Przesyłki międzynarodowe – co wpływa na czas ich doręczenia?

Transport to bardzo skomplikowany i wrażliwy proces, który wymaga dokładnego zaplanowania. Im dłuższa trasa do pokonania, tym bardziej przesyłki międzynarodowe narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą prowadzić do opóźnień dostawy. Istnieje jednak kilka prostych kroków, aby paczka została nadana w sposób bezpieczny, sprawny i skuteczny. Warto także wcześniej zapoznać się z czynnikami, które mają wpływ na czas trwania całej procedury oraz śledzić tok jej realizacji.

przesyłki międzynarodowe

Przesyłki międzynarodowe – zabez­piecz, nadaj, śledź

Paczka za gra­nicę jest spe­cy­ficz­nym rodza­jem nada­nia i w związku z tym wymaga wyjąt­ko­wego potrak­to­wa­nia. Prze­kra­cza­nie gra­nic ozna­cza dłuż­szą podróż prze­wo­żo­nego ładunku w jed­no­stce trans­portowej, a co się z tym wiąże, wię­cej czyn­ników nisz­czą­cych.

 Wła­ściwe zabez­pie­cze­nie przedmiotu jest tutaj klu­czowe, dla­tego warto pamię­tać i zasto­so­wać kilka zasad:

 1. Każda poszcze­gólna sztuka powinna zostać dokład­nie i szczel­nie owi­nięta mate­ria­łem zabez­pie­cza­ją­cym. W tym celu możemy wyko­rzy­stać popu­larną oraz tanią folię bąbel­kową, która sku­tecz­nie zapo­biega sty­ka­niu się ele­mentu prze­wo­żo­nego z czyn­ni­kami zewnętrz­nymi.
 2. Kolejny etap polega na wypeł­nie­niu wszyst­kich wol­nych powierzchni w kar­to­nie. Luz i dodat­kowa powierzch­nia jedy­nie zwięk­szają ryzyko poten­cjal­nych uszko­dzeń i nie są one wska­zane. Na szczę­ście ist­nieje wiele prostych spo­so­bów, które możemy wyko­rzy­stać w tym celu. Przy­kła­dem jest tutaj stara gazeta, kawałki folii typu stretch, wypeł­nia­cze tek­tu­rowe oraz flo­pak, a także poduszki wypeł­nione powie­trzem.
 3. Sam kar­ton zewnętrzny musi być wyko­nany z moc­nego mate­riału. Jest to główna osłona naszej zawar­to­ści przed tru­dami dłu­giej podróży i dla­tego należy zasto­so­wać grube two­rzywo (co naj­mniej 3 war­stwy). Rozmiar powi­nien jak najszczel­niej odpo­wia­dać ilo­ści i roz­mia­rom wysy­ła­nych przedmio­tów, co w natu­ralny spo­sób wyeli­mi­nuje puste miej­sca.
 4. Ostat­nim kro­kiem jest mocne i szczelne zakle­je­nie paczki. Warto pamię­tać, że prze­bieg trans­portu może być bar­dzo wyma­ga­jący i należy zain­we­sto­wać w spe­cjalne taśmy. Taka mate­ria jest odporna na warunki atmos­fe­ryczne, silne waha­nia tem­pe­ra­tur oraz gwa­ran­tuje trwa­łość.

Gratulacje! Paczka została popraw­nie przy­go­to­wana do wysyłki. Koń­cowy etap polega na nada­niu pudła. W tym celu konieczne jest zebra­nie kilku bar­dzo waż­nych infor­ma­cji:

 • waga w kilo­gra­mach oraz ilość sztuk,
 • długość, wyso­kość oraz sze­ro­kość w cen­ty­me­trach,
 • dokładny adres zała­dunku i roz­ła­dunku.

Wybierz doświadczonego operatora logistycznego

Kolejny krok to wybór solid­nego i doświad­czo­nego ope­ra­tora logi­stycz­nego. Tani kurier, kom­plek­sowa oraz szybka wycena na pod­sta­wie wcze­śniej zebra­nych danych, to główne cechy ser­wisu Glo­bKu­rier.pl. Dodat­kowo firmy kurier­skie reali­zują trans­port do ponad 190 kra­jów na całym świe­cie, co powo­duje, że por­tal wyróż­nia się uni­wer­sal­no­ścią ofe­ro­wa­nych roz­wią­zań.

Śle­dze­nie prze­syłki jest kolejną inno­wa­cyjną usługą. Infor­ma­cja na temat miej­sca prze­syła­nego towaru jest ogromną zaletą i prze­wagą dla osta­tecz­nego odbiorcy. W prak­tyce prze­kłada się to na wie­dzę doty­czącą prze­wi­dy­wa­nego ter­minu dorę­cze­nia. Opcja suge­ruje nam także okienko cza­sowe, w któ­rym domow­nik powi­nien znaj­do­wać się na miej­scu, aby cały pro­ces dostar­cze­nia zakoń­czył się pomyśl­nie.  Moż­li­wość śle­dze­nia wyko­rzy­sty­wana jest przez klien­tów, któ­rzy cze­kają na dostar­cze­nie pro­duktu, ale rów­nież sprze­daw­ców. Obecny poten­cjał zaku­pów wir­tu­al­nych spra­wia, że bariery tery­to­rialne prak­tycz­nie nie ist­nieją, a zamó­wie­nie może zostać zło­żone na dru­gim końcu świata. Wła­śnie wtedy nie­oce­niona jest pomoc apli­ka­cji śle­dzą­cej. Zapew­nia to nad­zór, a także pozwala na pre­wen­cyjne dzia­ła­nia w sytu­acji pomyłki lub opóź­nień. Całość użyt­ko­wa­nia jest dar­mowa i wymaga jedy­nie kon­kret­nego numeru paczki.

Przesyłki międzynarodowe – co wpływa na czas dorę­cze­nia?

Osta­teczny ter­min dotar­cia pakunku do jego odbiorcy zależy od wielu ele­men­tów, które muszą się ze sobą zgrać. Czyn­ni­kiem, na który mamy wpływ jest odpo­wiedni kurier, więc warto poświę­cić tro­chę czasu, aby doko­nać wła­ści­wego wyboru. Atry­buty rze­tel­nej firmy trans­portowej to przede wszystkim:

 • bar­dzo dobra orga­ni­za­cja pracy,
 • doświad­cze­nie,
 • sze­roki zasięg dzia­ła­nia,
 • infra­struk­tura logi­styczna,
 • nowo­cze­sna tech­no­lo­gia.

Kolejną kwe­stią jest miej­sce doce­lowe. W zależ­no­ści od odle­gło­ści trasy, konieczne jest zasto­so­wa­nie spe­cy­ficz­nego rodzaju środka trans­portu, co z kolei gene­ruje dodat­kowe kom­pli­ka­cje, które nie zawsze mogą być prze­wi­dziane oraz kon­tro­lo­wane. Prze­wóz wyko­ny­wany z uży­ciem logi­styki dro­go­wej zależy od warun­ków pogo­do­wych, sytu­acji na gra­nicy, a także natę­że­nia ruchu lub ewen­tu­al­nych trud­no­ści na jezdni.

Spraw­ność reali­za­cji zamó­wie­nia może być uza­leż­niona rów­nież od kate­go­rii i rodzaju trans­portowanego pro­duktu. Niek­tóre prze­syłki wyma­gają spe­cjal­nych pozwo­leń oraz for­mal­no­ści cel­nych, co z pew­no­ścią ma wpływ na czas dorę­cze­nia. Dostawa wyma­gająca zasto­so­wa­nia samo­lotu odbywa się bardzo często w przy­padku odle­głych tras mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych, co wydłuża usługę. Ten model dzia­ła­nia także ma swoje restryk­cje i ogra­niczenia. Nie wszyst­kie mate­riały mogą być prze­wo­żone na pokładzie podniebnej maszyny i warto wcze­śniej zapo­znać się z zasadami, aby unik­nąć ewen­tu­al­nych nie­po­ro­zu­mień.

Załóż konto i zamów kuriera

GlobKurier.pl

Lubimy dzielić się wiedzą, a mamy jej dość sporo, ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę rynku KEP i TSL. Realizujemy wysyłki do 192 krajów na świecie. Współpracujemy z ponad 50 firmami kurierskimi i transportowymi. Dysponujemy własną siecią ponad 1000 punktów paczkowych Click&Collect w Polsce GlobBox.net.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kod_blog1-5-1024x512.png