• REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

  (obowiązujący od dnia 04.07.2018 w wersji zaktualizowanej w dniu 20.01.2023)

  Aktualizacja treści w: §1 pkt 5 (dodanie), §2 pkt 29 (dodanie), §4 pkt 9 (wykreślenie), §9 (dodanie), §10 pkt 3 (dodanie).


  §1 Postanowienia Ogólne 

  1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy.

  2. Zleceniobiorca jest właścicielem serwisu internetowego www.globkurier.pl oraz wszelkich praw autorskich i pokrewnych związanych z nazwą i marką GlobKurier.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  3. Zleceniobiorca zastrzega, iż każdorazowe złożone mu zlecenie wykonania usługi wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Zleceniobiorca nieodpłatnie udostępnia Zleceniodawcy Regulamin przed zawarciem umowy za pomocą system transakcyjnego, o którym mowa w ust. 2.

  4. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Zleceniobiorcę, polegający na stworzeniu platformy kontaktu Zleceniodawcy z Przewoźnikiem oraz firmami spedycyjnymi, do zawartej za pośrednictwem serwisu Globkurier.pl umowy stosuje się postanowienia regulaminów, którymi posługuje się Przewoźnik oraz firmy spedycyjne wybrane przez Zleceniodawcę przy realizacji usługi, które są dostępne na stronie internetowej danego Przewoźnika oraz firm spedycyjnych. W związku z powyższym Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wybranego Przewoźnika oraz firm spedycyjnych jako określającego warunki świadczonej przez niego usługi przewozu lub pocztowej przed dokonaniem wyboru Przewoźnika oraz firm spedycyjnych.

  5. Zleceniobiorca świadczy opisane w Regulaminie usługi brokera usług kurierskich oraz spedycyjne.

  §2 Definicje

  1. Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie zgodnie z warunkami ubezpieczeniowymi zapewnionymi przez Spedytora, podczas wykonywania usługi Spedycji.

  2. Etykieta – dokument wystawiany do każdej Przesyłki przez Zleceniobiorcę. Część etykiety lub jej kopia może być zastąpiona przez List przewozowy i staje się dowodem przekazania przesyłki Przewoźnikowi w celu wykonania przewozu.

  3. Firmy spedycyjne – przedsiębiorstwa wybrane przez Zleceniodawcę, wykonujące usługi spedycyjne przesyłek w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

  4. Hasło – ciąg znaków składający się z minimum  znaków (liter i/lub cyfr) przyporządkowany do Loginu i zapewniający dostęp do Konta.

  5. Konto – udostępniony Zleceniodawcy profil w Systemie Transakcyjnym, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi oraz przy wykorzystaniu, którego składa zlecenia. Wyłącznie właściciel konta (Zleceniodawca) ma prawo do zmiany treści znajdujących się w nim danych.

  6. Konto Pre-Paid – konto zasilone przez Zleceniodawcę w serwisie GlobKurier.pl kwotą odpowiadającą wartości wpłaty, w celu późniejszego wykorzystania kwoty do płatności za usługi. Konto Pre-Paid posiada każdy zarejestrowany użytkownik.

  7. Kurier z etykietą – usługa w ramach której kurier odbiera przesyłkę, a Zleceniobiorca zwolniony jest z obowiązku określonego w § 3 ust. 2 Regulaminu.

  8. List przewozowy – dokument wydrukowany z systemu GlobKurier.pl, na podstawie którego Przewoźnik wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki od Nadawcy do Odbiorcy. List przewozowy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie usługi pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem za pośrednictwem Zleceniobiorcy. Klient jest zobowiązany do wydrukowania i naklejenia na przesyłkę powyżej opisanego listu oraz przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę, za wyjątkiem gdy zamówił i korzysta z usługi Kurier z etykietą. List przewozowy zawiera co najmniej: nazwę i adres właściciela serwisu GlobKurier lub jego kontrahentów, Nadawcy, dokładny adres miejsce dostarczenia przesyłki, zawartości, masy, sztuk, sposób opakowania i oznaczenia przesyłki.

  9. Login – adres e-mail Zleceniodawcy, który został przez niego podany na etapie rejestracji Konta.

  10. Nadawca – oznacza Zleceniodawcę, jeżeli Zleceniodawca nadaje przesyłkę lub osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą Zleceniodawcą, upoważnioną przez Zleceniodawcę do nadania przesyłki.

  11. Narzędzie GlobKurier.pl – specjalistyczne oprogramowanie, służące do podania danych w Systemie Transakcyjnym dotyczących zawartości, wagi, wymiarów i wartości Przesyłki oraz danych teleadresowych. Na podstawie w/w danych System Transakcyjny wylicza koszt usługi.

  12. Odbiorca – podmiot wskazany w Liście przewozowym, upoważniony do Odbioru Przesyłki.

  13. Paczka – przesyłka nadana do Odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego.

  14. Panel Klienta – osobiste konto internetowe Zleceniodawcy na stronie internetowej Zleceniobiorcy, poprzez które Zleceniodawca składa zamówienia i dokonuje płatności z tytułu umowy zawartej ze Zleceniobiorcą, oraz na którym znajduje się Cennik obowiązujący Zleceniodawcę przy składaniu zamówienia.

  15. Plasowanie – przyznawanie określonej wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przy udostępnieniu funkcji wyszukiwania internetowego.

  16. Protokół przekazania przesyłki – dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego GlobKurier.pl, na którym kurier potwierdza Zleceniodawcy odbiór przesyłki lub inny dokument potwierdzający odbiór przesyłki przez przewoźnika, pochodzący od przewoźnika.

  17. Przesyłka – koperty, paczki, palety, przesyłki dłużycowe, kontenery i inne pakunki przygotowane przez Zleceniodawcę do odbioru kurierowi według określonych w Regulaminie zasad pakowania.

  18. Przesyłka dokumentowa (DOX) – przesyłka dokumentowa w sztywnej kopercie firmowej o wadze do 1 kg.

  19. Przesyłka wielopaczkowa – przesyłka składająca się z wielu Paczek wysyłanych do jednego adresata. Liczba Paczek w takiej Przesyłce musi być taka sama jak liczba listów przewozowych.

  20. Przesyłka za pobraniem (COD) – przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez Nadawcę przesyłki.

  21. Przewoźnik – przedsiębiorca zajmujący się przewozem przesyłek w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

  22. Spedycja – umowa spedycji uregulowana w kodeksie cywilnym.

  23. Spedytor – Zleceniobiorca występujący w tej roli w przypadku świadczenia usługi spedycji, określonej w §9 Regulaminu.

  24. System Transakcyjny – serwis internetowy pośredniczący w zamawianiu usług kurierskich, spedycyjnych, zarządzaniu przesyłkami, płatnościami za usługi itp., dostępny pod adresem www.globkurier.pl, zwany także Internetową platformą handlową.

  25. Termin deklarowany – oznacza termin realizacji usługi do wskazanej w zleceniu godziny, którego przekroczenie uprawnia do obniżenia opłaty za usługę.

  26. Termin gwarantowany oznacza gwarantowany przez operatora pocztowego termin wykonania usługi pocztowej, nie będącej usługą powszechną, o którym mowa w art. 3 pkt 19 lit. c) ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r.( w rozumieniu powyższego zapisu, terminem gwarantowanym nie jest deklarowane godzinowe doręczenie przesyłki.)

  27. Termin przewidywany – oznacza planowany termin doręczenia.

  28. Usługi dodatkowe – pozostałe usługi poza usługą samego transportu przesyłki.

  29. Waga gabarytowa – wartość obliczona na podstawie wymiarów Przesyłki według wzoru – przelicznik jest zależny od wybranego przewoźnika.

  30. Waga rzeczywista – wpisana na liście przewozowym waga przesyłki wyrażona w kilogramach.

  31. Zlecenie spedycyjne – dokument, zawarty w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, wystawiony Spedytorowi przez Zleceniodawcę, w szczególności za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, określający czas i miejsce wydania i odbioru przesyłki, ilość i wagę oddanych do spedycji przesyłek, zawartość przesyłki, uwagi dotyczące transportu, informacje na temat usług dodatkowych świadczonych przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy, a także inne informacje wymagane przez przepisy prawa oraz Spedytora.

  32. Zleceniobiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, tel.: 22 300 16 21, NIP 222-087-28-90,  REGON: 241472991.

  33. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Globkurier.pl.

  I. Broker usług kurierskich i spedycyjnych.

  §3 Oświadczenia i obowiązki Zleceniodawcy

  1. Zleceniodawca oświadcza, że dane przekazane Zleceniobiorcy za pośrednictwem serwisu www.globkurier.pl są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością; dotyczy to również informacji zawartych w Liście przewozowym i Etykiecie. W przypadku niezgodności danych wskazanych w zleceniu (w szczególności wymiarów, wagi, kształtu) ze stanem faktycznym, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć Zleceniodawcę bądź płatnika faktury opłatą dodatkową. Wysokość opłaty zależna jest od kwoty jaką Zleceniobiorca zostanie obciążony w wyniku naruszenia przez Zleceniodawcę niniejszego ustępu Regulaminu.

  2. Zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować, prawidłowo wypełnić i nakleić na przesyłkę Etykietę lub List Przewozowy, oraz przekazać Kurierowi podczas odbioru poprawnie oklejoną przesyłkę, za wyjątkiem gdy zamówił i korzysta z usługi Kurier z etykietą.

  3. W przypadku przesyłek poza Unię Europejską Nadawca jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia wszelkich wymaganych dokumentów do odprawy celnej.

  4. Zleceniodawca ma obowiązek dopilnować, aby Przesyłka została właściwie zapakowana i zabezpieczona, tak aby możliwe było jej dostarczenie w stanie nieuszkodzonym.

  5. Zleceniodawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby przesyłka została odebrana w docelowym miejscu. Dowodem dokonania odbioru jest List przewozowy lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnej reklamacji.

  6. Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować Odbiorcę, iż w przypadku widocznego ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki, konieczne jest sporządzenie przez Odbiorcę protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika, zawierającego szczegółowy opis stwierdzonych ubytków lub uszkodzeń i podpisanie go przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę.

  7. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że zawartości Przesyłki nie stanowią rzeczy wyłączonych z usług przewozu danego przewoźnika. Przesłanie przez Zleceniodawcę towaru wyłączonego z transportu danego przewoźnika podlega karze w wysokości 2000 zł. Ponadto Zleceniobiorca zastrzega sobie, iż wysokość wskazanej kary może być wyższa, jeśli Zleceniobiorca zostanie obciążony karami administracyjnymi oraz wszelkiego rodzaju kosztami związanymi z nadaniem przez Zleceniodawcę towaru wyłączonego z transportu.

  8. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę w pełnym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności – to jest zarówno od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak i wobec Zleceniodawcy – za wszelkie szkody wynikłe z zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Zleceniodawca odpowiada ponadto wobec Zleceniobiorcy oraz osób trzecich za wszelkie szkody poniesione przez Zleceniobiorcę oraz osoby trzecie wskutek zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Zleceniodawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez Zleceniobiorcę lub osoby trzecie w wyniku zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7, jak również zwolnić Zleceniobiorcę ze zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich powstanie było skutkiem naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Obowiązki wskazane w niniejszym punkcie obejmują także zobowiązanie Zleceniodawcy do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnych charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie.

  9. W przypadku gdy Zleceniodawca nie jest jednocześnie Nadawcą, Zleceniodawca zobowiązany poinformować Nadawcę o obowiązkach wynikających z § 3 Regulaminu.

  §4 Rejestracja Zleceniodawcy i korzystanie z serwisu

  1. Zleceniobiorca poprzez System Transakcyjny zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy możliwości korzystania z usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika. Zleceniobiorca za w/w usługi pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku.

  2. Korzystanie z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę możliwe jest za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Udzielenie zlecenia musi zostać poprzedzone zapoznaniem się z warunkami Regulaminu, które obowiązują przy realizacji zleceń.

  3. Konieczne do korzystania z usług Zleceniobiorcy, w tym do korzystania z Systemu Transakcyjnego, jest posiadanie aktualnego i aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu. W przypadku jego zmiany Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w Panelu Klienta. Adres e-mail i numer telefonu jest powiązany z kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe Zleceniodawców i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Zleceniodawcę oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury, informacje o statusie przesyłki etc. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

  4. Zleceniobiorca może odmówić nadania określonego Loginu, jeżeli jest on już używany w ramach serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w tym zawiera treści obraźliwe, powszechnie uznane za obelżywe, narusza dobra osobiste lub jego uzasadnione interesy.

  5. Zleceniodawca, aby System Transakcyjny działał poprawnie, powinien zapewnić sobie połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej, w wymaganej przez system wersji np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsotf Edge.

  6. Zleceniodawca może zlecać usługę w narzędziu GlobKurier.pl przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

  7. Zleceniobiorca zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez Zleceniodawcę dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa i używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zleceń jest Zleceniobiorca. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w związku z rejestracją w Systemie Transakcyjnym jest dobrowolne oraz, że ma dostęp do swych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zmiany i usunięcia.

  8. Usługi zlecone poprzez użycie Loginu i Hasła traktuje się jako zamówione przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu nieudostępnianie swoich Loginu i Hasła nieupoważnionym osobom trzecim.

  9. Zleceniodawca jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych niezbędnych do wykonania usługi w serwisie GlobKurier.pl.

  10. Zleceniodawca zobowiązany jest oddać przesyłki w opakowaniu. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy. Opakowanie powinno między innymi:

  a) być odpowiednie do rodzaju przesyłki,

  b) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe

  c) być odpowiednio wytrzymałe,

  d) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

  e) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.

  11. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania w Narzędziu GlobKurier.pl ich rzeczywistej wartości dla każdej jednej przesyłki.

  12. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia przesyłki wewnątrz opakowania.

  13. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Przewoźnik może odmówić wykonania usługi po zawarciu z nim umowy, jeżeli:

  a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję, inne substancje, chyba że umowa zawarta z Przewoźnikiem odbywa się w warunkach transportu towarów niebezpiecznych w rozumieniu konwencji ADR i Zleceniodawca spełni wszelkie wymogi wynikające z tego faktu i z przedstawionych mu instrukcji Przewoźnika;

  b) przesyłka zawiera substancje odurzające lub środki psychotropowe lub leki, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

  c) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

  d) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,

  e) przesyłka ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

  f) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

  g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

  h) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki lub opakowanie nie zapewnia bezpiecznego dostarczenia przesyłki w stanie nieuszkodzonym,

  i) przesyłka, która z mocy przepisów prawa nie może być przewożona,

  j) ze względu na przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188; tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159), przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego,

  k) przesyłka zawiera żywność.

  14. Zleceniobiorca i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających podejrzenie działania wbrew obowiązującemu porządkowi prawnemu niezwłocznie powiadomi właściwe służby oraz zatrzyma i zabezpieczy przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

  15. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego dokumentu potwierdzającego realizację zlecenia, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika Protokół Przekazania Przesyłki.

  16. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający te dni, o ile wybrany przez Zleceniodawcę przewoźnik posiada taką usługę w ofercie.

  17. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki od Zleceniodawcy przez Przewoźnika z powodów wymienionych w ustępach 13 i 14 niniejszego paragrafu, zwrotowi nie podlega w tym wypadku zapłata za usługę Zleceniobiorcy.

  18. Zleceniodawca zobowiązany jest do prawidłowego podania danych koniecznych do kalkulacji kosztów wysyłki. Żądane przez system dane bezpośrednio wpływają na wysokość wyceny przesyłki. W przypadku błędnego wypełnienia formularzy na stronie www.globkurier.pl (np. podania niewłaściwej wagi czy gabarytu przesyłki) lub w razie stwierdzenia zmian dokonanych na druku przewozowym po zatwierdzeniu zamówienia przez Narzędzie GlobKurier.pl, które będą miały wpływ na wzrost kosztów usługi Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić różnicę do wysokości prawidłowo wyliczonych kosztów przesyłki.

  19. Zwrot przesyłki do Nadawcy jest naliczany wg cennika podstawowego. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

  20. Przeadresowanie/zmiana adresu doręczenia przesyłki w trakcie realizacji zlecenia jest naliczane wg cennika podstawowego za usługę. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

  21. Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy dodatkową należność wynikającą z różnicy w podanych do zlecenia gabarytach Przesyłki (długość, szerokość, wysokość) lub wagi. Wysokość dodatkowej należności uzależniona jest od różnicy w zweryfikowanych przez Przewoźnika, rzeczywistych gabarytach lub rzeczywistej wagi Przesyłki. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

  22. Zleceniobiorca może naliczyć dodatkowo Zleceniodawcę za oznaczenie na liście przewozowym usług dodatkowych nie wymienionych/oznaczonych w zleceniu podczas składania zamówienia. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

  23. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za transport żywności.

  24. W przypadku przesyłek międzynarodowych i krajowych może zostać wykonany zwrot do nadawcy gdy:

  a) przesyłka została zaadresowana na skrytkę pocztową;

  b) podane gabaryty są niezgodne z rzeczywistością;

  c) w przesyłce znajdują się towary zakazane do wysyłki;

  d) przesyłka została wydana na liście przewozowym nie wygenerowanym z serwisu Globkurier.

  25. W razie wysyłania przez Zleceniodawcę przesyłek COD 21 dni ”za pobraniem”, Zleceniobiorca zwróci pobrane od Odbiorcy przesyłki kwoty w ciągu 21 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po odebraniu przesyłki przez Odbiorcę. W przypadku realizacji usługi dodatkowej COD 30 dni „za pobraniem” – zwrot w ciągu 30 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki do Odbiorcy. W przypadku realizacji usługi dodatkowej COD 14 dni „za pobraniem” – zwrot w ciągu 14 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki do Odbiorcy. W przypadku realizacji usługi dodatkowej COD 7 dni „za pobraniem” – zwrot w ciągu 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki do Odbiorcy.

  26. Zleceniodawca korzystając z serwisu oraz narzędzi zewnętrznych, za pomocą których składa zamówienie w serwisie GlobKurier.pl wyraża zgodę na zarówno ręczną jak i automatyczną zmianę wprowadzonych przez siebie danych (takich jak dane adresowe zleceniodawcy/nadawcy oraz odbiorcy) w sposób umożliwiający ich automatyczne przyjęcie przez system przewoźnika bez konieczności wstrzymywania realizacji zamówienia w celu otrzymania informacji zwrotnej od Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca wprowadzi do systemu dane niezgodnie z podpowiedziami widocznymi w procesie składania zamówienia w narzędziu GlobKurier.pl ponosi on odpowiedzialność za błędy spowodowane automatyczną korektą tych danych przez Zleceniobiorcę.

  27. Zleceniodawca nie ma prawa do wykorzystania numeru płatnika Zleceniobiorcy bez wcześniejszego złożenia zlecenia za pośrednictwem serwisu www.globkurier.pl. Bezpodstawne użycie numeru płatnika skutkuje obowiązkiem pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego użyciem przez Zleceniodawcę oraz zapłaty kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek użycia ww. numeru. Zleceniobiorca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  28. W przypadku wykorzystania listu przewozowego z anulowanego zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zleceniobiorcę. Brak informacji o wykorzystaniu listu przewozowego z anulowanego zlecenia skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł. Zleceniobiorca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  29. Wyłącznym parametrem decydującym o plasowaniu ofert w wynikach wyszukiwania w Systemie transakcyjnym jest cena usługi.

  30. Podmioty oferujące usługi na Internetowej platformie handlowej są przedsiębiorcami.

  §5 Reklamacje

  1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług i Usług dodatkowych może składać Zleceniodawca. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo.

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania usługi przewozowej, opóźnienia w jej wykonaniu, zagubienia, uszkodzenia przesyłki rozstrzyga Przewoźnik za pośrednictwem Zleceniobiorcy. Po złożeniu reklamacji przez serwis GlobKurier.pl, Zleceniobiorca powiadamia przewoźnika o fakcie zakwestionowania usługi i wszczęcia procedury reklamacyjnej. Wszczęcie procedury reklamacyjnej przez Przewoźnika za pośrednictwem Zleceniobiorcy, nie skutkuje zmianą zakresu odpowiedzialności Zleceniobiorcy, określonego w § 8 ust. 9, 10, 11.

  3. W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w dniu doręczenia przesyłki, opisanego w § 3 ust. 6 Regulaminu.

  4. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki winny być zgłoszone w terminie 2 miesięcy od dnia odbioru przesyłki, w przypadku uszkodzenia przesyłki w terminie 14 dni od daty doręczenia, a w przypadku zaginięcia przesyłki w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w  §8 ust. 4 Regulaminu.

  5. Reklamacje należy przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie GlobKurier.pl.

  6. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres, kwotę roszczenia, tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego, a ponadto należy dołączyć oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki, oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca zostanie wezwany, aby usunął braki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. W przypadku uzupełnienia braków w terminie, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Zleceniobiorcę uzupełnionej reklamacji.

  7. Zleceniobiorca podejmie starania, aby reklamacja dotycząca świadczonej usługi przez przewoźnika była rozpoznana w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zleceniobiorcę przekazania reklamacji do przewoźnika. Po rozpatrzeniu reklamacji  Zleceniobiorca, Przewoźnik lub Ubezpieczyciel Przewoźnika powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

  8. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania częściowego uznania, odmowy uznania reklamacji. Odwołanie należy przesłać w formie pisemnej na adres: GlobKurier.pl, ul. Bogucicka 7, 40-287 Katowice lub drogą elektroniczną, z załączeniem skanu pisma, przesłanego na adres reklamacje@globkurier.pl. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, kwotę roszczenia, tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego.

  9. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.

  10. Reklamacje dotyczące działania serwisu Zleceniobiorcy należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie GlobKurier.pl.

  §6 Cenniki i warunki płatności

  1. Z tytułu świadczonych usług Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy.

  2. Płatności mogą być dokonywane w następujących formach:

  a) Przelewu bankowego zaksięgowania płatności na koncie Zleceniobiorcy na rachunek bankowy wskazany w treści proformy lub faktury, ewentualnie na ogólny rachunek Zleceniobiorcy o numerze: 34 1140 1078 0000 5744 9900 1006, prowadzony w mBank,

  b) Doładowanego konta pre-paid,

  c) Płatnością online,

  d) Kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Więcej o zasadach płatności kartą płatniczą można przeczytać na stronie operatora https://www.imoje.pl/.

  Płatność jest wymagana z chwilą zatwierdzenia procedury nadania przesyłki, z tym że Zleceniobiorca może udzielić odroczonego terminu płatności, w szczególności dla stałych klientów. Wymaga to wyraźnego oświadczenia Zleceniobiorcy złożonego Zleceniodawcy. Odroczony termin płatności (OTP) przyznawany jest tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych po wcześniejszym uregulowaniu dwóch faktur przedpłaconych.

  3. Aplikacja dotycząca płatności internetowych przekierowuje użytkownika na stronę operatora danego systemu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za realizowanie transakcji przez operatora systemów płatniczych.

  4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika serwisu GlobKurier.pl.

  5. Zwrot płatności odbywa się tą samą drogą jaką została dokonana płatność za usługę. W przypadku zwrotu środków  na rachunek zagraniczny odbiorca przelewu, jeśli istnieje taka techniczna możliwość, zostaje obciążony wszelkimi opłatami i prowizjami bankowymi. W przypadku braku możliwości wykonania zwrotu na koszt odbiorcy, kontrahent zostanie obciążony w postaci faktury dodatkowej, niezwłocznie po naliczeniu kosztów na rachunku bankowym zleceniodawcy.

  6. Ceny podane w Serwisie GlobKurier.pl są cenami netto (chyba, że wyraźnie wskazano co innego) i nie zawierają podatku VAT.

  7. Produkty z gwarancją doręczenia do określonej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku.

  8. Do opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp.

  9. W przypadku przesyłek międzynarodowych mogą pojawić się dopłaty związane z terenem odległym (TEO). Dopłata jest doliczana po indywidualnej weryfikacji kodu pocztowego doręczenia. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.globkurier.pl/aktualnosci/teren-odlegly-teo.html

  10. Na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1856 z późn. zm.), należności celnopodatkowe ponosi odbiorca. W przypadku przesyłek poza Unię Europejską podawany czas tranzytu nie obejmuje czasu odprawy celnej, która może się opóźnić przez brak dokumentów lub ich niepoprawne uzupełnienie.

  11. W przypadku anulowania zlecenia przez Zleceniodawcę, może zostać naliczona opłata za anulację w wysokości 8,13 złotych (PLN) netto.

  12. W przypadku zwrotu środków na konto pre-paid lub na rachunek bankowy, kwota zwrotu może zostać pomniejszona o sumę nierozliczonych należności.

  13. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot otrzymanych od Zleceniodawcy płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych.

  14. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną w serwisie Globkurier.pl.

  15. Wystawienia faktury korygującej do faktury sprzedaży i przekazanie jej w formie elektronicznej bądź papierowej odbiorcy, jest równoznaczne z jej akceptacją, a zleceniodawca zobowiązuje się do skorygowania podatku naliczonego zgodnie z jej treścią, w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Akceptacja Regulaminu spełnia wymogi dokumentacyjne potwierdzające, że strony zawarły porozumienie potwierdzające możliwość wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę.

  §7 Opinie o serwisie

  1. Administrator serwisu www.globkurier.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi naruszających obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu bez powiadomienia Autora opinii.

  2. Usuwane będą również opinie:

  a) zawierające dane personalne i/lub teleadresowe,

  b) zawierające informacje sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, obrażające uczucia religijne,

  c) obrażające osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji, inne osoby,

  d) zawierające słowa powszechnie uznane za obraźliwe i wulgarne,

  e) zawierające treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,

  f) zawierające odnośniki do innych serwisów internetowych,

  g) zawierające informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów,

  h) naruszające prawa autorskie, patentowe, tajemnicę handlową oraz inne prawa własności intelektualnej,

  i) wielokrotnie powielone,

  j) wprowadzające w błąd.

  §8 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

  1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Zleceniobiorcy takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy i/lub Nadawcy, a w szczególności:

  a) przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku osoby fizycznej, nazwie podmiotu niebędącego osobą fizyczną, ulicy, numerze lub miejscowości Odbiorcy),

  b) adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby,

  c) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistą, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,

  d) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości, podatności na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

  e) odbiorca odmówi spełnienia umówionych warunków doręczenia przesyłki, w szczególności zapłacenia kwoty pobrania.

  2. Usługa Zleceniobiorcy zostaje uznana przez Zleceniobiorcę za dokonaną w przypadku gdy:

  a) zaistnieją przypadki wskazane w §4 ust. 13 lub w §8 ust. 8,

  b) przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi

  c) przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy z powodu braku lub błędnego adresu wskazanego przez Zleceniodawcę.

  3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności Przewoźnika. Konieczne jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (otrzymanej od przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Należna kwota będzie potrącona z konta Pre-Paid Zleceniodawcy lub zapłacona bezpośrednio przez Zleceniodawcę.

  4. Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi.

  5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest proporcjonalnie w stosunku do części Przesyłki, której dotyczy szkoda.

  6. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że obowiązywać go będą – w przypadku zawarcia umowy z wybranym przewoźnikiem – regulaminy wybranych przez Zleceniodawcę Przewoźników. Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią tych regulaminów i zaakceptować przed zawarciem umowy z wybranym przewoźnikiem.

  7. W sprawach realizacji zamówień Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie wobec Zleceniodawcy.

  8. W przypadku, gdy Zleceniodawca dokonał zamówienia usługi poprzez Narzędzie GlobKurier.pl i w dniu przyjazdu Przewoźnika po paczkę był nieobecny i nie poinformował  Zleceniobiorcy o planowanej nieobecności w sposób umożliwiający zmianę terminu odbioru przesyłki, okoliczność ta nie ma wpływu na należną Zleceniobiorcy zapłatę za usługę, a dodatkowo Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć poniesione przez przewoźnika koszty pustego podjazdu.

  9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty bezpośrednie i pośrednie oraz utracone korzyści, w przypadku doręczenia przesyłki w późniejszym terminie niż planowany.

  10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty bezpośrednie i pośrednie oraz utracone korzyści w przypadku uszkodzenia, ubytku lub zaginięcia przesyłki.

  11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty bezpośrednie i pośrednie oraz utracone korzyści z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Przewoźnika.

  12. Zleceniobiorca jako dostawca Internetowej platformy handlowej, obowiązany jest wyłącznie do podjęcia czynności niezbędnych dla skutecznego zawarcia umowy przez Zleceniodawcę z wybranym przez niego Przewoźnikiem, na podstawie wyników wyszukiwania w Systemie Transakcyjnym.

  13. Odpowiedzialność za wykonanie umowy przewozu zawartej przez Zleceniodawcę z Przewoźnikiem, za pośrednictwem Zleceniobiorcy ponosi wyłącznie Przewoźnik.

  II. Usługi spedycyjne.

  §9 Spedycja

  1. Zleceniobiorca występuje w charakterze Spedytora, po uprzednim dokonaniu wyboru przez Zleceniodawcę usługi Spedycji przy użyciu Systemu transakcyjnego w serwisie Globkurier.pl.

  2. Postanowienia niniejszego § 9 znajdują zastosowanie do wszystkich umów spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą i określają zasady współpracy w zakresie świadczenia przez Spedytora usług spedycyjnych na rzecz Zleceniodawców, w szczególności polegających na organizowaniu, monitorowaniu, nadzorowaniu przewozu przesyłek w krajowym i międzynarodowym transporcie lądowym, powietrznym, morskim oraz transporcie mieszanym.

  3. W zakresie świadczenia usług spedycyjnych zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu: §1; §2 ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; §3; §4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26, 27, 28; §5; §6 ust. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; §7; §8; §10, o ile nic innego nie wynika z zapisów niniejszego §9. Dla uniknięcia wątpliwości w odniesieniu do zapisów dotyczących czynności spedycyjnych, przez Zleceniobiorcę należy rozumieć Spedytora.

  4. Spedytor zobowiązuje się do zorganizowania przewozu przesyłki zgodnie ze złożonym Zleceniem Spedycyjnym.

  5. Usługi spedycyjne będą wykonywane na podstawie zlecenia spedycyjnego złożonego przez Zleceniodawcę w Systemie Transakcyjnym lub poprzez przyjęcie oferty złożonej przez Zleceniobiorcę.

  6. Zleceniobiorca odpowiada wobec Spedytora i osób trzecich za następstwa podania w Zleceniu Spedycyjnym niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych, przy czym odnosi się to również do danych zawartych w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesyłce informacji co do ilości, wagi, wymiarów i właściwości, niewłaściwej procedury załadunku przesyłki, a także wadliwego opakowania przesyłki uniemożliwiającego lub utrudniającego wykonania usługi spedycyjnej.

  7. Spedytor wykonuje usługę spedycyjną zgodnie z przyjętym Zleceniem Spedycyjnym. W przypadku braku w zleceniu jednoznacznych, wystarczających i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnień Spedytor według własnego uznania dokonuje wyboru czasu, sposobu wysyłki, rodzaju transportu mając na uwadze dobro Przesyłki i ochronę interesów Zleceniodawcy

  8. Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy w każdym czasie przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego do realizacji w przypadkach określonych w §4 ust. 13. O odmowie przyjęcia Zlecenie Spedycyjnego do realizacji Zleceniodawca zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail lub sms.

  9. Anulowanie Zlecenia Spedycyjnego po rozpoczęciu przez Spedytora wykonywania usługi, uprawniania Spedytora do żądania wynagrodzenia Spedytora w części odpowiadającej wartości wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi.

  10. Przewóz przesyłek odbywać się będzie środkami transportu Przewoźników współpracujących ze Spedytorem, wybranych przez Spedytora według własnego uznania lub Przewoźnika wybranego w Systemie Transakcyjnym przez Zleceniodawcę.

  11. Spedytor dochowuje należytej staranności w wyborze Przewoźnika poprzez powierzenie przewozu wyłącznie profesjonalnym podmiotom, które w zakresie swej działalności zawodowej, trudnią się wykonywaniem przewozu, przez co Spedytor zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu winy w wyborze.

  12. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za:

  – przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeżeli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez Spedytora,

  – szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie przesyłki,

  – ubytek wagi w towarach wynikający z ich właściwości,

  – szkody wynikające z udziału lub zaniechania osób, z którymi Spedytor nie pozostaje w stosunkach umownych,

  – za skutki wskazówek, instrukcji i poleceń wydawanych bezpośrednio przez Zleceniodawcę innym podmiotom zaangażowanym w wykonanie usług spedycyjnych lub w obsługę̨ Przesyłki,

  – szkody powstałe na skutek podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji,

  – szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Spedytora,

  – szkody powstałe na skutek wystąpienia zdarzeń o charakterze Siły Wyższej.

  – szkody powstałe w związku z odmową wykonania usługi przez Przewoźnika, w przypadkach określonych w §4 ust. 13.

  – szkody wynikające z: winy osoby trzeciej, z braku lub wadliwości opakowania Przesyłki, niedostarczenia przez Zleceniodawcę w odpowiednim czasie specyfikacji i innych dokumentów, wadliwego załadowania i rozładowania Przesyłki, jeżeli załadunek i rozładunek nie został dokonany przez Spedytora lub osoby trzecie działające w jej imieniu, naturalnych właściwości towaru, a także wynikających ze szczególnych wymagań urzędów i organów państwowych, regulacji prawnych lub decyzji urzędowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi.

  13. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spedytora ograniczona jest do odpowiedzialności za szkodę

  rzeczywistą. Spedytor nie odpowiada za utracone korzyści.

  14. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Spedytorowi lub osobom trzecim związane z przekazaniem do spedycji przesyłek, których przewóz wyłączają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niepoinformowaniem Spedytora o właściwościach przesyłki powodujących możliwość odmowy jej przewozu przez Przewoźnika.

  15. Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie od Zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową. Za usługi nie przewidziane umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, jak również za usługi wykonane bez uzgodnienia, ale w celu należytego wykonania umowy, Spedytorowi przysługuje stosowne wynagrodzenie. Ponadto Spedytorowi przysługuje zwrot wydatków poniesionych w celu wykonania usługi spedycyjnej.

  16. Spedytor może uzależnić wykonanie Zlecenia Spedycyjnego od wpłaty przez Zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (frachty, opłaty celne, portowe, postojowe, itp.). Spedytor może uzależnić dalsze wykonywanie Zlecenia Spedycyjnego od natychmiastowego zwrotu wydatków.

  17. Ubezpieczenie Cargo przesyłki następuje na wyraźne żądanie Zleceniodawcy wskazane w Zleceniu Spedycyjnym. Podanie wartości przesyłki w Zleceniu Spedycyjnym nie oznacza udzielenia Spedytorowi zlecenia na ubezpieczenie Cargo przesyłki.

  18. O ile nic innego nie wynika z treści zlecenia spedycyjnego / transportowego, Przewoźnik nie jest uprawniony do kontaktów bezpośrednio z nadawcą przesyłki. Wszelkie rozmowy, negocjacje i kontakty zmierzające do nawiązania stosunków handlowych z pominięciem spedytora są niedozwolone. Przewoźnik zobowiązuje się, w takim przypadku, do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w zleceniu spedycyjnym / transportowym, nie niższej jednak niż 50 000 zł za każde naruszenie.

  §10 Postanowienia końcowe

  1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniobiorcy.

  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

  3. W przypadku gdy Zleceniodawcą jest konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta nie znajdują zastosowania, a w ich miejsce stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące wobec konsumentów, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta.

  4. Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2018 r. Wersja zaktualizowana na dzień 20.01.2023 r.

  5. Zmiana postanowień regulaminu następuje poprzez zamieszczenie aktualizacji na stronie internetowej GlobKurier.pl. O zmianie regulaminu Zleceniobiorca zawiadomi publikując stosowną informację w serwisie Globkurier.pl. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług (np. poprzez zamknięcie konta) z zachowaniem terminów obowiązujących w umowie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.

  6. Zleceniodawca wraz z Zleceniobiorcą dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

  7. Procesorem danych jest GRUPA ZNATURY SP Z O O z siedzibą w Katowicach przy ul. Bogucickiej 7, 40-226 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000347353. Kapitał 70 000 zł.

  8. Administratorem danych jest Przewoźnik oraz firmy spedycyjne wybrane przez Zleceniodawcę przy realizacji usługi, którego dane są dostępne na stronie internetowej danego Przewoźnika oraz firm spedycyjnych.

  9. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z postanowień umowy zawartej pomiędzy Stronami w szczególności ze wskazanego w jej treści zakresu obowiązków. Upoważnienie obejmuje prawo wglądu, wprowadzania, modyfikacji, usuwania danych osobowych.