Wysyłka paczek do Niemiec

W aktu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, peł­nej ogra­ni­czeń doty­czą­cych prze­miesz­cza­nia się, wie­dza o pra­wi­dło­wym prze­biegu pro­cesu wysła­nia paczki jest bez­cenna. Zna­jo­mość kilku pro­stych zasad może uchro­nić nas przed uciąż­li­wymi aspek­tami admi­ni­stra­cyj­nymi, a baza spraw­dzo­nych kurie­rów zagwa­ran­tuje spraw­ność i bez­pie­czeń­stwo. W dzi­siej­zym porad­niku sku­pimy się na kie­runku zachod­nim. Wysyłka paczek do Niemiec, jak każda prze­syłka mię­dzy­na­ro­dowa, wymaga wyko­na­nia od nadawcy pew­nej sekwen­cji kro­ków, które teraz przej­dziemy wspól­nie.

Krok 1 – Pako­wa­nie i para­me­try

Każdy paku­nek, zwłasz­cza na tra­sie mię­dzy­kra­jo­wej, nara­żony jest na poten­cjalne zagro­że­nia. Nawet pro­fe­sjo­nalna firma kurier­ska nie jest w sta­nie prze­wi­dzieć wszyst­kich kom­pli­ka­cji, a te pię­trzą się wraz z każ­dym prze­je­cha­nym kilo­me­trem i prze­kro­czoną gra­nicą. Należy pamię­tać, że nasza wysyłka przej­dzie także swój etap w sor­towni, gdzie wsku­tek pośpie­chu, zanie­dba­nia lub nie­uwagi, może zostać nie­na­le­ży­cie potrak­to­wana. Dla­tego tak istotne jest poprawne zapa­ko­wa­nie przedmiotu nada­nia.


Na począ­tek warto upew­nić się, że obiekty, które zamie­rzamy umie­ścić w paczce, nie przy­spo­rzą nam kło­po­tów. Ist­nieje bowiem spe­cjalna lista przedmio­tów wyłącz­nych z tego typu usług. Jeżeli masz jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, przej­rzyj wspo­mniany spis lub skon­tak­tuj się ze spe­cja­li­stą. Jest nato­miast jedna rzecz, którą zawsze warto zlokalizować w kar­to­nie- kopia ety­kiety. Ten zapa­sowy doku­ment z infor­ma­cjami tele­adre­so­wymi oraz wyka­zem zawar­to­ści, znacz­nie zła­go­dzi chaos powstały przy zagu­bie­niu lub uszko­dze­niu paczki.


Kolej­nym etapem jest dopa­so­wa­nie zewnętrz­nej war­stwy ochron­nej, a jej ide­al­nym odpo­wied­ni­kiem będzie kar­ton o wymia­rach pro­sto­pa­dło­ścianu. Pamię­taj, że im grub­szy i moc­niej­szy mate­riał (co naj­mniej 3 war­stwy), tym bez­piecz­niej­sza jest zawar­tość, ale rów­nie istotny jest sam roz­miar. Zbyt dużo wol­nej powierzchni w środku to błąd, który podnosi ryzyko uszko­dze­nia.


Ist­nieje wiele pro­stych i tanich spo­so­bów na szczelne wypeł­nie­nie paczki:

 • zmięte gazety- tanie i eko­lo­giczne,
 • folia stretch- łatwa w for­mo­wa­niu,
 • folia bąbel­kowa- duży sto­pień ochrony i moż­li­wość ponow­nego zasto­so­wa­nia,
 • pianka poli­ety­le­nowa- ide­alna dla wraż­li­wych powierzchni,
 • folia anty­sta­tyczna- uży­wana przy trans­por­cie sprzętu elek­tro­nicz­nego,
 • poduszki z powie­trzem- lek­kie oraz wytrzy­małe,
 • wypeł­niacz tek­tu­rowy- zapew­niają pewną sta­bi­li­za­cję,
 • flo­pak- szczelne wypeł­nie­nie pustych powierzchni.

Jeżeli np. nasza wysyłka zawiera wię­cej niż jeden ele­ment, wska­zane jest indy­wi­du­alne zabez­pie­cze­nie każ­dej poje­dyn­czej sztuki, sto­su­jąc na przy­kład folię bąbel­kową. Dzięki takiemu dzia­ła­niu unik­niemy zary­so­wań, otarć lub ukru­szeń. Bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem jest rów­nież uży­cie spe­cjal­nych tek­tu­rowych prze­kła­dek, które oddzie­lają poszcze­gólne przedmioty i zapo­bie­gają wza­jem­nemu kon­tak­towi.


Kiedy nasz kar­ton jest już kom­pletny, czas na jego dokładne zakle­je­nie. Pamię­tajmy, że podróż będzie długa i wyma­ga­jąca, dla­tego warto zaopa­trzyć się w taśmę pakowną. Spe­cjal­nie przy­sto­so­wany mate­riał taśmy jest odporny na waha­nia tem­pe­ra­tur, warunki atmos­fe­ryczne i gwa­ran­tuje trwa­łość. Dla więk­szych oraz cięż­szych paczek powstał spe­cjalny rodzaj taśmy zbro­jo­nej, o dodat­ko­wym skład­niku włókna szkla­nego. Alter­na­tywą jest wybór folii stretch i dokładne jej owi­nię­cie wokół pudła.


Na koniec pozo­staje umiesz­cze­nie ety­kiety infor­ma­cyj­nej tak, aby nie inge­ro­wać w miej­sca wraż­liwe paczki, czyli wszel­kie szwy lub zamknię­cia. Jeśli chcemy poin­for­mo­wać kuriera o zawar­to­ści lub zazna­czyć szcze­gólną ostroż­ność w obsłu­dze pakunku, warto umie­ścić na nim odpo­wied­nie pik­to­gramy. Więcej porad na temat pakowania znajdziesz tutaj.


Pudełko jest przy­go­to­wane i nie wymaga już inge­ren­cji z naszej strony. Na tym eta­pie bar­dzo ważne jest dokładne zmie­rze­nie wszel­kich wymia­rów, co pozwoli na przed­sta­wie­nie wyceny usługi oraz zasad jej reali­za­cji.

W tym celu potrze­bu­jemy nastę­pu­jące dane:

 • skąd i dokąd wyru­sza nasza paczka,
 • dłu­gość w cen­ty­me­trach,
 • sze­ro­kość w cen­ty­me­trach,
 • wyso­kość w cen­ty­me­trach,
 • waga w kilo­gra­mach,
 • ilość sztuk.

Firmy kurier­skie obsłu­gują setki prze­ka­za­nych im paczek. Dzięki takiemu zesta­wowi infor­ma­cji moż­liwe jest opty­malne oraz sprawne, a co naj­waż­niej­sze, wywa­żone pod wzglę­dem kosz­tów, zarzą­dza­nie trans­por­tem.


Krok 2 – adres to pod­stawa

W celu szyb­kiego i sku­tecz­nego dotar­cia prze­syłki od nadawcy do odbiorcy konieczne jest zwar­cie peł­nych i pra­wi­dło­wych danych adre­so­wych. To z pozoru pro­ste zadanie, powo­duje wiele zamie­sza­nia i nie­po­trzeb­nych kom­pli­ka­cji, dla­tego warto prze­pro­wa­dzić całą czyn­ność sta­ran­nie i bez pośpie­chu.


Roz­po­czy­namy od popraw­nego adresu nadawcy, który powi­nien zawie­rać:

 • imię i nazwi­sko lub nazwę firmy,
 • ulicę oraz numer domu­/miesz­ka­nia­/lo­kalu,
 • kod pocz­towy,
 • miej­sco­wość,
 • kraj,
 • numer tele­fonu,
 • e-mail.

Wszel­kie dane warto także umie­ścić w lewym gór­nym rogu naszej prze­syłki, w spo­sób czy­telny i widoczny. Kie­ru­jemy się zasadą – im wię­cej infor­ma­cji, tym mniej nie­po­ro­zu­mień. Jasne i kla­rowne oświad­cze­nie usprawni cały pro­ces od momentu odbioru przez kuriera po dostawę lub wyja­śnia­nie ewen­tu­al­nych nie­ści­sło­ści.


Teraz zaj­miemy się uzu­peł­nie­niem danych odbiorcy, w sytu­acji gdy miej­sce doce­lowe prze­syłki to Niemcy. Zanim jed­nak zabie­rzemy się do dzia­ła­nia, kilka cen­nych wska­zó­wek. Przede wszyst­kim warto zwró­cić uwagę na fakt, że każdy kraj ma wła­sny sys­tem zapi­sy­wa­nia kodów pocz­towych i tak jest rów­nież w przy­padku naszych zachod­nich sąsia­dów. W dużym uprosz­cze­niu roz­ło­że­nie kodów można zobra­zo­wać literą C, która roz­po­czyna się w obsza­rze Ber­lina (0) i sąsia­du­ją­cych rejo­nów, idzie ku gra­nicy pół­noc­nej (1,2), następ­nie zachod­niej (3,4,5,6,7), połu­dnio­wej (8), by znowu kie­ro­wać się do góry (9).


Pra­wi­dłowy kod pocz­towy Niem­czech jest cią­giem pię­ciu cyfr, z któ­rych dwie pierw­sze repre­zen­tują region, a pozo­stałe kon­kretny rewir pocz­towy. Taka metoda skut­kuje spraw­no­ścią i sku­tecz­no­ścią w dorę­cza­niu prze­sy­łek. Nie ma zatem koniecz­no­ści, w prze­ci­wień­stwie do sys­temu pol­skiego, sto­so­wa­nia myśl­ni­ków lub innego rodzaju przerw pomię­dzy poszcze­gól­nymi cyframi.


Osoby, które pla­nują nadać przedmioty do Ber­lina, będą posłu­gi­wać się kodami kre­sko­wymi w zakre­sie od 10115 do 14199 (nie wszyst­kie kom­bi­na­cje wystę­pują). Z uwagi na wiel­kość i zło­żo­ność sto­licy Nie­miec, wystę­puje tutaj aż 191 róż­nych kodów, dla­tego zale­cana jest szcze­gólna uwaga przy adre­so­wa­niu paczki w te rejony kraju.
Zasady zawie­ra­jące spis nie­zbęd­nych danych adre­sata prak­tycz­nie się nie zmie­niają.

W sytu­acji ręcz­nego wpi­sy­wa­nia danych pamię­tajmy, że należy je umie­ścić w pra­wym dol­nym rogu i powinny zawie­rać:

 • imię i nazwi­sko lub nazwę firmy,
 • ulicę oraz numer domu­/miesz­ka­nia­/lo­kalu,
 • kod pocz­towy,
 • miej­sco­wość,
 • kraj,
 • numer tele­fonu,
 • e-mail.

Krok 3 – wysyłka paczek do Niemiec – zamów kuriera

Wybór wła­ści­wej firmy zaj­mu­ją­cej się dorę­cza­niem paczek jest klu­czowy dla spraw­nego i efek­tyw­nego pro­cesu. Obec­nie pro­fe­sjo­nalny, rze­telny i tani kurier, wbrew pozo­rom, nie jest trudny do zna­le­zie­nia. Wyspe­cja­li­zo­wane strony, takie jak na przy­kład Glo­bKu­rier.pl, są już prak­tycz­nie kom­plek­so­wymi cen­trami wysyłki. Dzięki wcze­śniej przy­go­to­wa­nym infor­ma­cjom doty­czą­cym paczki otrzy­mu­jemy szybką wycenę inte­re­su­ją­cej nas usługi, a nam pozo­staje jedy­nie wybór naj­lep­szej opcji z ran­kingu kurie­rów.

Korzy­sta­jąc z pod­po­wie­dzi zawar­tych w tym infor­ma­to­rze, z pew­no­ścią pora­dzimy sobie z pra­wi­dło­wym i pew­nym zabez­pie­cze­niem oraz zaadre­so­wa­niem naszego pakunku. Całą resztą zajmą się zawo­dowcy!

GlobKurier.pl

Lubimy dzielić się wiedzą, a mamy jej dość sporo, ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę rynku KEP i TSL. Realizujemy wysyłki do 192 krajów na świecie. Współpracujemy z ponad 50 firmami kurierskimi i transportowymi. Dysponujemy własną siecią ponad 1000 punktów paczkowych Click&Collect w Polsce GlobBox.net.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dla_czytelnikow.png