Regulamin serwisu

Regulamin serwisuREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG§1 Postanowienia Ogólne

 

1.     Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy.

2.     Zleceniobiorca jest właścicielem serwisu internetowego www.globkurier.pl oraz wszelkich praw autorskich i pokrewnych związanych z nazwą i marką GlobKurier.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3.     Zleceniobiorca zastrzega, iż każdorazowe złożone mu zlecenie wykonania usługi wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. Zleceniobiorca nieodpłatnie udostępnia Zleceniodawcy Regulamin przed zawarciem umowy za pomocą system informatycznego, o którym mowa w ust. 2. Zleceniodawca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

4.     Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Zleceniobiorcę, polegający na stworzeniu platformy kontaktu Zleceniodawcy z Przewoźnikiem, do zawartej za pośrednictwem serwisu Globkurier.pl umowy stosuje się także postanowienia regulaminów, którymi posługuje się Przewoźnik wybrany przez Zleceniodawcę przy realizacji usługi, a dostępne na stronie internetowej danego Przewoźnika. W związku z powyższym Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wybranego Przewoźnika jako określającego warunki świadczonej przez niego usługi przewozu lub pocztowej przed dokonaniem wyboru Przewoźnika.

 

 

 

§2 Definicje

 

1.     Przewoźnik – przedsiębiorca zajmujący się przewozem przesyłek w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

2.     Panel Klienta – osobiste konto internetowe Zleceniodawcy na stronie internetowej Zleceniobiorcy, poprzez które Zleceniodawca składa zamówienia i dokonuje płatności z tytułu umowy zawartej ze Zleceniobiorcą, oraz na którym znajduje się Cennik obowiązujący Zleceniodawcę przy składaniu zamówienia. 

3.     Przesyłka – koperty, paczki i inne pakunki przygotowane przez Zleceniodawcę do odbioru kurierowi według określonych w Regulaminie zasad pakowania. 

4.     Paczka – przesyłka nadana do Odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego. Jedna przesyłka może składać się z wielu Paczek.

5.     Przesyłka wielopaczkowa – przesyłka składająca się z wielu Paczek wysyłanych do jednego adresata. Liczba Paczek w takiej Przesyłce musi być taka sama jak liczba listów przewozowych. 

6.     Zleceniobiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA ZNATURY Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, tel.: 32 700 37 26, fax: 32 700 36 50, NIP 222-087-28-90,  REGON: 0000347353.

7.     Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu Globkurier.pl.

8.     Przesyłka dokumentowa (DOX) – przesyłka dokumentowa w sztywnej kopercie firmowej o wadze do 1 kg.

9.     Przesyłka za pobraniem (COD) – przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

10.   Waga rzeczywista – wpisana na liście przewozowym waga paczki wyrażona w kilogramach.

11.   Przesyłka gabarytowa – w przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej przykładowego wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową. Waga gabarytowa (przestrzenna) przykład obliczenia = wysokość (cm) x długość (cm) 

1.     x szerokość (cm) /4000. (Przelicznik zależny od przewoźnika)

12.   Protokół przekazania przesyłki – dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego GlobKurier.pl, na którym kurier potwierdza Zleceniodawcy odbiór przesyłki lub inny dokument potwierdzający odbiór przesyłki przez przewoźnika, pochodzący od przewoźnika.

13.   List przewozowy – dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego GlobKurier.pl, na podstawie którego Przewoźnik wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy. List przewozowy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie usługi pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem za pośrednictwem Zleceniobiorcy. Klient jest zobowiązany do wydrukowania powyżej opisanego listu i przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę. List przewozowy zawiera co najmniej: nazwę i adres Zleceniodawcy lub/i nadawcy, dokładny adres miejsce dostarczenia przesyłki, określenie rzeczy, masy, sztuk przesyłki, sposób opakowania i oznaczenia oraz adres i nazwę Zleceniobiorcy.

14.   Etykieta – dokument wystawiany do każdej paczki przez Zleceniobiorcę. Część etykiety lub jej kopia może być zastąpiona przez List przewozowy i staje się dowodem przekazania przesyłki Przewoźnikowi w celu zrealizowania Spedycji.

15.   System Transakcyjny – serwis internetowy służący do zamawiania usług kurierskich, zarządzania przesyłkami, płatnościami za usługi itp., dostępny pod adresem www.globkurier.pl.

16.   Usługi dodatkowe – pozostałe komplementarne usługi poza usługą samego transportu przesyłki.

17.   Narzędzie GlobKurier.pl – specjalistyczne oprogramowanie, służące do pozostawiania danych w Systemie Transakcyjnym dotyczących zawartości, wagi, wymiarów i wartości Przesyłki oraz danych teleadresowych. Na podstawie w/w danych System Transakcyjny wylicza koszt usługi.

18.   Konto Pre-Paid – konto zasilone przez Zleceniodawcę na GlobKurier.pl kwotą PLN w celu późniejszego wykorzystania tejże kwoty do płatności za usługi.

19.   Konto - udostępnione Zleceniodawcy miejsce w Systemie Transakcyjnym, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane, i zarządza nimi oraz przy wykorzystaniu którego składa zlecenia;

20.   Login – nazwa Zleceniodawcy, która została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;

21.   Hasło - ciąg znaków (liter lub cyfr) przyporządkowany do Login i zapewniający dostęp do Konta

22.   Odbiorca – podmiot wskazany w Liście przewozowym, upoważniony do Odbioru Przesyłki.

23.   Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.

24.   Termin gwarantowany oznacza gwarantowany przez operatora pocztowego termin wykonania usługi pocztowej, nie będącej usługą powszechną, o którym mowa w art. 3 pkt 19 lit. c) ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r.( w rozumieniu powyższego zapisu, terminem gwarantowanym nie jest deklarowane godzinowe doręczenie przesyłki.)

25.   Termin deklarowany – oznacza termin realizacji usługi, którego przekroczenie uprawnia do obniżenia opłaty za usługę.

26.   Termin przewidywany – oznacza orientacyjny termin doręczenia.

 


§3 Oświadczenia i obowiązki Zleceniodawcy

 

1.     Zleceniodawca oświadcza, że dane przekazane Zleceniobiorcy za pośrednictwem serwisu www.globkurier.pl są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością; dotyczy to również informacji zawartych w Liście przewozowym i Etykiecie.

2.     Zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować, prawidłowo wypełnić i nakleić na przesyłkę Etykietę i/lub List Przewozowy, oraz przekazać Kurierowi podczas odbioru poprawnie oklejoną Przesyłkę.  

1.     3.W przypadku przesyłek poza Unię Europejską nadawca jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia dokumentów do odprawy celnej. 

3.     Zleceniodawca ma obowiązek dopilnować, aby Przesyłka została właściwie zapakowana i zabezpieczona, tak aby możliwe było jej dostarczenie w stanie nieuszkodzonym.

4.     Zleceniodawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby przesyłka została odebrana w docelowym miejscu. Dowodem dokonania odbioru jest List przewozowy lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnej reklamacji.

5.     Zleceniodawca zobowiązuje się poinformować Odbiorcę, iż w przypadku widocznego ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki, konieczne jest sporządzenie przez Odbiorcę protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika, zawierającego szczegółowy opis stwierdzonych ubytków lub uszkodzeń i podpisanie go przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę.

6.     Zleceniodawca zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że zawartości Paczki nie stanowią rzeczy wyłączone z Usług danego przewoźnika.

7.     Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę w pełnym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności - to jest zarówno od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak i wobec Zleceniodawcy - za wszelkie szkody wynikłe z zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Zleceniodawca odpowiada ponadto wobec Zleceniobiorcy oraz osób trzecich za wszelkie szkody poniesione przez Zleceniobiorcę oraz osoby trzecie wskutek zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Zleceniodawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez Zleceniobiorcę lub osoby trzecie w wyniku zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7, jak również zwolnić Zleceniobiorcę ze zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich powstanie było skutkiem naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w § 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Obowiązki wskazane w niniejszym punkcie obejmują także zobowiązanie Zleceniodawcy do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnych charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie.

 

 

§4 Rejestracja Zleceniodawcy i korzystanie z serwisu

 

1.     Zleceniobiorca poprzez System Transakcyjny zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy możliwości korzystania z usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika. Zleceniobiorca za w/w usługi pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku.

2.     Korzystanie z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę możliwe jest za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego po uprzednim zarejestrowaniu się i założeniu Konta. Zleceniobiorca dopuszcza również korzystanie z jego usług poprzez zlecenia telefoniczne dokonywane przez Zleceniodawców. Udzielenie zlecenia musi zostać poprzedzone zapoznaniem się z warunkami niniejszego Regulaminu, które obowiązują przy realizacji zleceń. Zlecenia mogą mieć charakter stały lub jednorazowy.

3.     Konieczne do korzystania z usług Zleceniobiorcy, w tym do korzystania z Systemu Transakcyjnego, jest posiadanie aktualnego i aktywnego adresu email. W przypadku jego zmiany Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji. Adres email jest powiązany z kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług.

4.     Zleceniobiorca może odmówić nadania określonego Login, jeżeli jest on już używany w ramach serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w tym zawiera treści obraźliwe, powszechnie uznane za obelżywe, narusza dobra osobiste lub jego uzasadnione interesy.

5.     Zleceniodawca, aby System Transakcyjny działał poprawnie, powinien zapewnić sobie połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. 

6.     Zleceniodawca może zlecać usługę w narzędziu GlobKurier.pl 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez Zleceniobiorcę po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

7.     Zleceniobiorca zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez Zleceniodawcę dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa i używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zleceń jest Zleceniobiorca. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w związku z rejestracją w Systemie Transakcyjnym jest dobrowolne oraz, że ma dostęp do swych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i zmiany.

8.     Usługi zlecone poprzez użycie Loginu i Hasła (niezbędnego do korzystania ze wszystkich usług opisanych w Systemie Transakcyjnym) traktuje się jako zamówione przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu nieudostępnianie swoich Loginu i Hasła nieupoważnionym osobom trzecim.

9.     Zleceniodawca może w każdej chwili żądać usunięcia, uzupełnienia lub poprawienia pozostawionych danych.

10.   Zleceniodawca jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w Narzędziu GlobKurier.pl. 

11.   Zleceniodawca zobowiązany jest oddać przesyłki w opakowaniu. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy. Opakowanie powinno między innymi:

a) być odpowiednie do rodzaju przesyłki,

b) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,

c) być odpowiednio wytrzymałe,

d) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

e) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki. 

12.   W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania w Narzędziu GlobKurier.pl ich rzeczywistej wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 1000 złotych lub paczkę o wartości przewyższającej tę kwotę. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej przyjmuje się, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 1000 złotych.

13.   Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia przesyłki wewnątrz opakowania.

14.   Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Przewoźnik może odmówić wykonania usługi po zawarciu z nim umowy, jeżeli:

a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję, inne substancje, chyba że umowa zawarta z Przewoźnikiem odbywa się w warunkach transportu towarów niebezpiecznych w rozumieniu konwencji ADR i Zleceniodawca spełni wszelkie wymogi wynikające z tego faktu i z przedstawionych mu instrukcji Przewoźnika;

b) przesyłka zawiera substancje odurzające lub środki psychotropowe lub leki, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

c) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

d) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,

e) przesyłka ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

f) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

h) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki lub opakowanie nie zapewnia bezpiecznego dostarczenia przesyłki w stanie nieuszkodzonym,

i) przesyłka, która z mocy przepisów prawa nie może być przewożona,

j) ze względu na przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188; tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159), przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego.

15.   Zleceniobiorca i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających podejrzenie działania wbrew obowiązującemu porządkowi prawnemu niezwłocznie powiadomi właściwe służby oraz zatrzyma i zabezpieczy przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

16.   Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego dokumentu potwierdzającego realizację zlecenia, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez przewoźnika Protokół Przekazania Przesyłki. 

17.   Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający te dni, o ile wybrany przez Zleceniodawcę przewoźnik posiada taką usługę w ofercie.

18.   W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki od Zleceniodawcy przez Przewoźnika z powodów wymienionych w punktach 14 niniejszego paragrafu, zwrotowi nie podlega w tym wypadku zapłata za usługę Zleceniobiorcy. 

19.   Zleceniodawca zobowiązany jest do prawidłowego podania danych koniecznych do kalkulacji kosztów wysyłki. Żądane przez system dane bezpośrednio wpływają na wysokość wyceny koszty przesyłki. W przypadku błędnego wypełnienia formularzy na stronie www.globkurier.pl (np. podania niewłaściwej wagi czy gabarytu przesyłki) lub w razie stwierdzenia zmian dokonanych na druku przewozowym po zatwierdzeniu zamówienia przez Narzędzie GlobKurier.pl, które będą miały wpływ na wzrost kosztów usługi Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić różnicę do wysokości prawidłowo wyliczonych kosztów przesyłki. 

20.   Zwrot przesyłki do Zleceniodawcy jest naliczany wg cennika podstawowego. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

21.   Przeadresowanie/zmiana adresu doręczenia przesyłki w trakcie realizacji zlecenia jest naliczane wg cennika podstawowego za usługę.  Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

22.   Zleceniobiorca może naliczyć dodatkowo Zleceniodawcę za różnicę w podanych do zlecenia gabarytów ( długość, szerokość, wysokość przesyłki), wagi rzeczywistej ( różnica wagi podanej do zlecenia, a zweryfikowanej przez Przewoźnika). Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

23.   Zleceniobiorca może naliczyć dodatkowo Zleceniodawcę za oznaczenie na liście przewozowym usług dodatkowych nie wymienionych/oznaczonych w zleceniu podczas składania zamówienia. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-Paid Zleceniodawcy lub w przypadku braku środków na tym koncie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

24.   W przypadku przesyłek międzynarodowych i krajowych możliwy jest zwrot do nadawcy gdy:

a) przesyłka została zaadresowana na skrytkę pocztową

b) podane gabaryty są niezgodne z rzeczywistością

c) w przesyłce znajdują się towary zakazane do wysyłki

d) przesyłka została wydana na liście przewozowym nie wygenerowanym z serwisu Globkurier

25.   W razie wysyłania przez Zleceniodawcę przesyłek COD ''za pobraniem'', Zleceniobiorca zwróci pobrane od Odbiorcy przesyłki kwoty w terminie 14 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po odebraniu przesyłki przez Odbiorcę. W przypadku realizacji usługi dodatkowej COD 3 dni "za pobraniem" - zwrot w ciągu 3 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki do Odbiorcy. W przypadku realizacji usługi dodatkowej COD 1 dzień "za pobraniem" - zwrot w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od następnego dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki do Odbiorcy.

 
 

§5 Reklamacje

1.     Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług dodatkowych może składać Zleceniodawca. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo.

2.     Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania usługi przewozowej, opóźnienia w jej wykonaniu, zagubienia, uszkodzenia przesyłki rozstrzyga Przewoźnik za pośrednictwem Zleceniobiorcy, przy czym złożenie reklamacji przez serwis GlobKurier.pl stanowi jedynie powiadomienie przewoźnika o fakcie zakwestionowania usługi i wszczęcia procedury reklamacyjnej. 

3.     Reklamacje dotyczące działania serwisu Zleceniobiorcy  należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie GlobKurier.pl, lub w formie pisemnej. 

4.     W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w dniu doręczenia przesyłki, zgodnego z § 3 ust. 5 Regulaminu.

5.     Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki winny być zgłoszone w terminie do 2 miesięcy  ( w przypadku transportu drogowego ) od dnia odbioru przesyłki, w przypadku uszkodzenia przesyłki do 14 dni od daty doręczenia, z zastrzeżeniem iż protokół szkody powinien być sporządzony najpóźniej do 7 dni od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku zaginięcia przesyłki w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w  §8 punkt 4 niniejszego regulaminu.

6.     Reklamacje należy przesłać w formie pisma reklamacyjnego lub druku „reklamacja – interwencja” na adres: GlobKurier.pl, ul. Bogucicka 7, 40-287 Katowice., lub drogą elektroniczną, z załączeniem skanu pisma reklamacyjnego, przesłanego na adres reklamacje@globkurier.pl

7.     Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres, kwotę roszczenia, tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego, a ponadto należy dołączyć oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki i oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca zostanie wezwany, aby usunął braki w terminie 7dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Zleceniobiorcę uzupełnionej reklamacji.

8.     Zleceniobiorca podejmie starania, aby reklamacja dotycząca świadczonej usługi przez przewoźnika była rozpoznana w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zleceniobiorcę przekazania reklamacji do przewoźnika. Po rozpatrzeniu reklamacji  Zleceniobiorca, Przewoźnik lub Ubezpieczyciel Przewoźnika powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

9.     Zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od otrzymanej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania częściowego uznania, odmowy uznania reklamacji. Odwołanie należy przesłać w formie pisemnej na adres: GlobKurier.pl, ul. Bogucicka 7, 40-287 Katowice., lub drogą elektroniczną, z załączeniem skanu pisma, przesłanego na adres reklamacje@globkurier.pl. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, kwotę roszczenia, tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego.

 

§6 Cenniki i warunki płatności

1.     Z tytułu świadczonych usług Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem Zleceniobiorcy.

2.     Płatności mogą być dokonywane w szczególności w następujących formach:

 

a)     Przelewu bankowego (zaksięgowania płatności na koncie Zleceniobiorcy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze: 34 1140 1078 0000 5744 9900 1006, prowadzony w mBank,

b)     Doładowanego konta pre-paid,

c)     Płatnoścą online (operator systemu płatności pobiera 1% wartości zamówienia),

d)     Kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Więcej o zasadach płatności kartą płatniczą można przeczytać na stronie operatora http://www.ecard.pl/pl/oferta/platnosci-internetowe/eprzelewy

  

Płatność jest wymagana z chwilą zatwierdzenia procedury nadania przesyłki, z tym że Zleceniobiorca może udzielić odroczonego terminu płatności, w szczególności dla stałych klientów. Wymaga to wyraźnego oświadczenia Zleceniobiorcy złożonego Zleceniodawcy. 
Odroczony termin płatności (OTP) przyznawany jest tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych po wcześniejszym uregulowaniu dwóch faktur przedpłaconych.

3.     Aplikacja dotycząca płatności internetowych przekierowuje użytkownika na stronę operatora danego systemu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za realizowanie transakcji przez operatora systemów płatniczych. Operatorzy pobierają 1% wartości zamówienia.

4.     Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika serwisu GlobKurier.pl. 

5.     Zwrot w przypadku płatności kartą odbywa się na zasadach operatora, więcej o zasadach zwrotu http://www.ecard.pl/pl/oferta/platnosci-internetowe/eprzelewy

6.     Ceny podane w Serwisie GlobKurier.pl są cenami netto (chyba, że wyraźnie wskazano co innego) i nie zawierają podatku VAT.

7.     Produkty z gwarancją doręczenia do określonej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku. 

8.     Do opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp.

9.     W przypadku złożenia zlecenia na przesyłkę Krajową drogą telefoniczną poprzez Biuro Obsługi Klienta do zlecenia zostanie doliczona jednorazowa dopłata w wysokości 15 zł netto ( piętnastu złotych netto ), klient o wysokości dopłaty zostanie poinformowany drogą telefoniczną, bez jej akceptacji zlecenie nie może zostać wprowadzone telefonicznie w system transakcyjny. 
10. W przypadku przesyłek międzynarodowych mogą pojawić się dopłaty związane z terenem odległym (TEO). Dopłata jest doliczana po indywidualnej weryfikacji kodu pocztowego doręczenia (sprawdź tutaj). https://www.globkurier.pl/aktualnosci/teren-odlegly-teo.html 

10.   Zgodnie z prawem celnym należności celno podatkowe ponosi odbiorca.  W przypadku przesyłek poza Unię Europejską podawany czas tranzytu nie obejmuje czasu odprawy celnej, która może się opóźnić przez brak dokumentów lub ich niepoprawne uzupełnienie. 

11.   W przypadku anulowania zlecenia przez Zleceniodawcę, zostanie naliczona opłata za anulację w wysokości 8,13 netto, a środki opłacone na realizację zlecenia zostaną zwrócone na konto  pre-paid Zleceniodawcy w ciągu 1 dnia roboczego. 

 

 

 

§7 Opinie o serwisie

 

1. Administrator serwisu www.globkurier.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi naruszających obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu bez powiadomienia Autora opinii.

2. Usuwane będą również opinie:

a)     zawierające dane personalne i/lub teleadresowe,

b)     zawierające informacje sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, obrażające uczucia religijne,

c)     obrażające osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji, inne osoby,

d)     zawierające słowa powszechnie uznane za obraźliwe i wulgarne,

e)     zawierające treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,

f)      zawierające odnośniki do innych serwisów internetowych,

g)     zawierające informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów,

h)     naruszające prawa autorskie, patentowe, tajemnicę handlową oraz inne prawa własności intelektualnej,

i)      wielokrotnie powielone (spam),

j)      wprowadzające w błąd.


§8 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Zleceniobiorcy takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy, a w szczególności: 

a) przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku osoby fizycznej, nazwie podmiotu niebędącego osobą fizyczną, ulicy, numerze lub miejscowości Odbiorcy),

b) adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby,

c) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistą, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,

d) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości, podatności na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości, 

e) odbiorca odmówi spełnienia umówionych warunków doręczenia przesyłki, w szczególności zapłacenia kwoty pobrania.

2. Usługa Zleceniobiorcy zostaje uznana przez Zleceniobiorcę za dokonaną w przypadku gdy: 

a) zaistnieją przypadki wskazane w §4, punkt 15.

b) przesyłka została nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej niż należna, a Zleceniodawca lub Odbiorca odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie,

c) przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi (nie dotyczy przesyłek międzynarodowych),

d) przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy z powodu braku lub błędnego adresu wskazanego przez Zleceniodawcę.

3.     W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki (nie dotyczy przesyłek międzynarodowych), Odbiorca zobowiązany jest zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności Przewoźnika. Konieczne jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (otrzymanej od przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt. Należna kwota będzie potrącona z konta Pre-Paid Zleceniodawcy lub zapłacona bezpośrednio przez Zleceniodawcę.

4.     Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi.

5.     W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest w stosunku do wielkości części Przesyłki, której dotyczy szkoda.

6.     Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że obowiązywać go będą – w przypadku zawarcia umowy z wybranym przewoźnikiem - regulaminy wybranych przez Zleceniodawcę Przewoźników. Zleceniodawca powinien zapoznać się z treścią tych regulaminów przed zawarciem umowy z wybranym przewoźnikiem, a Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy stosowny regulamin na stronie Zleceniobiorcy.

7.     W sprawach realizacji zamówień Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie wobec Zleceniodawcy. 

8.     W przypadku, gdy Zleceniodawca dokonał zamówienia usługi poprzez Narzędzie GlobKurier.pl i w dniu przyjazdu Przewoźnika po paczkę był nieobecny i nie poinformował  Zleceniobiorcy o planowanej nieobecności w sposób umożliwiający zmianę terminu odbioru przesyłki, okoliczność ta nie ma wpływu na należną Zleceniobiorcy zapłatę za usługę, a dodatkowo Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć poniesione przez przewoźnika koszty pustego podjazdu.

9.     W przypadku doręczenia przesyłki w późniejszym niż planowany termin Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści. W przypadku uszkodzenia, ubytku, oraz zaginięcia przesyłki  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści wynikające z tego faktu. 

 

 


§9 Postanowienia końcowe

1.     Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. W przypadku sporów z przedsiębiorcami sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla Zleceniobiorcy.

2.     W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma kodeks cywilny.

3.     Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem terminów obowiązujących w umowie. 

4.     GlobKurier.pl jest systemem pomocniczym przy zamawianiu kuriera. W razie problemów konieczny jest Kontakt pod numerem telefonu: (+48) 22 300 16 21.

5.     Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2012r. Nowelizacja regulaminu: 10.01.2017r.

6.     Zmiana postanowień regulaminu następuje poprzez zamieszczenie aktualizacji na stronie internetowej GlobKurier.pl. O zmianie regulaminu Zleceniobiorca zawiadomi publikując stosowną informację w serwisie Globkurier.pl. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług (np. poprzez zamknięcie konta) z zachowaniem terminów obowiązujących w umowie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.