Menu

 TA ZAKŁADKA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH.
Chcesz polecać usługi kurierskie? Załóż konto firmowe, jeżeli jeszcze go nie posiadasz i ciesz się z dostępu do pełnej korzyści ze współpracy!

Regulamin Programu Afiliacyjnego GlobKurier.pl

Katowice 2020

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy w zakresie Programu Afiliacyjnego pomiędzy GlobKurier.pl oraz Partnerem, który akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na współpracę.

Regulamin obowiązuje od dnia 21.08.2020 do odwołania.

Regulamin został zaktualizowany w dniu 20.08.2020

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu: https://www.globkurier.pl/dashboard/panel/partner-program-terms

 

§1 Definicje

1. GlobKurier.pl – serwis internetowy służący do zamawiania usług kurierskich zgodnie z zasadami i ofertą znajdującą się w serwisie, będący własnością GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach al. Wojciecha Korfantego 138a, 40-156 Katowice, tel.: 32 700 37 26, fax: 32 700 36 50, NIP 222-087-28-90,  REGON: 241472991.

2. Partner – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Program Afiliacyjny GlobKurier.pl – akcja promocyjna serwisu GlobKurier.pl, zwana dalej Programem, prowadzona na zasadach dobrowolnej współpracy między GlobKurier.pl a Partnerem, która polega na przekazaniu części przychodów ze sprzedaży Partnerowi.

4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu usług świadczonych przez serwis GlobKurier.pl.

5. Usługa – świadczenie wykonywane przez serwis GlobKurier.pl polegające na zamawianiu i organizowaniu usług firm kurierskich na rzecz Klientów.

6. Panel Partnera – biznesowe konto Partnera w serwisie GlobKurier.pl

7. Materiały reklamowe – przygotowane dla Partnera materiały do wykorzystywania takie jak Broszura PDF, Formularz Wyceny, Linki Partnerskie i Banery przekierowujące Klientów do serwisu GlobKurier.pl

8. Link Partnerski – hiperłącza przekierowujące Klientów do serwisu GlobKurier.pl.

9. Baner – kreacja graficzna przekierowująca Klientów do serwisu GlobKurier.pl, umieszczana na Stronie Partnera, którego treść nawiązuje do Usług świadczonych przez GlobKurier.pl

10. Broszura PDF – dostępny do druku dokument zawierający unikatowy Link Partnerski umożliwiający polecanie usług przez Partnera również offline.

11. Formularz wyceny – kod html do umieszczenia na Stronie Partnera, umożliwiający wycenę przesyłki z przekierowaniem do serwisu GlobKurier.pl

12. Strona Partnera – witryna internetowa będąca własnością Partnera, konto na portalu społecznościowym, komunikator bądź skrzynka e-mail będące własnością Partnera, na/lub za pomocą których Partner zamieszcza dostępne Materiały Reklamowe.

13. Regulamin Programu Afiliacyjnego GlobKurier.pl – zasady i postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie, zwane dalej Regulaminem.

14. Wartość usługi – cena przesyłki wyrażona w kwocie netto według obowiązującego cennika GlobKurier.pl dostępnego na https://www.globkurier.pl/cennik

15. Wynagrodzenie– kwota przysługująca Partnerowi będąca sumą prowizji należnych Partnerowi za Usługi zakupione przez Klientów przekierowanych do serwisu GlobKurier.pl za pomocą dostępnych Materiałów Reklamowych.

 

§2 Ogólne zasady Programu

1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Aby przystąpić do udziału w Programie należy posiadać konto biznesowe w serwisie GlobKurier.pl., czyli dokonać rejestracji wypełniając w sposób poprawny, kompletny oraz zgodny z prawdą formularz rejestracyjny na stronie globkurier.pl jako konto firmowe podając również numer NIP. Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto. W związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby lub usunięcia konta.

3. Przystępując do udziału w Programie, Partner akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Partnerowi zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w otrzymanych Materiałach Reklamowych, w szczególności jeżeli chodzi o formę graficzną i treści.

5. Partnerowi zabrania się również dystrybuowania oraz prezentowania na Stronie Partnera treści i produktów, których sprzedaż lub udostępnianie jest niezgodne z przepisami prawa, etyką lub zasadami współżycia społecznego lub których prezentacja mogłaby narazić dobre imię GlobKurier.pl.

6. Partnerowi nie wolno udzielać informacji ani gwarancji niezgodnych z wydawanymi przez GlobKurier.pl.

7. Partner może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny.

8. GlobKurier.pl ma prawo zakończyć współpracę z Partnerem, który nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu poprzez likwidację konta Partnera. Likwidacja konta Partnera może być też spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, działaniami przynoszącymi szkodę lub narażającymi dobre imię GlobKurier.pl.

 

§3 Zasady wynagradzania Partnera

1. Partner jest wynagradzany za przekierowanie Klienta – do serwisu GlobKurier.pl pod warunkiem, że Klient dokona zakupu Usług w serwisie GlobKurier.pl.

2. Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów.

3. Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

a) 10% wartości każdej pierwszej Usługi, jaka zostanie zrealizowana dzięki przekierowaniu nowego Klienta do strony GlobKurier.pl. Jako nowego klienta traktujemy osobę lub firmę, która zarejestruje się w serwisie GlobKurier.pl.

b) 3% wartości każdej następnej Usługi, jaka zostanie zrealizowana dzięki przekierowaniu Klienta do serwisu GlobKurier.pl przez 6 miesięcy od jego pierwszego zakupu.

4. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie jeżeli Klient zakupił Usługę w ciągu 90 dni od dnia przekierowania Klienta ze Strony Partnera do serwisu GlobKurier.pl

5. Wynagrodzenie należy się Partnerowi dopiero w momencie uiszczenia przez Klienta opłaty za Usługę.

6. Wynagrodzenie nie będzie naliczone Partnerowi, jeżeli Klient nie dokona zapłaty za zamówioną Usługę lub zrezygnuje z zamówionej Usługi bądź dokona reklamacji skutkującej rozwiązaniem umowy o realizację Usługi.

7. Wynagrodzenie dla Partnera wypłacane jest w kwocie brutto, co oznacza, że wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT.

 

§4 Zasady wypłaty wynagrodzenia Partnerowi

1. GlobKurier.pl zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia Partnerowi dopiero po zgromadzeniu przez Partnera kwoty co najmniej 50,00 zł.

2. Partner ma prawo żądać wypłaty wynagrodzenia jeżeli kwota zgromadzonych przez Partnera środków wynosi co najmniej  50,00 zł. Partner nie ponosi wówczas żadnych dodatkowych kosztów związanych z przelewem bankowym czy przekazem pocztowym.

3. W celu wypłacenia wynagrodzenia, Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.

 

§5 Zasady wygaśnięcia środków na koncie

1. Środki wygasają w przypadku:

a) upływu jednego roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane zgodnie z zasadami,

b) nieużywania Programu przez okres 12 następujących po sobie miesięcy;

c) rezygnacji Uczestnika z członkostwa w Programie;

d) wypowiedzenia Uczestnikowi członkostwa w Programie przez Organizatora;

e) zawieszenia funkcjonowania Programu;

f) zakończenia funkcjonowania Programu;

 

§6 Obowiązki Partnera

1. Partner zobowiązuje się nie promować GlobKurier.pl na stronach, które nie przestrzegają przepisów prawa lub których treść albo forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu lub renomie GlobKurier.pl.

2. Partner zobowiązuje się nie promować produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.

3. Partner zgłaszając się do Programu zapewnia, że powierzchnia reklamowa jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi, nie naruszają:

a) praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych i praw pokrewnych,

b) wszelkich innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) norm społecznych i kulturowych uznawanych w społeczeństwie za powszechnie akceptowalne.

4. Partner przystępując do Programu zwalnia GlobKurier.pl z wszelkiej odpowiedzialności za działania Partnera stojące w sprzeczności z           postanowieniami niniejszego regulaminu programu partnerskiego i zobowiązuje się wynagrodzić GlobKurier.pl wszelkie straty powstałe na skutek takich działań.

 

§7 Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

1. GlobKurier.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć przed atakami na spójność i treść dane Partnera podane przez niego w chwili rejestracji do serwisu.

2. Partner z chwilą przystąpienia do Programu wyraża dobrowolną zgodę na wysyłanie mu materiałów marketingowych wydawanych przez GlobKurier.pl oraz wewnętrznego biuletynu Programu dotyczącego nowości i zmian a także zawierającego przydatne porady i informacje związane z Programem.

3. Partnerowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawy podanych przez niego danych osobowych a także żądanie usunięcia danych.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. GlobKurier.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, równocześnie jednak zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na swojej stronie internetowej.

2. Partner ma prawo odmówić akceptacji wniesionych do Regulaminu zmian. Niezaakceptowanie zmian w Regulaminie przez Partnera jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

3. Spory związane z uczestnictwem w Programie będą rozpatrywane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby GlobKurier.pl.

4. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu w każdym czasie. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana Partnerom co najmniej 7 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem programu na stronie internetowej. W takim przypadku Organizator wyznaczy termin, do którego możliwe będzie wykorzystanie środków.