Cło z Australii. Import i eksport towarów do Australii.

Unia Europejska jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Australii. Wartość wymiany handlowej wyniosła w 2017 roku ponad 47,7 mld euro. UE eksportuje do Australii głównie wyroby gotowe, a importuje przede wszystkim surowce mineralne i produkty rolne. W 2017 roku Australia utrzymała 13. pozycję największej gospodarki na świecie.

Import z Australii, Eksport do Australii

Główna część eksportu z krajów unijnych do Australii to sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, chemikalia, żywność i usługi. Wartość handlu usługami wynosi około 28 mld dolarów rocznie. Australia należy do najbogatszych krajów świata, biorąc pod uwagę PKB na głowę mieszkańca. Według rankingu Banku Światowego kraj ten był na 14. miejscu, jeśli chodzi o wielkość gospodarki, biorąc pod uwagę nominalne PKB.

Porozumienie unijne

Unia Europejska ma umowy o partnerstwie dotyczące polityki gospodarczej i handlowej z Australią i Nową Zelandią, które zostały zawarte odpowiednio w 2008 i 2017 roku. Od roku 2018 trwają negocjacje z UE o wolnym handlu. Ich celem jest:

 • ułatwianie dostępu do nowych rynków,
 • zwiększenie możliwości inwestycyjnych,
 • zmniejszania kosztów handlu poprzez likwidacje ceł i ograniczenie biurokracji,
 • oraz uproszczenie odprawy celnej.

Eksport towarów do Australii

W przypadku eksportu do tego kraju należy dokonać odprawy celnej wywozowej. Obecnie odprawa taka odbywa się za pomocą wymiany komunikatów w formie elektronicznej. Jednak trzeba odpowiednio do niej się przygotować. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną ze stosowaniem przepisów prawa celnego muszą mieć numer EORI – numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych na platformie usług elektronicznych PUESC.

Po jego uzyskaniu można dokonać odprawy celnej na podstawie faktury handlowej, na której powinny znaleźć się następujące informacje:

 • sprzedający, kupujący,
 • numer faktury i data jej wystawienia,
 • nazwa towaru, jego ilość, cena jednostkowa, wartość końców,
 • warunki Incoterms,
 • waga brutto, netto,
 • kraj pochodzenia towaru,
 • rodzaj waluty.

Postępowanie dodatkowe

Po zakończeniu odprawy otrzymamy z urzędu celnego komunikat IE529, a po opuszczeniu granicy unijnej przesyłki — komunikat IE599, uprawniający do odliczenia podatku VAT. Gdy w ciągu 90 dni od dnia odprawy nie dojdzie do wywozu towaru lub nie ma jego potwierdzenia, urząd celny rozpoczyna „postępowanie poszukiwawcze”. Gromadzi wtedy dowody alternatywne, żeby potwierdzić lub zanegować wywóz towaru poza UE. Urząd powinien zakończyć postępowanie w ciągu 60 dnia (150 dni od daty dokonania odprawy celnej). Jeśli nie ma dowodów wywozu, unieważnia zgłoszenie celne. Dla celów podatkowych, potwierdzenie wywozu powinno być wydane wcześniej, ponieważ jego brak w drugim okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) powoduje konieczność naliczenia stawki podstawowej – zazwyczaj 23%. Dlatego o wydanie takiego potwierdzenia eksporter powinien wystąpić sam, możliwie jak najszybciej, kiedy tylko zbierze dowody alternatywne wywozu.

Takimi dowodami mogą być:

 • oryginał faktury handlowej (eksportowej) z data przyjęcia oraz czytelnym podpisem osoby przyjmującej towar
 • oryginał CMR z datą przyjęcia oraz czytelnym podpisem osoby przyjmującej towar,
 • sad importowy potwierdzony przez odpowiednie organy celne danego kraju,
 • zapłata za fakturę dokonana przez odbiorcę,
 • oświadczenie przewoźnika wskazujące datę przekroczenia i miejsce graniczne poprzez które przesyłka opuściła EU.

Przesyłki kurierskie zwolnione z opłat

Najważniejszą informacją dla osób, które robią zakupy przez Internet jest zwolnienie z cła przesyłek o wartości do 150 euro. Oznacza to, że przesyłka, której wartość nie przekracza 150 euro, nie będzie podlegała ocleniu. 

Paczki, które otrzymujemy spoza państw unijnych, są objęte nie tylko cłem. Trzeba wspomnieć, że podlegają one też należnościom podatkowym: VAT oraz akcyzie (gdy kupujemy wyroby akcyzowe, np. alkohol, papierosy).

Zasada opodatkowania takich przesyłek jest taka, że najpierw płacimy cło, od wartości celnej powiększonej o cło, ewentualną akcyzę, a od całości jeszcze VAT.

Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest więc wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W ustawie o VAT nadal istnieje zwolnienie z tego podatku dla przesyłek zagranicznych w kwocie do 22 euro. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego (spoza krajów Unii) bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro.

Tego zwolnienia od podatku nie stosuje się m.in. do:

 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zwolnienia od VAT nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Limity towarów otrzymywanych w paczkach bez cła i VAT dotyczą również przesyłek od osób fizycznych, czyli niekupowanych np. w zagranicznych sklepach internetowych. Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, są zwolnione do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
 •  są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

 

wysyłka za granicę z Globkurier, paczka międzynarodowa,

Przesyłki importowe

W przypadku importu przesyłek z Australii główna wymiana towarowa Australia — UE dotyczy artykułów rolno-spożywczych, dlatego też należy sprawdzić, czy importowany towar podlega kontroli: sanitarnej, fitosanitarnej czy też Wijhars (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych)
W przypadku gdy nasz towar będzie podlegał takiej inspekcji do odprawy importowej, należy przedstawić odpowiednie świadectwo. Również przed planowanym importem polecam sprawdzić stawkę cła za pomocą kalkulatora taryfowego znajdującego się na stronie platformy usług elektronicznych PUESC : https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/CalculateComplex?lang=PL&date=20200208
Jeśli nastawiamy się na import jednego asortymentu – warto wystąpić z wnioskiem w formie elektronicznej za pomocą platformy PUESC o WIT (Wiążącą Informację Taryfową).

Wiążącą Informacja Taryfowa

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana.

Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
 •  WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

Import towarów przesyłowych

Jeśli chodzi o import towarów przemysłowych: elektroniki, maszyn, urządzeń warto pamiętać, iż do odprawy będzie wymagane przedstawienie deklaracji zgodności CE oraz instrukcji obsługi w języku polskim. Na towarze winna być umieszczona tabliczka znamionowa z nazwą producenta wraz ze znakiem CE określająca typ, model urządzenia,maszyny. W przypadku braku odpowiednich oznaczeń urząd celny może wystąpić o zapytanie odpowiedniego organu czy dany towar może zostać objęty procedurą dopuszczenia do obrotu. Warto zatem odpowiednio wcześniej przygotować się do importu. Najlepiej powierzyć to profesjonalistom agencjom celnym. W tym celu należy dać im stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane przez osobę wskazane, czy to w KRS, czy w CIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) do reprezentacji firmy. Agencja celna po otrzymaniu takiego pełnomocnictwa musi je zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych PUESC. Dopiero potem będzie mogła dokonywać zgłoszeń celnych czy to w eksporcie, czy w imporcie w imieniu przedsiębiorcy (Klienta).


Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania, które są konieczne podczas odprawy celnej znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl


Brak niezbędnej dokumentacji

W przypadku braku wymaganych dokumentów do odprawy importowej istnieje możliwość złożenia towaru w magazynie czasowego składowania, w którym maksymalnie można przetrzymać towar do 90 dni. Jednak po 2016 gdzie na prowadzenie takiego magazynu wymagane jest złożenie zabezpieczenia cła, nie wszystkie agencje posiadają takowy magazyn. Składowanie towaru w magazynie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Należy więc odpowiednio przygotować się przed planowanym importem z państwa trzeciego.

Procedura celna towarów importowanych

Zakładając, iż na odprawie pojawia się przesyłka, która posiada wszystkie wymagane dokumenty. Urząd celny przyjmuje zgłoszenie i powiadamia zgłaszającego o wysokości tzw. długu celnego: należności celno-podatkowych.
Po zapłaceniu cła i innych opłat, jeśli występują oraz podatku VAT, urząd celny zwolni przesyłkę do procedury dopuszczenie do obrotu wysyłając odpowiedni komunikat elektroniczny ZC299 (poświadczenie zgłoszenia celnego).
Po otrzymaniu kompletu dokumentów należy przekazać je do księgowości, gdzie w przypadku kontroli zostaną okazane jako dowód odprawy importowej i zapłaty należności celno-podatkowych.


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl