  Dowiedz się więcej.

  B2C

  ang. Business to Customer

  B2C to zawieranie transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

  Dowiedz się więcej.

  B/L – FEE

  ang. Bill of Lading=Konosament

  Opłata dokumentacyjna. Opłata pobierana przez przewoźnika za wystawienie konosamentu (morski list przewozowy).

  BAF

  ang. Bunker Adjustment Factors

  Dodatek paliwowy nakładany przez konferencję żeglugową lub armatora. Jego celem jest zniwelowanie efektów zmiany cen na rynku paliw. Wysokość dodatku paliwowego jest zmienna, ustalana na pewien czas np. na miesiąc i zależy od aktualnej ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

  BLB

  ang. Bl amendment before manifest filing

  Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów realizowana przez Meksyk, ułatwiająca odprawę celną. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Meksyku. Towar przypływający do Meksyku bez dokonanej procedury BLB jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

  BOM

  ang. Bill of Materials

  Zestawienie elementów, półproduktów, surowców i ich ilości niezbędnych do produkcji określonego przedmiotu. Spis ten zawiera każdy nierozbieralny element, który składa się na produkt finalny. Często wiąże się go z zamówieniem produkcyjnym na dane przedmioty.

  Branża TSL

  Branża TSL łączy w sobie trzy sektory: transport, spedycję i logistykę.

  Dowiedz się więcej.

  Broker usług kurierskich

  ang. Courier Services Broker

  Czyli firma pełniąca rolę pośrednika pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem logistycznym działającym w sektorze przesyłek kurierskich.

  Dowiedz się więcej.

  Budynek magazynowy

  Typ nieruchomości, służący składowaniu towarów i zapasów. Charakteryzuje się zamkniętą budową – osłonięciem za pomocą ścian zewnętrznych i dachu. Ważne jest, że budynek magazynowy pełni funkcję przechowywania towarów, z kolei centrum dystrybucyjne – przechowuje produkty, ale także realizuje zamówienia.

  C

  CAF

  ang. Currency Adjustment Factor

  Dodatek walutowy służy zminimalizowaniu efektów wahań kursów walutowych. Jest to rodzaj opłaty stosowanej przez przewoźników w transporcie morskim i lotniczym. Został wprowadzony ze względu na zmieniające się kursy walut. Ustalany na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązującego wskaźnika.

  Centrum dystrybucyjne

  Wyodrębniony przestrzennie i funkcjonalnie obiekt, służący do magazynowania towarów stanowiących własność dostawców, a następnie rozdzielania ich do odbiorców.

  Centrum logistyczne

  Obiekty przestrzenne oferujące szeroką gamę usług wspomagających i ułatwiających obsługę logistyczną. Centra logistyczne spełniają następujące funkcje: logistyczne (np.: transport, pakowanie, magazynowanie), pomocnicze (np.: spedycja, promocja i marketing, ubezpieczenia i obsługa celna), oraz dodatkowe (np.: usługi parkingowe, gastronomiczne, bankowe, serwisowe).

  Certyfikat pochodzenia

  Dokument wymagany przez niektóre kraje do celów taryfowych, poświadczający kraj pochodzenia określonych towarów.

  CETA

  Porozumienie pomiędzy Kanadą a Unią Europejską umożliwiające dostęp do rynku kanadyjskiego i znacznie upraszczające wymianę handlową.

  Dowiedz się więcej.

  CFR

  1 z formuł INCOTERMS

  Cost And Freight (koszt i fracht) – sprzedawca pokrywa koszty transportu do portu docelowego. Ryzyko (jak w warunkach FOB) przekazane jest na odbiorcę w momencie, gdy dobra przekroczą burtę statku.

  Chat

  Narzędzie umożliwiające bezpośrednią komunikację z Biurem Obsługi Klienta. Dostępne są w nim również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  Chat dostępny jest na stronie: globkurier.pl/kontakt

  CIF

  1 z formuł INCOTERMS

  Cost, Insurance And Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht) – eksporter ponosi wszelkie koszty aż do portu docelowego. Koszty te obejmują, poza tymi przedstawionymi w formule FOB, także koszty transportu i ubezpieczenia. Ryzyko za towar  ponosi  kupujący już przy załadunku na statek.

  CIP

  1 z formuł INCOTERMS

  Carriage And Insurance Paid To (koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do) – sprzedawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia do określonego miejsca przeznaczenia; 
  Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
  Incoterm CIP jest odpowiednikiem CIF.

  CLF

  ang. Collection – FEE (if o/f collect)

  Opłata pobierana jeśli fracht został zabukowany/zarezerwowany z płatnością przy odbiorze.

  Click and Collect

  Metoda zamawiania przesyłek z odbiorem w punkcie zewnętrznym (paczkomacie lub punkcie odbioru). Umożliwia ona odebranie paczki w dogodnym dla nas momencie i pozwala ominąć problem dostarczenia paczki przez kuriera w nieodpowiedniej porze.

  Cło

  Opłata, która nakłada dany kraj na towary wywożone i przywożone przez granice celne państw,a także ich tranzyt przez obszary celne. 

  Cło obowiązuje tylko w krajach spoza UE. 

  Chłodnia

  Rodzaj ciężarówki przeznaczonej do przechowywania i przewozu łatwo psujących się towarów. Transport chłodnią wykorzystuje najczęściej przemysł spożywczy.

  Cło antydumpingowe

  Cło nakładane przez państwo na towary pochodzące z importu, których cena jest znacznie niższa od ceny na rynku producenta określonego.

  CMR

  fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route – Międzynarodowy List Przewozowy

  Dokument towarzyszący przewozowi towaru, na którym znajdują się informacje na temat nadawcy (firma, adres, dane kontaktowe), przewoźnika (dane kierowcy, samochodu, naczepy), odbiorcy, a także samego towaru (co jest przewożone, w jakiej ilości, kiedy ma dotrzeć do odbiorcy). Potwierdza on zawarcie umowy na przewóz, wykonuje się go w trzech lub czterech jednakowo brzmiących kopiach (dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika oraz dodatkową).

  Dowiedz się więcej.

  COD

  ang. Cash on Delivery

  Rodzaj przesyłki kurierskiej, za którą płacisz przy odbieraniu paczki kurierowi.

  Dowiedz się więcej.

  Co - packing

  Przepakowywanie towarów z opakowań zbiorczych do jednostkowych w celu dołączenia kolejnych produktów, ich próbek, tworzenia zestawów; przygotowanie towaru (etykietowanie i opakowanie) do wysyłki.

  CPT

  1 z formuł INCOTERMS

  Carriage Paid To (koszty transportu opłacone do) – sprzedawca ponosi koszty  transportu do określonego miejsca przeznaczenia, ale ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
  Incoterm CPT jest odpowiednikiem CFR, nie musi jednak dotyczyć transportu morskiego.

  CRM

  ang. Customer Relationship Management  Zarządzanie relacjami z klientami zestaw procedur i narzędzi, które służą budowaniu, utrzymyaniu i poprawie relacji z klientami.

  Cross - border

  Handel transgraniczny, zagraniczny, handel ponadnarodowy, międzypaństwowy, internacjonalny. Sprzedaż towarów, dóbr i usług na rynku zagranicznym.

  Dowiedz się więcej.

  Cross docking

  Przeładunek kompletacyjny, w którym towar nie trafia do magazynu w celu jego dłuższego przechowywania, a jedynie, aby został przepakowany, skompletowany i wysłany bezpośrednio do odbiorcy.

  Dowiedz się więcej.

  CSR

  ang. Corporate Social Responsibility

  To społeczna odpowiedzialność biznesu (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw).

  Dowiedz się więcej.

  CSV
  Plik CSV jest prostym formatem pliku, którego wygenerowanie jest dostępne w większości programów sprzedażowych. Umożliwia szybkie nadanie wielu zleceń.

  Dowiedz się więcej.

  CTF

  ang. Clean Truck Fee

  Dodatkowa opłata pobierana przez porty w Los Angeles (USA), która ma przyczynić się do zmiany wyposażenia portów. Środki z tej opłaty zostaną przeznaczone na wymianę starych pojazdów używanych w portach na nowe przyjazne i bezpieczne dla środowiska.

  Czas cyklu zamówienia

  Czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do jego otrzymania. Obejmuje on kilka etapów: przesłanie zamówienia, jego przetworzenie, przygotowanie i wysyłkę.

  D

  DAP

  1 z formuł INCOTERMS 

  Delivered At Place (dostarczone do miejsca) – sprzedawca pokrywa koszty transportu i  ponosi ryzyko związane z dostarczeniem towarów pod uzgodniony adres.

  DDP

  1 z formuł INCOTERMS

  Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone) – wszystkimi kosztami transportu i cła obciążony jest eksporter; importer poza opłaceniem podatku w kraju dostawy praktycznie nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru.
  Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego miejscu.

  Decyzja strategiczna

  Decyzja, która wywiera wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Oddziałuje ona na przedsiębiorstwo w długim okresie czasu; zazwyczaj na kilka lub kilkanaście lat. Istotne jest, że trudno się z niej wycofać, np. decyzja o lokalizacji centrum dystrybucji.

  Deklaracja eksportowa

  Formalne oświadczenie zawierające wszystkie szczegóły dotyczące wywozu, składane do poborcy celnego w porcie wyjścia.

  Deklaracja ładunkowa

  Deklaracja frachtu

  Dokumenty dotyczące ładunku przekraczającego granice celne. Zawierają m.in. takie informacje, jak: lista towarów, ich ilość i wartość, dane wysyłającego i przyjmującego. 

  Deklaracja pochodzenia

  Oświadczenie producenta, dostawcy, eksportera lub innego upoważnionego podmiotu, dotyczące pochodzenia towarów.

  DGD

  ang. Dangerous Goods Declaration

  Deklaracja ładunków niebezpiecznych.  Dokument zawierający informacje dotyczące transportu ładunku niebezpiecznego. Zawiera dane na temat przewożonych materiałów, takie jak odpowiednia nazwa przewozowa oraz numer UN, a także szczegółowe informacje dot. zagrożeń związanych z danym ładunkiem (czyli kod klasyfikacyjny materiału, numery wzorów nalepek, określenie klasy i podklasy, opis dodatkowych zagrożeń. 

  DGR

  ang. Dangerous Goods Regulation

  Zbiór przepisów regulujących sposób dokumentowania i przewozu przesyłek niebezpiecznych (mogących zagrażać bezpieczeństwu, mieniu, zdrowiu lub środowisku) w transporcie lotniczym

  Dłużyca
  Przesyłka dłużycowa Mianem przesyłki dłużycowej określa się przygotowany do wysyłki element o bardzo dużej długości.

  Dowiedz się więcej.

  DOC – FEE

  Opłata dokumentacyjna. Pokrywa koszty administracyjne związane z rejestracją, zmianami lub innymi formalnościami.

  Dok przeładunkowy

  Wbudowany w otwór budynku magazynu pomost, który umożliwia załadunek i wyładunek towarów ze środków transportu zewnętrznego. Wyposażony jest w urządzenia mechaniczne zamykające bramy, mostek ładunkowy i fartuchy uszczelniające.

  Door-to-door

  Usługa dostarczenia przesyłki od nadawcy bezpośrednio do odbiorcy. Przykładowo, kurier może odebrać paczkę od nadawcy z jego domu oraz dostarczyć ją bezpośrednio do domu odbiorcy.

  Dowiedz się więcej.

  Doręczenie terminowe
  Usługa dostępna w wybranych firmach kurierskich, polegająca na doręczeniu przesyłki w określonych godzinach.

  Dowiedz się więcej.

  DPS

  ang. Destination Port/Terminal Security Charge

  Dodatek pobierany przez port lub terminal docelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony załogi statków, portu, a także ładunku. Występuje najczęściej w imporcie FCL. Realizacją środków bezpieczeństwa określonych przez port i statek zajmują się wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy. Ustalone warunki dotyczące bezpieczeństwa muszą być wykonane zarówno ze strony statków jak i portów.

  DPU

  1 z formuł INCOTERMS

  Delivered At Place Unloaded (dostarczone do miejsca, rozładowane) – koszty i ryzyko ponoszone przez eksportera  do momentu oddania towaru do dyspozycji kupującego we wskazanym miejscu, po wyładunku ze środka transportu. DPU to jedyna reguła, która wymaga od sprzedającego dokonania wyładunku towaru ze środka transportu w miejscu przeznaczenia. Do obowiązków kupującego należy dokonanie odprawy importowej.

  Drobnica

  Przesyłka drobnicowa

  Pojedynczy ładunek (w opakowaniu lub bez opakowania), który można policzyć i zważyć.

  Dropshipping

  Metoda sprzedaży produktów przez sklepy internetowe, które nie posiadają własnego magazynu – towary zamawiane poprzez e-sklep wysyłane są do odbiorcy bezpośrednio od producentów czy też dostawców.

  Dowiedz się więcej.

  DRP

  ang. Distribution Resource Planning

  Planowanie zasobów dystrybucyjnych dotyczy procesu planowania, w sposób umożliwiający odpowiedni ich dobór i późniejsze wykorzystanie. Dzięki temu określić można istotne parametry jak np. poziom zapasów bezpieczeństwa czy zapotrzebowania na podstawie prognoz sprzedaży i zamówień.

  Drukarka etykiet

  Urządzenie do drukowania etykiet z kodem kreskowym, na bazie wprowadzonych danych.

  Dowiedz się więcej.

  Dumping

  Rodzaj polityki gospodarczej, która polega na sprzedaży swoich produktów za granicę po niższych cenach w porównaniu z rynkiem krajowym (dumping cenowy) lub po cenach niższych od kosztów wytworzenia (dumping kosztowy).

  Dystrybucja fizyczna

  Zbiór działań i podejmowanych decyzji zmierzających, do tego, żeby klient (odbiorca końcowy) otrzymał dany wyrób.

  Dystrybutor

  Firma, która nie wytwarza własnych produktów, ale kupuje je i odsprzedaje. Taka firma zwykle prowadzi magazyn wyrobów gotowych.

  E

  EBAF

  ang. Emergency Adjustment Factor

  Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa – każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport.

  E-commerce

  ang. e-commerce – handel elektroniczny

  Handel prowadzony w Internecie, w którym transakcji dokonuje się drogą elektroniczną.

  ECS

  ang. Congestion Surcharge

  Dodatek za utrudnienia związane ze zbyt dużą liczbą ładunków w porcie. Linie żeglugi morskiej mają prawo nałożyć dodatkową opłatę na transport towarowy w celu odzyskania utraconych przychodów. Na przykład na pokrycie strat spowodowanych przez zatory lub bezczynność statków obsługujących dany port. Innym czynnikiem, który wpływa na przeciążenia portu są strajki pracowników.

  EDI

  ang. Electronic Data Interchange – Elektroniczna Wymiana Danych

  Wspomagana przez oprogramowanie komputerowe wymiana informacji handlowych czy też dokumentów finansowych między systemami komputerowymi partnerów biznesowych.

  Efekt byczego bicza

  O efekcie byczego bicza mówimy w sytuacji, kiedy zwiększa się zmienność zamówień od detalistów i hurtowników, w stosunku do popytu klienta. W konsekwencji powstaje nadwyżka zapasów u poszczególnych partnerów (w całym łańcuchu dostaw).

  Ekologistyka

  Dziedzina logistyki skoncentrowana na ograniczaniu i obniżaniu niekorzystnych skutków działalności przedsiębiorstw. Opiera się ona na zarządzaniu przepływem materiałów odpadowych, w sposób redukujący jego negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  Zadania ekologistyki obejmują: czynną segregację odpadów, zbiórkę odpadów, transport i składowanie odpadów w przeznaczonych do tego miejscach. 

  Eksport
  Sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym.

  Dowiedz się więcej.

  Embargo

  Zakaz wymiany handlowej z określonym krajem, ogłaszany przez jeden albo więcej państw lub organizacji międzynarodowych

  ENS – FEE

  ang. Entry Summary Declaration

  Deklaracja skrócona wprowadzona przez 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Opłaty są pobierane za konosament dla ładunków podążających do UE.

  EOQ

  ang. Economic order quantity  

  Ekonomiczna wielkość zamówienia to idealna wielkość zamówienia, którą dane przedsiębiorstwo powinno zakupić, aby zminimalizować koszty zapasów. Wśród kosztów zapasów wyróżnić możemy: koszty utrzymania danego zapasu, koszty niedoborów i zamówień. Kluczowe jest, że EOQ najlepiej stosować, gdy popyt zamówienia i koszty utrzymania pozostają stałe w czasie.

   

  EORI

  To Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Powinien zostać wygenerowany przez firmy zlecające transport poza kraje UE.

  ERIS

  ang. Extra risk insurance surcharge

  Ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka.

  ERP

  ang. Enterprise Resources Planning

  Złożone oprogramowanie umożliwiające efektywne planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem wdrożenia ERP w system przedsiębiorstwa jest integracja wszystkich obszarów jego działalności. Dzięki niemu możliwa jest ciągła kontrola ekosystemu biznesowego oraz adaptacja organizacji do warunków rynkowych. Systemy ERP cechują się dużą elastycznością i umożliwiają dopasowanie do specyfiki danej firmy.

  Etykieta

  Inaczej etykieta wysyłkowa lub list przewozowy.

  Dokument, który musi być dołączony do każdej przesyłki, zawierający niezbędne dla Kuriera informacje o przesyłce oraz miejscu jej doręczenia i nadania.

  Dowiedz się więcej.

  EUR.1

  Świadectwo pochodzenia EUR.1  to dokument potwierdzający pochodzenie towarów wywożonych do krajów trzecich, wystawiany dla dla towarów, wobec których zostanie obniżona stawka cła w kraju importującym w ramach np.: preferencyjnych umów dwustronnych pomiędzy UE, a danym krajem importu.

  Europaleta

  Standardowa paleta przeznaczona do transportu i składowania towarów. Wymiary: 1200 x 800 x 144 mm, maksymalne obciążenie może wynosić do 1500 kg, jednakże może się ono różnić, w zależności od firmy kurierskiej realizującej transport.

  EXW

  1 z formuł INCOTERMS

  Ex-Works (z zakładu) – kupujący ponosi niemal wszystkie koszty i ryzyko podczas całego procesu wysyłki. Jedynym obowiązkiem sprzedawcy jest zapewnienie dostępu do towarów.

  F

  Faktura handlowa

  Szczegółowa lista wysyłanych towarów. Zazwyczaj umieszczona jest w dokumentach windykacyjnych eksportera.

  Faktura Proforma

  Dokument umożliwiający dokonanie płatności, który zawiera niezbędne dane do wykonania płatności. Faktury pro forma stanowią podstawę do wystawienia zbiorczej faktury VAT.

  Dowiedz się więcej.

  FAS

  1 z formuł INCOTERMS

  Free Alongside Ship (franco wzdłuż burty statku) – sprzedawca ponosi koszty i ryzyko aż do momentu dostarczenia towarów pod statek. W tym punkcie ryzyko przejmuje kupujący i to on zajmuje się odprawą eksportową i importową.

  FCA

  1 z formuł INCOTERMS

  Free Carrier (franco przewoźnik) – eksporter dostarcza towar po odprawie celnej do przewoźnika w określonej lokalizacji. Importer w całości pokrywa  koszty związane z dalszą organizacją transportu i ubezpieczenia. Ryzyko przekazane jest w momencie przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi. FCA dotyczy każdego rodzaju transportu.

  FCL

  ang. Full Container Load

  FCL oznacza ładunek całopojazdowy, czyli cały kontener wykorzystywany jest przez tylko jednego odbiorcę.

  Dowiedz się więcej.

  FEFO

  ang. First Expired, First Out

  Metoda zarządzania zapasami polegająca na wydawaniu towarów z najwcześniejszą datą ważności na początku. 

  FIATA

  ang. International Federation of Freight Forwarders Associations – Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów

  Globalna organizacja zrzeszająca narodowe organizacje spedytorów oraz członków indywidualnych. Jej działanie polega na ochronie spedytorów oraz reprezentowaniu ich interesów zawodowych. Zadania FIATA to również opracowywanie dokumentów wykorzystywanych przez spedytorów i podmioty organizujące transport oraz zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych przez członków organizacji.

  FIFO

  ang. First In, First Out 

  Metoda magazynowania, w której towary dostarczone jako pierwsze na magazyn, również pierwsze go opuszczają. Stosowana jest w przypadku magazynów wyposażonych w regały przepływowe dostępne z obu stron, gdzie jedną stroną towary są ładowane na regał, a drugą są z niego odbierane.

  FOB

  1 z formuł INCOTERMS

  Free On Board (franco statek) – eksporter ponosi wszystkie koszty transportu ładunku do portu wyjściowego, odprawy celnej oraz koszty portowe. Pozostałe opłaty są w gestii importera. Ryzyko na odbiorcę przekazane jest w momencie, gdy dobra przekroczą burtę/pokład docelowego środka transportu.

  Foliopak

  Foliowe opakowanie, najczęściej z logotypem danej firmy kurierskiej, do którego można zapakować przesyłkę. Przesyłki zapakowanie w foliopak uznawane są przez przewoźników za przesyłki standardowe. 

  Fracht lotniczy

  Transport lotniczy, Spedycja lotnicza

  Usługa polegająca na przewozie drogą powietrzną towarów praktycznie w dowolne miejsce na kuli ziemskiej.

  Dowiedz się więcej.

  Fracht morski

  Usługa polegająca na przewożeniu towarów drogą morską, za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu statku handlowego.

  Dowiedz się więcej.

  FTL

  ang. Full Truck Load

  Inaczej ładunek kompletny. Skrót FTL oznacza transport podczas którego pojazd ciężarowy przewozi jeden ładunek i tym samym jest nim w pełni obciążony.

  Fulfillment

  Oddelegowanie części zadań dotyczących prowadzenia e-sklepów do firm zewnętrznych. Obsługa logistyczna takich pośredników może polegać m.in.: na magazynowaniu towarów dostępnych w e-sklepach, pakowaniu zamówień, obsłudze zwrotów czy też klientów B2B.

  Dowiedz się więcej.

  Fumigacja

  Zabezpieczenie przedmiotów i opakowań drewnianych (takich jak na przykład palety czy bębny kablowe) chemicznymi środkami, które nie pozwalają zainfekować materiałów owadom czy gryzoniom.

  Dowiedz się więcej.

  FS

  ang. Fuel Surcharge

  Dopłata paliwowa. Zmienna dopłata, która jest zależna od ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

  FTX

  ang. Freight Tax Surcharge

  Podatek frachtowy nakładany przez rząd. Opłacany w imieniu załadowcy lub odbiorcy przez przewoźnika morskiego.

  G

  GATT

  Układ w sprawie taryf celnych i handlu, podpisany w Genewie 30 października 1947 r. Dotyczył on umowy, dzięki której możliwe było zniesienie cła i zwiększenie handlu międzynarodowego. Wyróżnić można jego kluczowe zasady:

  • Niedyskryminacji i równego traktowania,
  • Klauzula najwyższego uprzywilejowania – traktowanie każdego państwa tak samo,
  • Klauzula narodowa – traktowanie towarów importowanych równo z krajowymi,
  • Zasada możliwości interwencji handlowej
  • Zasada wzajemności
  Giełda transportowa

  Portal online przeznaczony dla przedsiębiorstw transportowych. Umożliwia on spedytorom i operatorom logistycznym sprawne i efektywnie poszukiwanie kontrahentów. Co więcej, jest integratorem branży umożliwiającym pozyskanie i przekazywanie informacji między ogniwami. Umożliwia spedytorom reklamowanie swoich ładunków, a przewoźnikom podjęcie zlecenia. Zasadniczym celem giełdy transportowej jest zapełnienie pustych przebiegów.

  Globalizacja

  Ogół złożonych procesów, które prowadzą do pogłębienia się światowych powiązań we wszystkich dziedzinach życia ekonomicznego, politycznego, społecznego, i kulturowego.
  Proces integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału.

  Gospodarka elektroniczna

  e-gospodarka

  Wykorzystanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej.

  GS1

  Etykieta logistyczna, mająca postać kodu kreskowego, służąca do oznaczanie jednostek logistycznych w standardowy sposób, zgodnie z zasadami systemu ogólnoświatowej organizacji GS1. Zawiera informacje takie, jak: dane producenta/dostawcy, podstawowe dane o produkcie (np. nazwa, rodzaj, ilość w opakowaniu, gramatura).

  H

  Handel elektroniczny

  ang. e-commerce

  To wszystkie elementy związane z zawarciem transakcji handlowej za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (komputer, telefon, telewizor, itp.) pomiędzy użytkownikami owych urządzeń.

  Dowiedz się więcej.

  Handel wewnątrzpaństwowy

  Typ handlu, w którym interesy pomiędzy kupującym i sprzedającym odbywają się w granicy jednego państwa.

  Handel zagraniczny

  Odpłatna wymiana towarów oraz usług z partnerami, których siedziba znajduje się poza granicą celną państwa.  

  HEA

  ang. heavy and oversized cargo

  Ładunki ponadgabarytowe przewożone w transporcie lotniczym, której waga wynosi zazwyczaj ponad 125 kg.

  Hub

  Duży port lotniczy, gdzie jedna lub wiele linii lotniczych dokonuje przeładunku towarów.

  Hurtownia

  Obiekt gospodarczy, przeznaczony do gromadzenia i czasowego przechowywania towarów. Hurtownie zaopatrywane są w zapasy od producentów, aby następnie umożliwić dalszą ich sprzedaż – w ilościach hurtowych określonym klientom końcowym lub punktom sprzedaży detalicznej.

  I

  IATA

  ang. International Air Transport Association – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

  Zrzeszenie, które ma na celu ujednolicenie wymagań, praw i przepisów w zakresie przewozu, odprawy i założeń celnych w transporcie lotniczym osób i dóbr. Do zadań organizacji należy także m.in.: ustalanie międzynarodowych taryf lotniczych oraz reprezentowanie interesów liniowych przewodników lotniczych.

  ICAO

  ang. International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

  Organizacja wyspecjalizowana ONZ. ICAO odpowiada za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo międzynarodowego ruchu lotniczego, a także wspieranie rozwoju lotniczego.

  IDP

  ang. Information Decoupling Point

  Informacyjny punkt rozdziału to miejsce, gdzie docierają dane o obecnym popycie klientów. Powinien on integrować cały łańcuch dostaw – dawać najlepsze i aktualne informacje wszystkim ogniwom łańcucha.

  Import
  Zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym).

  Dowiedz się więcej.

  Import aukcji

  Pobranie transakcji z platform sprzedażowych (np. Allegro, eBay) do zewnętrznej platformy, w celu automatyzacji wysyłki towarów.

  Incoterms

  ang. International Commercial Terms – Międzynarodowe Reguły Handlu 

  Reguły dotyczące organizacji transportu, ubezpieczenia i własności towaru, uzgodnione w umowie przez ich sprzedawcę oraz nabywcę. Opisują one moment przejęcia odpowiedzialności za przewożony towar przez odbiorcę, strukturę ponoszonych kosztów transportu oraz odpowiedzialność za powstałe ryzyko związane z przewozem. Wytyczne te są aktualizowane raz na 10 lat, obecna wersja pochodzi z 2020 roku.

  Integracja (sklepu internetowego z kurierem)

  Scalenie sklepu internetowego z firmą kurierską obsługującą wysyłkę paczek w danym sklepie. Umożliwia to automatyczną obsługę zamówień Klientów poprzez generowanie przesyłek bezpośrednio z panelu sklepu.

  ISO 28000: 2007

  Norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Obejmuje ona wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem. Dotyczy ona m.in.: ogólnych wymagań bezpieczeństwa łańcucha dostaw, polityki zarządzania bezpieczeństwem czy kompetencji w zakresie ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Wdrożenie jej w przedsiębiorstwie transportowym zapewnia, że firma świadczy usługi bezpieczne i wysokiej jakości.

  ISPS

  ang. International Security Port Surcharge

  Dodatek bezpieczeństwa, służy pokryciu kosztów dodatkowych czynności, które wykonują służby portowe oraz służby bezpieczeństwa. Został wprowadzony po atakach terrorystycznych 11 września w USA.

  J

  Jednostka logistyczna

  Połączenie jednostek handlowych, dla potrzeb przechowywania lub transportowania, mająca na celu  identyfikowanie i śledzenia tych jednostek w łańcuchu dostaw. Inne nazwy: jednostka transportowa, jednostka wysyłkowa.

  Jednostka ładunkowa

  Jednostka łącząca pojedyncze elementy lub przedmioty w kontenerach transportowych w jedną „jednostkę”. Dzięki temu możliwe jest łatwe przemieszczanie ich za pomocą nośnika paletowego lub wózka widłowego. Jednostki ładunkowe pakowane są ciasno w: regały magazynowe, kontenery intermodalne itd.

  JiS

  ang. Just in Sequence

  Rozwinięcie wcześniej powstałej reguły Just in Time. Koncepcja ta jest stosowana w branży automotive, ze względu na szeroką ofertę dostępnych konfiguracji pojazdów oraz zautomatyzowanie produkcji. Sama filozofia stanowi rozwinięcie JiT (czyli dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną) o ustalenie kolejności elementów w dostawie, które będą zużywane jako pierwsze (na przykładzie automotive – przy określonym planie produkcji wiadome jest jakie części będą potrzebne do określonego wariantu pojazdu, więc zgodnie z tym założeniem zamawia się części ułożone po kolei, zgodnie z planem ich montażu w kolejnych produkowanych pojazdach).

  JiT

  ang. Just in Time – dokładnie na czas

  Metoda zarządzania produkcją oraz magazynem, mająca na celu dostarczenie produktów bezpośrednio na linię produkcyjną, z minimalnym wykorzystaniem bądź całkowitym pominięciem procesu magazynowania. Ma to na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez magazyn oraz usprawnienie planowania procesu produkcyjnego.

  K

  Kabotaż

  Rodzaj transportu wyróżniający się tym, że towary są przewożone wewnątrz państwa, w którym pojazd przewożący nie jest zarejestrowany (np.: dla samochodu z Polski przewozem kabotażowym będzie przesyłka załadowana i rozładowana w Niemczech).

  Dowiedz się więcej.

  Kanał dystrybucji

  Łańcuch powiązanych ze sobą wzajemnie organizacji, który umożliwia dotarcie towaru od producenta do końcowego odbiorcy. Przedstawiony jako droga oraz etapy, które przebywa produkt od jego powstania do odbioru przez końcowego konsumenta.

  Dowiedz się więcej.

  Karnet ATA

  Rodzaj czasowej odprawy celnej, uregulowanej Konwencją o Tymczasowej Odprawie Celnej z 1990 roku. Dotyczy on głównie towarów przewożonych na terytorium innego kraju na określony czas,  np.: w celach wystawienniczych. Wydawany jest na rok i może być używany wielokrotnie i do wielu krajów, pod warunkiem przewożenia tych samych dóbr. System Karnetów ATA funkcjonuje 78 państwach, z czego przy przewożeniu dóbr między państwami zrzeszonymi w UE nie jest on wymagany.

  Klient

  Podmiot dokonujący zakupu danego produktu na własny użytek lub w celu dalszej dystrybucji. Istotne jest, że po zrealizowanej transakcji nabywa on prawa własności do towaru. Klientem mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne,       jednostki administracji publicznej.

  Kod kreskowy

  Graficzne przedstawienie informacji na temat produktu, wykorzystujące paski w ciemnych i jasnych barwach, oraz ciągi liczb. Odczytuje się je za pomocą specjalnych skanerów elektronicznych i służą do automatycznej identyfikacji produktów.

  Kompletacja

  Przygotowywanie zamówień na magazynie do wysyłki. Kompletacja jest elementem konfekcjonowania.

  Komponent

  Materiał, który wnosi wkład do gotowego produktu, ale sam nie jest produktem gotowym.
  Przykładem mogą być, m.in.: opony samochodowe, zasilacz do komputera lub zamek błyskawiczny do kurtki narciarskiej.

  Komunikacja miejska

  Rodzaj gminnej komunikacji drogowej, wykonywanej w obrębie granic administracyjnych: miasta, miasta i gminy, miast, miast i gmin sąsiadujących.

  Konfekcjonowanie

  Działania, których celem jest przygotowanie towaru w taki sposób, aby można go było dostarczyć klientowi. Do czynności tych zalicza się m. in. etykietowanie, umieszczanie odpowiednich oznaczeń, dodawanie próbek lub gratisów i inne.

  Kongestia

  Sytuacja drogowa, która charakteryzuje się zbyt dużym nasileniem ruchu w stosunku do przepustowości określonej drogi – potocznie korek drogowy.

  Konosament

  ang. bill of lading (BOL lub B/L)

  Morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do w

  Konsolidacja

  Łączenie wielu przesyłek w jedną większą, w celu zmniejszenia ich objętości, a co za tym idzie często również kosztów ich obsługi.

  Dowiedz się więcej.

  Kontener

  Skrzynia (najczęściej metalowa) o zestandaryzowanych wymiarach, służąca do przewozu ładunków drobnicowych.

  Dowiedz się więcej

  Kontyngent

  Precyzyjnie określona ilość towarów, która możliwa jest do przywiezienia do kraju, bez konieczności nakładania ograniczeń czy dodatkowych ceł.

  Konto prepaid

  Konto prepaid umożliwia dokonywanie przedpłat i gromadzenia na nim środków, w celu późniejszego ich wykorzystania.

  Dowiedz się więcej.

  Konto PUESC

  PUESC- Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

  Założenie konta jest niezbędne w celu nadania numeru EORI, umożliwia również dostęp do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi. 

  Konwencja COTIF

  Konwencja dotycząca międzynarodowego przewozu koleją, zastosowana w Europie, Maghrebie i na Bliskim Wschodzie. Celem konwencji jest ujednolicenie systemu prawnego w zakresie: przewozu osób i towarów, zasad użytkowania wagonów, infrastruktury kolejowej. Jest ona istotnym dokumentem, dzięki któremu możliwe jest usunięcie przeszkód w międzynarodowym ruchu kolejowym. Co więcej, umożliwia monitorowanie stosownych zasad i reguł ustalonych przez OTIF.

  Koperta DOX

  Koperta DOX to niewielka przesyłka kopertowa. W kopercie można nadać dokumenty lub przedmioty o małym rozmiarze. 

  Koszt frachtu

  Koszty poniesione przez nadawcę za przewóz, obliczane w zależności od rodzaju środka transportu i odległości między miejscem odbioru, a miejscem końcowym.  Mogą odejmować także koszty: przygotowania dokumentacji, załadunku, rozładunku czy ubezpieczenia.

  Koszty utylizacji zwrotnej

  Koszty związane z utylizacją lub recyklingiem produktów, zwróconych z powodu: odrzucenia przez klienta, wycofania z eksploatacji lub ich przestarzałości.

   

  Koszty zewnętrzne transportu

  Skutki negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i życie człowieka. Są to m.in. zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza, hałas, a także wszelkie inne koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z prowadzeniem działalności transportowej, jak np. opóźnienia spowodowane zatłoczeniem dróg, problemy zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza itd.

  KPI

  ang. Key Performance Indicators

  Kluczowe wskaźniki efektywności mówią o tym, jakie wskaźniki firma stosuje w odniesieniu do oceny procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

  Kurier

  Osoba, której zadaniem jest dostarczenie przesyłek, paczek, dokumentów od punktu nadania do wyznaczonego celu w najszybciej możliwie czasie.

  Dowiedz się więcej.

  L

  Lean production

  Idea szczupłej produkcji oparta jest o zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego w taki sposób, aby ograniczać zapotrzebowanie zasobów materiałowych i zapasów produktów gotowych na przestrzeniach magazynowych. Szczupła produkcja charakteryzuje się organizacją dostaw dokładnie na czas i zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem. Dzięki temu unika się nieefektywnego składowania i przestojów produkcyjnych.


  Lejek sprzedażowy

  Metoda obrazująca proces prowadzący do zaprezentowania i sprzedaży danemu przedsiębiorstwu oferowanych produktów czy usług.  Idea zakłada działania w czterech obszarach.: 1 – Suspect (Zakładasz, że dane przedsiębiorstwo może być zainteresowane twoją ofertą), 2 – Prospect (Jesteś pewien, że firmy w tej grupie mają cechy twojego idealnego klienta), 3 – Lead (Twój potencjalny klient, wie jakie produkty oferujesz, lecz nie podjął jeszcze decyzji odnośnie zakupu), 5 – Customer (Firma staje się twoim klientem).

  LCL
  ang. Less than Container Load rodzaj przesyłki kontenerowej, gdzie nadawca ma do dyspozycji tylko część powierzchni ładunkowej kontenera. Pozostałe miejsce należy do innych nadawców. Przesyłki te nazywa się również drobnicą.

  Dowiedz się więcej.

  LEZ

  ang. Low Emission Zone

  Strefa niskiej emisji to obszar, w którym dostępność do pewnych pojazdów powodujących zanieczyszczenia jest ograniczona. Celem wprowadzenia takich stref jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza szkodliwymi dla zdrowia gazami i pyłami. Odbywa się to poprzez wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów z silnikami spalinowymi, przekraczającymi ustalony dla stref poziom emisji.

  LIFO

  ang. Last In, First Out

  Metoda magazynowania, w której towary dostarczane na magazyn jako ostatnie, pierwsze go opuszczają (stosowane np.: w przypadku, gdy dobra mają długi czas przydatności do spożycia, magazyn nie jest przelotowy, bądź dobra przechowywane są na tzw. regałach przepływowych push-back, dostępnych tylko od jednej strony).

  Licencja eksportowa

  Rodzaj dokumentu rządowego, uprawniającego licencjobiorcę do eksportu określonej ilości towaru do danego kraju. Licencja eksportowa może być wymagana w pewnych krajach. Spowodowane jest to ochroną rynku krajowego przed negatywnymi skutkami eksportu.

  Licencja importowa

  Rodzaj dokumentu, pozwalający na import niektórych rodzajów towarów do kraju. Istotne jest, że stosowany jest często w celu ograniczenia negatywnych skutków masowych importów. Licencje importowe stosowane mogą być do określenia limitów importu danego towaru. Dokument wydawany jest przez rząd.

  List przewozowy

  Dokument dołączony do każdej przesyłki, zawierający niezbędne dla Kuriera informacje o przesyłce oraz miejscu jej doręczenia i nadania.

  Dowiedz się więcej.

  List ręczny

  Samoprzylepny, wypisany przez kuriera list przewozowy. Skorzystanie z takiej usługi wiążę się dodatkową opłatą. 

  Ręczny list krajowy: 9,99 zł netto.

  Ręczny list międzynarodowy: 25 zł netto.

  Logistyczna obsługa klienta

  Zespół działań podejmowanych od momentu złożenia zamówienia, do momentu dostarczenia towarów. Ich celem jest zaspokojenie wymagań klienta w dłuższym okresie czasu.

  Logistyka

  Proces planowania, zarządzania, realizowania i kontrolowania przemieszczania się towarów oraz osób z punktu pochodzenia do punktu docelowego.

  Logistyka 3PL

  ang. Third Party Logistics  

  Logistyka 3PL odnosi się do outsourcingu: procesów logistycznych e-commerce, zarządzania zapasami, magazynowania i usług w zakresie fulfillment.

  Dostawcy 3PL pozwalają przedsiębiorcom działającym w e-commerce osiągnąć więcej, dzięki wykorzystaniu narzędzi i infrastruktury automatyzującej realizację zamówień detalicznych.

   

  Logistyka 4PL

  ang. Fourth Party Logistics

  Logistyka 4PL zmierza o krok dalej, w porównaniu z Logistyką 3PL. Odbywa się to poprzez sukcesywne zarządzanie: zasobami, technologią, infrastrukturą, a nawet zewnętrznymi dostawcami 3PL. Dzięki temu możliwe jest: projektowanie, budowanie i dostarczanie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw.

  Usługi 4PL zazwyczaj obejmują 3PL oraz m.in:

  • Strategię logistyczną,
  • Analizy i wydatki na transport oraz wykorzystania pojemności i wydajność przewoźnika,
  • Strategie pozyskiwania towarów,
  • Analizę i projektowanie sieci,
  • Doradztwo,
  • Planowanie biznesu.
  Logistyka Kontraktowa

  Biznesowy segment usług logistycznych, nastawiony na długoterminową współpracę pomiędzy producentami i dostawcami usług logistycznych. Logistykę kontraktową wyróżnia: integracja dodatkowych funkcji, takich jak np. prace montażowe w celu wygenerowania wartości dodanej, wysoki stopień indywidualizacji zgodnie z życzeniami klienta, długoterminowe umowy zawierane z reguły co najmniej na rok.

  Logistyka Miejska

  Dziedzina logistyki zajmująca się poprawą i optymalizacją działań transportowych na obszarach miejskich. Działalność logistyki miejskiej skupia się na poprawie efektywności i niezawodności sterowania przepływami: mediów, ładunków, środków pieniężnych i informacji o terenach miejskich. Uwzględnia ona środowisko ruchu, występujące zatłoczenie, bezpieczeństwo oraz oszczędność energii.

  Logistyka Zwrotna

  ang. Reverse Logistic – w Polsce utożsamiana również z Ekologistyką czy Logistyką Odpadów

  Działania podejmowane przez firmę w celu likwidacji negatywnego wpływu pozostałości poprodukcyjnych oraz poproduktowych na środowisko. Dotyczy przekazania wyrobu od finalnego konsumenta z powrotem do producenta, np.: w celu jego utylizacji bądź serwisu.

  Lo-Lo

  ang. Lift-In, Lift-Of

  Rodzaj statku morskiego, wyposażonego w urządzenia do pionowego  załadunku i wyładunku intermodalnej jednostki transportowej (ITU).

  LQ
  ang. Limited Quantities – ograniczone ilości Odnosi się do przewozu towarów niebezpiecznych w ograniczonej ilości. Dane dotyczące maksymalnej dozwolonej ilości dóbr w opakowaniu, umożliwiających przewóz jako ładunek LQ znajdują się w tabeli 3.4 w “Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych” – zawarte są tam również wszystkie materiały objęte przepisami ADR.

  Dowiedz się więcej.

  LSF

  ang. Fuel Low Sulphur Surcharge

  Dopłata za paliwo o zbyt wysokiej zawartości siarki. Statki pływające na obszarze objętym limitem zawartości siarki w paliwie, muszą używać olejów opałowych o zawartości siarki nieprzekraczającej określonej ilości np. 1,5%. Dotyczy to między innymi Obszaru Morza Bałtyckiego, Kanady i USA.

  LTL

  ang. Less Than Truck Load

  Transport nie pełno pojazdowy. To ładunek który zajmuje jedynie część przestrzeni pojazdu, dlatego też zwany jest ładunkiem częściowym. Koszt transportu przesyłki LTL nie obejmuje wynajęcia całej ciężarówki do przewozu, tylko jej część.

  LWS

  ang. Low Water Surcharge

  Dodatek frachtowy związany z niskim poziomem wód w rzekach (np. na rzece Świętego Wawrzyńca, Montreal, Kanada). W pewnym okresie poziom wód może się znacznie obniżyć i utrudnić transport śródlądowy oraz zwiększyć jego koszt.

  Ł

  Ładunek ponadnormatywny (ponadgabarytowy)

  Ładunek, którego rozmiary i/lub masa przekraczają wymiary standardowe. Transport takiego ładunku wymaga właściwej organizacji, nierzadko też zapewnienia odpowiednich warunków infrastrukturalnych.
  Przykładem ładunku ponadnormatywnego może być wiatrak jako element konstrukcyjny elektrowni wiatrowej.

  Łańcuch dostaw

  ang. supply chain

  Obejmuje wszelkie czynności związane z transportem oraz przeróbką towarów, wraz z pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju surowców oraz  dostarczeniu produktu do konsumentów.

  Łańcuch logistyczny

  Łańcuch transportowo – magazynowy będący połączeniem technologicznym punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów. Wszelkie operacje oraz procesy związane z zamówieniami i zarządzaniem zapasami pomiędzy ogniwami łańcucha są organizacyjnie i finansowo skoordynowane.

  M

  Magazynowanie
  Wszelkiego rodzaju czynności związane z  przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem towarów w pewnym okresie.

  Dowiedz się więcej.

  Make or Buy

  Stwierdzenie odnoszące się do sytuacji, w której przedsiębiorstwo rozpatruje, czy bardziej opłacalny jest zakup podzespołów do produkcji określonych dóbr z zewnątrz, czy też produkcja ich we własnym zakresie. Może odnosić się również do wyboru między wynajęciem a zakupem pojazdów, przestrzeni magazynowych itp.

  Marketplace

  Platforma sprzedażowa, na której znajdują się oferty wielu sprzedawców (np. Allegro, Amazon).

  Masowe nadanie

  Usługa umożliwiająca nadanie przesyłek do wielu klientów jednocześnie. Za pomocą jednego formularza możliwe jest wysłanie przesyłek do nawet 100 odbiorców w tym samym czasie.

  Dowiedz się więcej.

  MDP

  ang. Material Decoupling Point

  Miejsce, które oddziela część produkcji na podstawie aktualnych zamówień klienta, od części produkcji tworzonej na podstawie prognozy przyszłego popytu.

  Międzynarodowy List Przewozowy
  fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route, w skrócie CMR Dokument potwierdzający zawarcie umowy na przewóz. Towarzyszy on ładunkowi przez całą drogę jego przewozu. Wystawiany jest w trzech, bądź czterech jednakowych kopiach (dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika oraz dodatkowy). Znajdują się na nim najważniejsze informacje dotyczące transportu (niezbędne dane pojazdu transportującego, nadawcy, odbiorcy, przewożony ładunek, termin dostawy itp.).

  Dowiedz się więcej.

  Myto

  Opłata prawna pobierana przez władze lokalne lub państwo, umożliwiająca przejazd przez określony: most, drogę, tunel czy autostradę. Opłata służy jako forma wyceny drogowej w celu odzyskania części kosztów budowy drogi i kosztów utrzymania.

  N

  Nadawca

  Osoba, która nadaję przesyłkę, a następnie przekazuje ją kurierowi lub umieszcza w przeznaczonym do tego punkcie. 

  O

  Odbiorca

  Osoba, która odbiera przesyłkę od kuriera lub z punktu odbioru. 

  Oferta wg CISG

  Propozycja zawarcia umowy, która skierowana jest do jednej lub wielu określonych osób. Jej forma musi być precyzyjna i wskazywać, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia ma, zamiar być z nią związany.

  Omnichannel
  Sprzedaż towarów i usług w kilku kanałach jednocześnie.

  Dowiedz się więcej. 

  Operator logistyczny

  ang. Third Party Logistics Operator lub Logistics Service Provider (LSP)

  Firma świadcząca usługi logistyczne.

  Dowiedz się więcej.

  Opłata paliwowa
  Opłata, która została wprowadzona ze względu na zmieniające się ceny paliw, mające bezpośredni wpływ na koszt realizacji usług transportowych.

  Dowiedz się więcej.

  Ostatnia mila

  Końcowy etap podczas dostawy paczki. Występuje, gdy kurier podejmuje paczkę z sortowni i przewozi ją do odbiorcy. Ze względu na częste problemy z dostawą (np.: przez rozbieżności w godzinach pracy kuriera i odbiorcy), coraz większą rolę grają punkty odbioru paczek, pozwalające na samodzielne odebranie przesyłki w miejscu wybranym przez odbiorcę.

  Dowiedz się więcej.

  Optymalizacja

  Proces obejmujący ciągłe podnoszenie jakości i efektywności. Zazwyczaj jego realizacja przebiega przy określonych zasobach i ograniczeniach.

  Oświadczenie eksportera

  Deklaracja wystawiana przez podmiot wysyłający towar, w której znajduje się opis i przeznaczenie przesyłanego dobra oraz forma dostawy.

  Outsourcing

  powierzanie określonych działań firmom zewnętrznym. Przyczynami outsourcingu najczęściej bywa brak dostępu do technologii, jej niewystarczający potencjał, brak know -how, zbyt wysokie koszty związane z samodzielnym wykonaniem czynności itd.
  Przykład:  zlecenie transportu kilkunastu palet z paczkami firmie transportowej z powodu braku własnej floty.

  P

  Paczkomat

  Paczkomaty InPost

  System automatycznych skrytek pocztowych (lub terminali pocztowych) służący do nadawania i odbierania przesyłek. 

  Pakowanie przesyłki

  Czynność konieczna przed wysłaniem przesyłki. Towar należy umieść prostopadłościennym lub sześciennym kartonie o równych bokach.

  Dowiedz się więcej. 

  PCC

  ang. Panama Canal Charge

  Dodatkowa opłata pobierana od przewoźników za przepłynięcie przez Kanał Panamski. Kanał Panamski łączy wody Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego, pozwala skrócić czas transportu morskiego i zaoszczędzić kilkanaście tysięcy kilometrów.

  PEAD

  ang. Personal effects and donation

  Mienie przesiedleńcze i darowizny. Mienie przesiedleńcze to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub służące w ich gospodarstwach domowych. Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku przedmioty importowane przez osoby fizyczne przenoszące miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium danego kraju, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Darowizna to przekazanie przez darczyńce przedmiotów nieodpłatnie, za które obdarowany nie musi nic przekazać w zamian. Darowizna na rzecz nabywcy spoza kraju nie jest traktowana jako eksport.

  Piętrowalność

  Możliwość układania przesyłek na sobie w transporcie.

  Dowiedz się więcej.

  PJŁ

  Paletowa Jednostka Ładunkowa 

  ładunek uformowany na palecie, ułatwiającej jego przemieszczanie w transporcie oraz magazynowanie.

  POD

  ang. Point of Delivery – punkt dostawy, czyli miejsce przeznaczenia paczki

  ang. Port of Discharge – port wyładunku – używane odnośnie dóbr przemieszczanych drogą wodną

  Point-to-Point

  Usługa dostarczenia przesyłki z jednego punktu nadania do innego (np.: nadanie i odbiór paczki w paczkomacie).

  Potwierdzenia Doręczenia - POD

  ang. Proof of delivery

  Część procesu dostawy, która potwierdza, że przesyłka została doręczona do danego klienta. Dowód dostawy wskazuje, że dostawa została zrealizowana i działa jak pokwitowanie potwierdzające.

  PPF

  ang. Pier Pass Fee

  Dodatkowa opłata pobierana przez port w Los Angeles (USA). Dotyczy ładunku przewożonego przez port ciężarówką w godzinach szczytu. Opłata nie zostanie pobrana, jeśli ładunek przechodzi przez terminal w godzinach poza szczytem lub koleją, a nie stosuje się w ogóle dla tych które są transportowane statkiem.

  POQ

  ang. Periodic Order Quantity 

  Wartość zestawiająca ilość zapasów, zamawianych w stałym cyklu zamówienia. Powinna ona być kontrolowana i weryfikowana. Wielkość tego zamówienia powinna pokryć zapotrzebowanie na wyznaczony okres, np.  jednego tygodnia.

  Procedura odprawy całkowitej

  Odnosi się do towarów podlegających wszelkim procedurom celnym i przewiezionych przez granicę celną, w przypadku, gdy towary te nie powracają do kraju, z którego zostały przywiezione.

  Procedura odprawy czasowej

  Procedura specjalna dotycząca przywożenia i użytkowania dóbr pochodzących spoza Unii Europejskiej przez przedsiębiorców z siedzibami w obszarze celnym UE lub poza nim. W pierwszym przypadku przedsiębiorcy mogą skorzystać z opisywanej usługi w celu testowania próbek towarów pochodzących spoza jej terenu, zaś w drugim przy chęci wystawienia swoich towarów np.: na targach odbywających się na terenie państw unijnych. Upraszcza to procedury celne związane z przewożeniem dóbr.

  Proces

  Seria występujących po sobie działań, zmierzających do osiągnięcia określonego rezultatu.

  PRS

  ang. Piracy Risk Surcharge

  Dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statków poruszających się w rejonach zagrożonych atakiem piratów.

  PRT

  ang. Port Surcharge

  Opłata pobierana przez niektóre porty.

  Przestarzałe zapasy

  Zapasy, dla których nie ma prognozowanego popytu. Straciły one swoją popularność i aktualność. Dodatkowo tracą one swoją wartość i zastępowane są nowymi.

  Przesyłka dłużycowa
  Mianem przesyłki dłużycowej określa się przygotowany do wysyłki element o bardzo dużej długości.

  Dowiedz się więcej.

  Przesyłka lotnicza
  Rozwiązanie idealne dla wysyłki dokumentów i paczek, które muszą być dostarczone w określonym terminie. Wybór przesyłki lotniczej gwarantuje szybkie dostarczenie przesyłki na miejsce docelowe. Transport jest realizowany lotniczo. Transport ok 1-2 dni robocze.

  Dowiedz się więcej.

  Przesyłka lotnicza ekonomiczna
  Jest to transport intermodalny, drogowo-lotniczy, gdzie przesyłka większość drogi pokonuje drogą lotniczą. Pozwala to ograniczać koszt w przypadku mniej pilnych przesyłek. Transport ok 2-4 dni robocze.

  Dowiedz się więcej.

  Przesyłka niestandardowa

  Rodzaj przesyłki, która nie spełnia wymagań dotyczących standardów paczek określonych przez dostawców. Może cechować się nieregularnym kształtem, elementami wystającymi poza jej obrys, czy dodatkowymi oznaczeniami (np.: ostrożnie, uwaga szkło).

  Dowiedz się więcej.

  Przesyłka paletowa
  Rodzaj przesyłki pozwalający na swobodny transport większej ilości towarów (równocześnie) lub paczek wielkogabarytowych o niestandardowych wymiarach na palecie.

  Dowiedz się więcej. 

  Przesyłka pobraniowa

  ang. Cash on Delivery

  Rodzaj przesyłki kurierskiej, za którą płacisz przy odbieraniu paczki kurierowi.

  Dowiedz się więcej.

  Przesyłka proceduralna

  Przesyłka zawierająca dokumenty z poufnymi danymi, której doręczenie poprzedzone jest weryfikacją odbiorcy przez kuriera (najczęściej na podstawie okazania dowodu osobistego) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

  Przesyłka standardowa

  Przesyłka umieszczona w opakowaniu kartonowym, przyjmującym zazwyczaj kształt prostopadłościanu.

  Przesyłka wielkogabarytowa
  Przesyłka wielkogabarytowa to przesyłka, której wymiar przekracza określone standardowo parametry.

  Dowiedz się więcej. 

  Przewoźnik

  Osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi przewozowe osób bądź towarów.

  Dowiedz się więcej.

  PSS

  ang. Peak Season Surcharges

  Dopłata wprowadzana w sezonie wzmożonych przewozów obecnie od 1 czerwca do 31 października. Dotyczy ładunków transportowanych z Azji.

  PUDO

  ang. Pick up, Drop off 

  Opcja nadania paczki oraz jej odbioru poza miejscem zamieszkania (na przykład w paczkomacie, w punktach odbioru).

  Punkty paczkowe

  Miejsca umożliwiające nadanie i odbiór przesyłek. Punkty paczkowe GlobBox.net umożliwiają obsługę krajowych i międzynarodowych listów, paczek, przesyłek paletowych i dłużycowych, realizację przesyłek za pobraniem, a także odbiór zamówień złożonych przez internet.

  Dowiedz się więcej.

  R

  RFID

  ang. Radio Frequency Identification

  Technologia, która poprzez użycie fal radiowych umożliwia odczytywanie informacji ze specjalnych chipów umieszczonych m.in.: na przewożonych paczkach. Zaletami tego systemu są możliwość skanowania bardzo wielu produktów w jednym czasie oraz większe bezpieczeństwo wyposażonych w chipy towarów.

  RIB – FEE

  Opłata za tranzyt w porcie pośrednim. Pobierana głównie w portach Afryki.

  RID

  Regulamin dotyczący międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejami.

  Określa on jakie towary niebezpieczne są dopuszczalne do tego typu przewozu i na jakich warunków dany przewóz może się odbyć.

  Ro-Ro

  ang. Roll-On, Roll-Off

  Rodzaj statku towarowego (także pasażersko – towarowego lub barki), przystosowanego do transportu pojazdów i ładunków tocznych

  Rodzina produktów

  Grupa produktów o podobnych cechach, często używana w planowaniu produkcji (lub planowaniu sprzedaży i operacji).

  Rynek KEP

  Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

  Dowiedz się więcej. 

  S

  Saas

  ang. software as a service

  Oprogramowanie jako usługa to model nowej generacji systemów informatycznych, które pracują i dostępne są przez Internet. Są one dedykowanymi aplikacjami dla firm, dostępnymi poprzez chmurę.

  Istotne jest, że nie jest to nasze oprogramowanie – jedynie możemy z niego korzystać.

  SAD

  ang. Single Administrative Document – Jednolity Dokument Administracyjny 

  Uniwersalny dokument celny odnoszący się do procedur wywozowych, przywozowych oraz tranzytu towarów w obrocie międzynarodowym. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie procedur w obrocie towarowym.

  SCM

  ang. Supply Chain Management

  System zarządzania łańcuchem dostaw to zaawansowany system przeznaczony do optymalizacji procesów w obrębie łańcucha.  Podzielony może być na:

  • SCP – Supply Chain Planning

  Wszystkie te systemy, które odpowiedzialne są za czynności związane z planowaniem łańcucha dostaw. Składa się na nie m.in.: wybór kanałów marketingowych, metody pozyskiwania i uzupełniania zapasów czy działania promocyjne.

  • SCE – ang. Supply Chain Execution

  Wszystkie te systemy, które pozwalają na kontrolę wszystkich procesów zachodzących we wnętrzu łańcucha dostaw. Składają się na nie m.in.: systemy produkcyjne, realizacji transportu, zapewniające przejrzystość łańcucha dostaw.

  SCT

  ang. Suez Canal Fee

  Dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Sueskim. Kanał liczy sobie 163 km długości. Dzięki wybudowaniu Kanału Sueskiego skrócono trasę żeglugową z Europy do Azji o kilka tysięcy kilometrów.

  Segmentacja klientów

  Inaczej podział klientów, na określone grupy według przyjętych kryteriów. Odbywa się on na podstawie cech klientów oraz ich zachowania. Dzięki temu możliwe jest trafniejsze dostosowanie oferty sprzedażowej wraz z przedstawieniem korzyści wynikających z zakupu. Wyróżnić można kryteria m.in.: demograficzne, społeczne czy ekonomiczne

  SLA

  ang. Service Level Agreement

  Umowa wsparcia, której celem jest zagwarantowanie określonego poziomu świadczenia usług. Jest to bardzo ważny dokument, dzięki któremu uzgodnić możemy, na jakim minimalnym poziomie nasz dostawca świadczyć będzie nam usługi. 

  Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać informacje dotyczące:

  • Wymaganego poziomu dostępności do danej usługi (w ciągu roku),
  • Sposobu monitorowania i nadzoru poziomu usługi,
  • Sposobu zgłaszania problemów z usługą.
  Spedycja

  Działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.

  Dowiedz się więcej.

  Spedytor

  Osoba zajmująca się odbieraniem i wysyłaniem przesyłek. Spedytor to pośrednik transportowy między klientem a przewoźnikiem. Dodatkowo do funkcji spedytora mogą należeć czynności takie jak przygotowanie ładunku do przewozu, załadunek i rozładunek, sporządzenie dokumentacji dotyczącej transportu, ubezpieczenie przesyłki, jak również formalności celne.

  Stałe odbiory doręczeń

  Usługa dostępna dla klientów, którzy nadają więcej niż 10 przesyłek dziennie, która umożliwia regularne odbiory przesyłek o wybranej porze.

  W celu ustalenia szczegółów należy wypełnić formularza dostępny stronie: globkurier.pl/kontakt

  Status przesyłki
  Informacja o aktualnym miejscu i stanie przesyłki.

  Dowiedz się więcej.

  Strategia pull

  Celem strategii przyciągania jest aktywna promocja produktu. Dokonuje się tego poprzez jego: reklamę, promocję, oferowanie korzystnych rabatów czy tworzenia programów partnerskich. Określić ją można jako bezpośrednią i skoncentrowaną na finalnych odbiorcach.

  Strategia push

  Celem strategii – „pchania” jest orientacja na istotnych działaniach odbywających się w łańcuchu dystrybucyjnym. Odbywa się to poprzez przepływ dóbr przez wszystkie jego ogniwa. Strategia push związana jest z dystrybucją intensywną i jej zadaniem jest nakłonienie uczestników kanału dystrybucyjnego do aktywnego promowania oferty producenta.

  Strefa kompletacji

  ang. picking zone 

  Wydzielona przestrzeń magazynu, w której dokonuje się czynności związanych z kompletacją towarów.

  Strefa wolnocłowa

  ang. duty free zone 

  Obszar, na którym można składować i przechowywać towary bez konieczności uiszczania opłat celnych.

  Stretch

  Rodzaj foli wykorzystywanej do zabezpieczenia ładunków paletowych i towarów. Dzięki niej ładunek pozostaje w stałej formie i nie zsuwa się z palety.

  System logistyczny

  Zorganizowany i funkcjonujący we wzajemnej zależności zbiór elementów logistycznych występujących w danym przedsiębiorstwie. Istotne jest, że pomiędzy tymi elementami zachodzą ścisłe relacje i zależności. Wśród elementów wyróżnić można, m.in.: produkcję, transport czy magazynowanie.

  System SENT
  System SENT to regulowany ustawą z dnia 9.03.2017r. system monitorowania przewozu towarów wrażliwych.

  Dowiedz się więcej.

  Szybka wycena
  Narzędzie umożliwiające wycenie przesyłki oraz porównanie dostępnych ofert firm kurierskich.

  Dowiedz się więcej.

  T

  TACT Rules

  ang. The Air Cargo Tariff and Rule

  Dokument będący zbiorem przepisów, wydawany przez IATA. Można w nim znaleźć informacje na temat poprawnego sposobu uzupełnienia dokumentów, przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach, lokalizacje lotnisk oraz wysokość opłat i podatków.

  Taryfa celna

  Urzędowy wykaz grup towarów oraz towarów podlegających ocleniu, w którym znajdują się również stawki celne tych wszystkich towarów.

  TCFB – FEE

  ang. Tanzania Central Freight Bureau

  Opłata manipulacyjna nałożona przez rząd Tanzanii, na towary rozładowane lub załadowane w jakimkolwiek porcie w Tanzanii.

  Teren odległy TEO

  TEO to teren oddalony od miasta, znajdujący się poza strefą doręczeń.

  Dowiedz się więcej.

  Terminarz dostaw

  Zestawienie obrazujące przewidywane terminy, w których nastąpią dostawy. Terminarz dostaw dotyczy przesyłek każdego rodzaju i zawiera istotne informacje dotyczące przesyłki.

  THC

  ang. Terminal Handling Charges

  Składka nadbrzeżna dotyczy przesyłek FCL (Full Container Load). Jest pobierana za czynności związane z obsługą kontenerów w terminalu kontenerowym przed załadunkiem na pokład statku. Zadania obejmują rozładunek kontenera z samochodu ciężarowego, układanie i transport pod dźwig.

  THC IMO

  ang. Terminal Handling Charges IMO

  Składka nadbrzeżna nakładana za towary IMO (towary sklasyfikowane przez ONZ jako niebezpieczne). Transport towarów IMO wiąże się z dodatkowymi czynnościami takimi jak rozplanowanie towarów w terminalu i na pokładzie statku.

  Third Party Logistics (3PL)

  Sposób działania przedsiębiorstwa, w którym jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się podwykonawcy.  Najczęściej przekazywane funkcje firmom zewnętrznym to: transport, konsolidacja celna oraz ładunkowa, magazynowanie, dystrybucja.

  TIR

  fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy 

  Konwencja celna dotycząca przewozu towarów  w transporcie międzynarodowym. W Polsce potocznie samochód ciężarowy z naczepą.

  TMS

  ang. Transportation Management System – System Zarządzania Transportem

  Informatyczny system współpracujący z Warehouse Management System (WMS), który zajmuje się wspomaganiem procesów zarządzających transportem – planowaniem, monitorowaniem, zarządzaniem pojazdami i rozliczeniem wykonanej pracy transportowej.

  Tracking przesyłki
  Śledzenie przesyłki Funkcja umożliwiająca sprawdzenie aktualnej lokalizacji przesyłki.

  Dowiedz się więcej.

  Transport

  Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków jak i czynności koniecznych z osiągnięciem zamierzonego celu.

  Dowiedz się więcej.

  Transport intermodalny

  To przewóz ładunku w jednej jednostce ładunkowej (np. kontenerze) z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu bez przeładowywania.

  Transport kombinowany

  Przewóz towarów, w którym jego główna część realizowana jest transportem kolejowym, wodnym śródlądowym lub morskim, natomiast możliwie jak najkrótszy odcinek – transportem drogowym.

  Transport multimodalny

  Przewóz towaru, w którym wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu (np. dostarczenie towaru do miejsca przeładunku na transport morski transportem drogowym).

  Transport niskopodwoziowy

  Transport z wykorzystaniem specjalnej naczepy o niskim podwoziu z obniżonym pokładem ładunkowym, co sprawia, że ładunek znajduje się poniżej wysokości kół. W ten sposób przewożone są ładunki o dużej wielkości, nietypowym kształcie (patrz -> ładunek ponadnormatwny).

  Tranzyt

  Przejazd przez terytorium państwa podczas transportu między innymi krajami, w którym nie następuje przeładunek, składowanie ani zmiana środka transportu (tranzyt bezpośredni) lub czynności te występują na terenie państwa tranzytu (tranzyt pośredni). Przykład: transport z Polski do Austrii tranzytem przez Czechy.

  U

  Ubezpieczenie cargo

  Ubezpieczenie ładunku od ryzyka związanego z jego przemieszczaniem.

  Ubezpieczenie casco

  Ubezpieczenie środków transportu od ryzyka związanego z posiadaniem i eksploatacją taboru.

  Ubezpieczenie przesyłki

  Usługa dodatkowa, która pozwala ubezpieczyć zawartość przesyłki na pewną kwotę, której zwrotu można się ubiegać w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki.

  Usługi handlingowe

  Czynności związane z obsługą naziemną samolotu, wykonywane przez wyspecjalizowane, certyfikowane podmioty- agentów handlingowych. Najczęściej wykonywane usługi to: załadunek i rozładunek bagaży oraz przesyłek, obsługa statku powietrznego z użyciem profesjonalnego sprzętu, uruchamianie silników samolotów czy transport lotniskowy.

  Użyteczność posiadania

  Wartość tworzona przez działalność marketingową. Ma ona na celu zwiększenie chęci posiadania określonego dobra lub zwiększenie korzyści z danej usługi.

  W

  Waga Wolumetryczna

  Waga wolumetryczna nie jest wagą rzeczywistą przesyłki, to wartość obliczana na podstawie wszystkich wymiarów przesyłki (długość x szerokość x wysokość).

  Wąskie gardło

  Terminem tym określić można maszynę bądź operatora logistycznego, z powodu, którego termin realizacji określonych zleceń przebiega, dłużej niż powinien. Istotne jest, aby neutralizować i usprawniać wąskie gardła. Dzięki temu przyśpieszyć można produkcję i obsługę logistyczną. Bardzo często wąskie gardła przyczyniają się do powstawania tzw. zapasów. Z powodu nieefektywnych urządzeń dalsza produkcja nie może być kontynuowana i wymaga to oczekiwania na dalszy przepływ.

  Wartość dodana

  Wartość określonego produktu, która wraz z postępującym procesem jego produkcji i dodawaniem kolejnych elementów (w tym przykładanej pracy) wzrasta.

  WMS

  ang. Warehouse Management System 

  System komputerowy wspomagający działanie magazynu, pozwalający m.in.: lokalizować przechowywane towary, oraz kontrolować ich przepływ w całym procesie magazynowania.

  WRS

  ang. War Risk Surcharge

  Dodatek za ryzyko wojny. Rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje szkody powstałe z powodu działań wojennych, w tym inwazji, powstania, buntu i porwania (uprowadzenia). Różni się w zależności od aktualnej sytuacji w państwach, do których statek będzie podróżować.

  Z

  Zamówienie

  Zlecenie odbioru, transportu i doręczenia przesyłki lub towaru złożone usługodawcy przez usługobiorcę za pośrednictwem strony lub serwisu. 

  Zaopatrzenie

  Terminem tym określić możemy dostarczenie do przedsiębiorstwa: surowców, półproduktów czy wyrobów gotowych. Zależne jest to od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Wyróżnić można przedsiębiorstwa produkcyjne, dla których zaopatrzeniem będą surowce do realizacji produktu finalnego. Z kolei przedsiębiorstwa detaliczne zaopatruje się w wyroby gotowe – one również dla nich są zaopatrzeniem. Dzięki zaopatrzeniu możliwa jest realizacja podstawowych funkcji i zapewnienie ciągłości gospodarczej.

  Zapas bezpieczeństwa

  Zapas, który gromadzony jest do pewnego poziomu. Jego celem jest ochrona przedsiębiorstwa przed możliwością wystąpienia niespodziewanych zdarzeń. Przykładem może być nagły wzrost zapotrzebowania na dany produkt w punktach sprzedaży detalicznej.

  Zapas bieżący

  Rodzaj zapasu, aktywnie wykorzystywanego do produkcji lub sprzedaży. Oznacza to, że ulega on zużyciu i regularnie trzeba go odnawiać. Przykładem może być wykorzystywanie surowców do produkcji wyrobów gotowych.

  Zapas promocyjny

  Inaczej nazywany zapasem marketingowym. Podstawowym jego celem jest zapewnienie szybkiej reakcji systemu logistycznego na promocję marketingową lub cenową. Gromadzony jest on jest w związku z możliwością przedstawienia go potencjalnym klientom.

  Zapas sezonowy

  Rodzaj zapasu tworzonego, wyłącznie w określonych okresach. Jest on celowo organizowany na potrzeby produkcji sezonowej. Przykładem jest – pozyskiwanie zapasu słoików i wieczek na przetwory ze świeżych owoców.

  Zapas spekulacyjny

  Rodzaj zapasu nadmiernego, tworzonego z powodu możliwości wystąpienia wahań cen rynku. Realizując zapas spekulacyjny, przedsiębiorstwa obawiają się przed wystąpieniem zmian cen towarów zapewniających im ciągłość produkcyjną. Gromadząc go ciężko oszacować czy na rynku wystąpi wzrost cen i okaże się on zbędny, czy będzie to dobry ruch minimalizujący przyszłe koszty.

  Zarządzanie zamówieniami

  Termin obejmujący: planowanie, kierowanie, monitorowanie i kontrolowanie procesów związanych z zamówieniami klientów, zamówieniami produkcyjnymi i zamówieniami zakupu. 

  Zdolność produkcyjna

  Wyznacza ona maksymalną możliwą ilość produkcji danego dobra w określonym przedziale czasowym.

  Zebra
  Drukarka Zebra  Wyspecjalizowana drukarka do termicznego drukowania samoprzylepnych etykiet kurierskich.

  Dowiedz się więcej.

  Zestawienie zbiorcze nadań

  Dokument potwierdzający przekazanie przesyłki/-ek kurierowi. Aby był uznany za ważny, niezbędny jest podpis kuriera. Nazwa dokumentu może się różnić w poszczególnych firmach kurierskich.

  Zlecenia ekspresowe

  Zlecenia, które wymagają przyśpieszonej obsługi logistycznej, w celu pilnego zaspokojenia potrzeb klienta. Ich realizacja powinna odbywać się w krótszym czasie dostawy niż standardowy czas realizacji.

  Zwinna Logistyka

  ang. Agile Logistics

  Zintegrowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, umożliwiające szybsze reagowanie na zachodzące w nim zmiany. Do jej działań zalicza się szybką reakcję na zmiany wymagań i zamówień klientów, niemal całodobową dostępność dostaw na świecie, możliwie maksymalną integrację procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a także zwiększoną kontrolę nad wszystkimi zasobami obecnymi w łańcuchu dostaw.