Nowe przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne ADR

Konwencja ADR jest najważniejszym, międzynarodowym dokumentem regulującym przepisy, dotyczące przewozu chemikaliów. Aktualizacja umowy przypada na okres, co dwa lata, czyli już 1 lipca 2019 r. jej najnowsze zapisy staną się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów będących stronami w transporcie produktów chemicznych. Transport towarów niebezpiecznych musi przebiegać zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami, dlatego należy odpowiednio zorganizować logistykę tego typu towarów.

Co dwa lata, w latach nieparzystych nowelizowane są przepisy konwencji ADR, jest to proces wdrażany stopniowo, aby umożliwić firmom, które przewożą chemikalia wprowadzenie odpowiednich zmian na czas.  Znowelizowane przepisy ADR każdorazowo wchodzą w życie od 1 stycznia – wówczas można się do nich stosować nieobowiązkowo, ale po upływie sześciu miesięcy okresu przejściowego jej zapisy muszą być już wdrożone obowiązkowo. Aktualizacja tego dokumentu ma na celu zniwelowanie ryzyka pomyłek i zapewnienie większej ochrony podczas przewożenia towarów niebezpiecznych.

W tym roku pojawia się znacząca zmiana, która pozwoli zwiększyć kontrolę procesów dostawczych, tzw. ADR-ów. Do nowej umowy ADR 2019 dopisano wśród uczestników przewozu nadawcę, który będzie zobowiązany do wyznaczenia własnego doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych (tzw. DGSA). Taka osoba będzie odpowiadać za zarządzanie ryzykiem w firmach, które w jakiś sposób zajmują się lub mają związek z obrotem ADR-ów.

Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu Dachser Chem-Logistics, wyjaśnia przyczyny i cel takiej zmiany: Innymi słowy, przedsiębiorstwa, które nadają ADR-y, ale nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, także będą musiały spełnić ten warunek. To ważna zmiana. Z tego względu wyjątkowo okres przejściowy obowiązuje jednak dłużej, tj. do końca 2022 roku. Oznacza to, że wraz z początkiem roku 2023 każda firma odpowiadająca za transport towarów niebezpiecznych, a także związane z tym pakowanie, załadunek, napełnianie czy rozładunek, powinna wyznaczyć, co najmniej jednego doradcę DGSA. Ma to na celu skuteczniejsze zapobieganie zagrożeniom dla osób, mienia oraz środowiska.

Kolejna zmiana w dokumentacji dotyczącej ADR-ów dotyczy kwestii związanych tzw. klasyfikacją “UN 3363”, czyli tego, co do tej pory było wyłączone z ADR z uwagi na brak odpowiedniego przepisu szczególnego. Nowy dokument przypisuje temu numerowi przedmioty zawierające towary niebezpieczne w ilościach nieprzekraczających określonych limitów (tzw. LQ). Istotne jest także pojawienie się nowej klasyfikacji mieszanin w klasie 8, która przełoży się na brak konieczności przeprowadzania przez firmy chemiczne czy kosmetyczne prób doświadczalnych tych substancji na zwierzętach.

Uporządkowano także kwestie związane z oznakowaniem – m.in. wprowadzono opis nalepek ostrzegawczych w formie tabeli, oznaczenie kodów cystern z tzw. “plusikiem” czy nowe nazewnictwo w językach obcych – dla przykładu słowo “risk” z języka angielskiego ma być odtąd zastąpione określeniem “hazard”.

Źródło: Logistyka.net.pl