Pamiętaj, że wszelkie reklamacje rozpatruje przewoźnik.
Nasi konsultanci pomogą Ci przejść przez ten proces w najkrótszym możliwym czasie.
Dla skrócenia czasu rozpatrywania zgłoś reklamację przez poniższy formularz.

PROCEDURY REKLAMACYJNE

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij formularz i wyślij odpowiednie dokumenty.
NIE WIESZ JAKIE DOKUMENTY ZAŁĄCZYĆ?
SPRAWDŹ PONIŻEJ
Raportowany przez
Formularz reklamacji
Powód zgłoszenia reklamacji*
Temat*
Numer zlecenia*
Adres Email*
Firma
Imię i nazwisko*
Telefon
Opis
Źródło
Załącz dokumenty

Maksymalny rozmiar pliku(-ów) wynosi 20 MB.

Maksymalna ilosć załączników: 3

Po wypełnieniu formularza oraz weryfikacji przesłanej dokumentacji otrzymają Państwo numer sprawy. W razie braków w dokumentacji skontaktuje się z Państwem pracownik działu reklamacji.

W sprawach związanych z reklamacjami, bardzo prosimy o kontakt pod adresem mailowym: reklamacje@globkurier.pl

Zgłaszając reklamację dołącz odpowiednie dokumenty, co przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia.
!  Proszę o przesłanie załączników w jak najmniejszym rozmiarze bądź spakowane w formie zip.
Z tytułu uszkodzenia, zaginięcia LUB UBYTKU ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI

1) Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginału listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

3) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia udokumentowanej kwoty roszczenia (faktura zakupu).

4) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu sporządzonego bezpośrednio przy doręczeniu przesyłki.*

5) Zdjęcia dokumentujące uszkodzenie przesyłki.


z tytułu
OPÓŹNIENIA W DORĘCZENIU

1)  Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginał listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).


Z tytUłu braku zwrotu należności

1) Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginału listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

3) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia faktury potwierdzająca płatność za usługę.


Z tytUłu REKLAMACJI FAKTUR

1) W celu złożenia reklamacji faktury w opisie zamieść numer faktury oraz opis reklamowanej usługi.

2) Pamiętaj, że złożenie reklamacji nie zwalnia Cię z konieczności opłacenia reklamowanej faktury.

3) Opłacenie faktury jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty Dział Reklamacji skontaktuje się z Państwem.

Dla klientów chcących złożyć reklamacje InPost

W dniu 19.03.20 firma InPost uruchomiła formularz online umożliwiający sporządzenie skróconego protokołu szkody dla uszkodzonych przesyłek kurierskich i paczkomatowych: https://inpost.pl/protokol

Można uzupełnić formularz bez udziału kuriera oraz bez konieczności udania się do oddziału InPost. Do wypełnionego formularza należy załączyć zdjęcia uszkodzonej przesyłki, które są konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
Forma online jest na ten moment jedyną dostępną dla klienta opcją na wypełnienie protokołu szkody.

Proces sporządzenia protokołu szkody będzie niezależny od procesu reklamacyjnego. Oznacza to, że klient zobowiązany jest do wypełnienia standardowego formularza reklamacyjnego oraz przesłania pozostałych wymaganych w procesie dokumentów.

Jak złożyć skuteczną reklamację przesyłki?

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji gdy usługa nie jest według niego należycie wykonana. Należy pamiętać, że gdy z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo. Reklamacja może być złożona w przypadku gdy:

PRZESYŁKA DOTARŁA
Z OPÓŹNIENIEM

ZOSTAŁA USZKODZONA PODCZAS TRANSPORTU

ZOSTAŁA ZAGUBIONA PODCZAS TRANSPORTU

Proszę pamiętać, że nieterminowy odbiór nie podlega reklamacji.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w dniu doręczenia przesyłki. Gdy przesyłka doszła z opóźnieniem należy  zgłosić reklamację w terminie do 7 dni od dnia odbioru by reklamacja  mogła być rozpatrywana. 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niewłaściwe wykonanie usługi gdy:

przesyłka była źle zaadresowana;

adresat zmienił miejsce zamieszkania lub, w przypadku firmy, adres siedziby;

waga deklarowana przy wysłaniu nie odpowiada faktycznej wadze przesyłki;

zawartość deklarowana przy wysłaniu nie odpowiada faktycznej zawartości przesyłki;

odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki, np. odmówi zapłaty za przesyłkę gdy jest ona na koszt odbiorcy;

zaistnieje tzw. „siła wyższa” np. obfite opady śniegu, strajki, powodzie, pożary itp.

przesyłka zwiera towary niebezpieczne bądź wyłączone z transportu danego przewoźnika.

Co powinna zawierać reklamacja?

  • imię, nazwisko oraz adres składającego;
  • kwotę roszczenia;
  • tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego.

Do pisma reklamacyjnego dołączamy również oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki (np. list przewozowy) oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki i oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Oczywiście nie należy zapomnieć o fakturze bądź sporządzonym kosztorysie, które potwierdzą wartość towaru znajdującego się w przesyłce oraz straty wynikające z jej opóźnienia w dostawie, braku doręczenia  bądź uszkodzenia.