• REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI OFERTY ABONAMENTOWEJ

  (obowiązujący od dnia 01.05.2020r.)

  1. Z tej oferty może skorzystać każda firma lub przedsiębiorca, którzy aktywują wybrany pakiet abonamentu na stronie internetowej: https://abonamenty.globkurier.pl/.

  2. Korzystanie z poszczególnego Pakietu Abonamentowego w ramach Serwisu jest odpłatne.

  3. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Pakietów Abonamentowych znajdują się na stronie internetowej https://abonamenty.globkurier.pl/. Ceny podane są w kwotach netto.

  4. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.

  5. Abonament jest opłacany miesięcznie.

  6. Dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest dzień miesiąca, w którym została zaksięgowana pierwsza wpłata. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, w przypadku braku takiego dnia w kolejnym miesiącu – w ostatnim dniu danego miesiąca.

  7. Opłaty Abonamentowej można dokonać poprzez płatność kartą debetową, kartą kredytową, systemem płatności internetowych lub przelewem bankowym.

  8. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

  9. Opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie. Z abonamentu można zrezygnować w dowolnym momencie. Aby zrezygnować z abonamentu należy napisać rezygnację minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Abonamentowego na adres abo@globkurier.pl.

  10. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.

  11. Właściciel Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Pakietu Abonamentowego. Zmiana Pakietu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Właściciela Konta opłaty za uruchomienie wybranego Pakietu Abonamentowego. W przypadku, gdy nowy Pakiet Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu Abonamentowego.

  12. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie https://abonamenty.globkurier.pl/ oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

  13. Szczegółowe działanie serwisu opisuje regulamin dostępny: https://www.globkurier.pl/regulamin/.

  14. Użytkownik dokonując aktywacji pakietu abonamentu deklaruje, że zapoznał się z niniejszym regulaminem świadczenia usługi oferty abonamentowej, regulaminem działania serwisu GlobKurier.pl, polityką prywatności i regulaminami przewoźników.