Procedura celna – Norwegia

Charakterystyka Norwegii

Norwegia- charakterystyka kraju, górski język

Norwegia – królestwo położone na zachodzie Półwyspu Skandynawskiego. Nazwa kraju pochodzi z języka staro nordyckiego i oznacza ,,drogę na północ”. Panujący tu ustrój to monarchia konstytucyjna. Językiem urzędowym Norwegii jest język norweski, a waluta to korona norweska. Norwegia jest na 62 miejscu pod względem wielkości krajem świata, lecz dopiero 116. ze względu na liczbę ludności. Przy powierzchni ponad 385 tys. km², Norwegię zamieszkuje jedynie 5 milionów osób, co czyni ją drugim najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. W tym państwie na 1 kilometr kwadratowy przypada niespełna 15 mieszkańców. Najwięcej mieszkańców, bo 75 proc. osiedlonych jest w miastach. W skład kraju wchodzi również ponad 50 tysięcy wysp. Imigranci stanowią niespełna 13 proc. społeczeństwa zamieszkującego Norwegię. Polacy są najliczniejszą mniejszością w tym kraju – jest ich tam 70 tysięcy, co jest równe 1,4 proc. ogółu ludności. 75 proc. mieszkańców. Norwegia graniczy ze Szwecją, Finlandią, Rosją oraz Danią. Pod względem ekonomicznym – jest krajem wysoko rozwiniętym. Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca, zajmuje ona 2. miejsce na świecie, a względem siły nabywczej – 3. miejsce. Podatki stanowią 46 procent produktu krajowego brutto. Zarobki w Norwegii należą do jednych z najmniej zróżnicowanych na świecie, co oznacza, że większość społeczeństwa zarabia podobne kwoty. Gospodarka norweska bazuje na energetyce oraz przemyśle wydobywczym – przede wszystkim ropy naftowej i rud metali. Zasoby naturalne Norwegii to: ropa naftowa i gaz ziemny, a tutejsze najpopularniejsze rudy metali to przede wszystkim ruda pirytu, żelaza, niklu, ołowiu i cynku.

Norwegia a Unia Europejska

Norwegia wchodzi w skład Obszaru Gospodarczego (EOG), który powstał w 1994 r. w celu objęcia przepisami UE dotyczącymi jej rynku wewnętrznego państwa będące członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Członkami EOG są wspomniana Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Szwajcaria jest członkiem EFTA, ale nie przystąpiła do EOG. UE i jej partnerów w ramach EOG (Norwegię i Islandię) łączą też różnego rodzaju strategie polityczne na rzecz Północy i fora, które skupiają się na tych szybko ewoluujących północnych krańcach Europy i całym regionie Arktyki.

Turyści wybierający się do Norwegii, a procedura celna

Norwegia nie jest w pełni objęta europejską unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące przywozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożenia towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” dotyczy także towarów przewożonych z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich jest naruszeniem prawa, grozi to ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może też podlegać pojazd, którym towary były przewożone.
Osoby przebywające w Norwegii nie krócej niż 24 godziny, mogą wwieźć ze sobą towary o łącznej wartości do 6000 NOK, bez uiszczania cła i podatku akcyzowego. Osoby przebywające krócej niż 24 godziny, mogą wwieźć towary o łącznej wartości do 3000 NOK bez cła i podatku akcyzowego.

Bez cła i innych podatków, można wwieźć do Norwegii niżej wymienione towary, jeśli nie przekraczają one ustalonych limitów:

 • Napoje alkoholowe: mogą je przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia.
 • Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22 proc. mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia.

Poszczególne limity: napoje spirytusowe: powyżej 22% alkoholu, do 60% włącznie (1 litr), wino: powyżej 2,5% alkoholu, do 22% włącznie (1,5 litra), piwo: powyżej 2,5% (również mocne piwo) lub gotowe drinki/cydr powyżej 2,5% alkoholu, do 4,7% włącznie (2 litry).
Limit na napoje spirytusowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru, a limit na wino może zostać wymieniony na piwo/drinki/cydr, w przeliczeniu litr za litr. Wino oraz piwo/drinki/cydr nie mogą zostać wymienione na mocniejsze alkohole.

Oprócz limitu towarów zwolnionych z cła i akcyzy, można zgłosić do oclenia w Norwegii maksymalnie 27 litrów piwa lub wina, 4 litry wódki, 400 sztuk papierosów oraz 500 gramów wyrobów tytoniowych.

 • Papierosy i wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia).
 • Żywność, produkty mięsne i mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG): w sumie 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera, karmy zwierzęcej oraz innych rodzajów żywności.

Przywóz wymienionych produktów spoza terenu UE/EOG jest zabroniony. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy potrzebnych na czas podróży.

Towary, których przywóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia to:

 • narkotyki,
 • trucizny i lekarstwa (zezwala się na przywóz niewielkich ilości lekarstw do osobistego użytku),
 • wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 procent,
 • broń i amunicja,
 • fajerwerki,
 • ziemniaki,
 • ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne,
 • rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy,
 • mięso, produkty mięsne, mleko oraz produkty mleczne z krajów spoza EOG.

Przywóz produktów rolnych podlega szczególnym ograniczeniom importowym. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet).
Zabrania się wywozu z Norwegii ilości większej niż 15 kilogramów ryb lub produktów rybnych na osobę.

Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska i inne waluty) o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty 25 000 NOK.

Powyżej tej kwoty gotówkę należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy. W przypadku zatrzymania na terytorium Norwegii po przekroczeniu granicy tzw. zielonym pasem odprawy celnej, policja i służby celne surowo traktują posiadanie towarów niezadeklarowanych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Transport zwierząt do Norwegii

Psy i koty mogą być przywożone z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt zgodnego z regulacją EU 998/2003 (z wyjątkiem ras zakazanych: pitbull terier, amerykański staffordshire terier, brazylijska fila, dog amerykański). Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Norwegii muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu zwierzęcia z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce jego umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Od 1 maja 2013 r. wymagane jest także zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie oraz aplikowanie lekarstwa przeciwko Echinococcus multilocularis (Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy).

Tanie przesyłki do Norwegii

Procedura celna dla przedsiębiorców wysyłających towary do Norwegii

 

Podstawą do przygotowania zgłoszenia celnego jest posiadanie przez przedsiębiorcę numeru EORI oraz przedstawienie do odprawy faktury, listu pakunkowego z następującymi danymi:

 • nadawca, odbiorca,
 • numer faktury i jej data wystawienia,
 • cena jednostkowa i całkowita wartość towaru
 • ilość sztuk,
 • warunki dostawy wg Incoterms,
 • kraj pochodzenia,
 • waga brutto,
 • waga netto,
 • łączna ilość opakowań.

Jeśli wartość faktury nie przekracza 6000 EUR na fakturze, można zastosować deklarację o preferencyjnym pochodzeniu. Wzór deklaracji można znaleźć w protokole nr 4a Dz.U. Unii Europejskiej L260/3.


Wersja w języku polskim
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że, z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.


Wersja w języku angielskim
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.


Pod deklaracją należy wpisać miejscowość, datę wystawienia oraz czytelny podpis osoby, która wystawia deklarację.

(1) W przypadku, gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. (2) Należy wskazać pochodzenie produktów.

Dla wartości faktury powyżej 6000 EUR w celu potwierdzenia pochodzenia towarów wystawia się świadectwo przewozowe EUR.1 lub deklarację o preferencyjnym pochodzeniu, którą może wystawić na fakturze tzw. upoważniony eksporter posiadający stosowny status i numer nadany przez organ administracji celno-skarbowej.

Do odliczenia podatku VAT w wywozie /eksporcie towarów do Norwegii będzie potrzebny komunikat IE 599, potwierdzający opuszczenie terytorium EU.

Dla towarów, które wyjeżdżają na targi, wystawy, popularnym dokumentem jest karnet ATA.


Karnet ATA jest to międzynarodowym specjalny dokument celny, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową.


Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach. Podstawą prawną dla stosowania karnetów ATA są:

 • Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. Nr 30 z 1969 r. poz. 242), zwanej „Konwencją ATA”,
 • Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. Nr 14 z 1998 r. Nr 14, poz. 61 i Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 1668), zwanej „Konwencją stambulską”.
 • Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA: próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego, towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp., wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.
 • Karnety ATA nie mogą być stosowane w przypadku towarów spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży, przetworzenia, modernizacji lub naprawy.

UWAGA:

Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy – od daty wydania.

Aby wyrobić karnet, należy znać dokładną trasę podróży oraz liczbę wywożonych pozycji. Wydawanie karnetów jest odpłatne. Użytkownik karnetu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych (w kraju wywozu i krajach przywozu) oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich przekroczeniem lub nieprzestrzeganiem konwencji ATA (np. pozostawienie towaru na stałe na terenie państwa, do którego został wwieziony, przekroczenie terminu wywozu, brak odprawy wywozowej itp.).

Import z Norwegii

Podobnie jak w eksporcie do odprawy celnej wymagana jest faktura handlowa, list pakunkowy z danymi jak w poprzedniej procedurze. Przy imporcie urządzeń, maszyn należy zwrócić uwagę na to, aby eksporter udostępnił nam deklarację zgodności CE oraz aby na maszynie, urządzeniu była tabliczka znamionowa z modelem urządzenia, jego numerem fabrycznym, a także nazwą producenta oraz naklejkami w języku polskim. Ponadto do odprawy trzeba będzie przedstawić instrukcję w języku polskim. Przy imporcie roślin, art. spożywczych będzie potrzebne świadectwo fitosanitarne czy też decyzja Sanepidu. W razie braku wymaganego dokumentu można skorzystać i złożyć towar na magazynie czasowego składowania do czasu uzyskania dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia odprawy ostatecznej i dopuszczenia towaru na polski obszar celny. Termin składowania wynosi maksymalnie 90 dni od daty złożenia deklaracji czasowego składowania DSK.

Procedury celne dotyczące przesyłek kurierskich i pocztowych

Najważniejszą informacją dla osób, które robią zakupy przez Internet jest zwolnienie z cła przesyłek o wartości do 150 euro.
Oznacza to, że przesyłka, której wartość nie przekracza 150 euro, nie będzie podlegała ocleniu. Należy nadmienić, że klienci nie muszą wypełniać zgłoszeń celnych od paczek otrzymywanych z zagranicy. Rozliczenia należności celno-podatkowych dokonuje Poczta Polska. Pobieranie należności celnych i podatkowych przez operatora pocztowego jest korzystne dla podatników – odbiorców paczek, gdyż zwalnia ich z obowiązku samodzielnego regulowania tych należności i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów celnych.


Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania, które są konieczne podczas odprawy celnej znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl


Należności podatkowe

Paczki, które otrzymujemy spoza państw unijnych, są objęte nie tylko cłem. Trzeba wspomnieć, że podlegają one też należnościom podatkowym: VAT oraz akcyzie (gdy kupujemy wyroby akcyzowe, np. alkohol, papierosy). Zasada opodatkowania takich przesyłek jest taka, że najpierw płacimy cło, od wartości celnej powiększonej o cło, ewentualną akcyzę, a od całości jeszcze VAT. Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest więc wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W ustawie o VAT nadal istnieje zwolnienie z tego podatku dla przesyłek zagranicznych w kwocie do 22 euro. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego (spoza krajów Unii) bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro.

Tego zwolnienia od podatku nie stosuje się m.in. do:

 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zwolnienia od VAT nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.
Limity towarów otrzymywanych w paczkach bez cła i VAT dotyczą również przesyłek od osób fizycznych, czyli niekupowanych np. w zagranicznych sklepach internetowych. Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, są zwolnione do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

W przypadku niejasności powinniśmy powierzyć sprawy odpraw specjalistom GlobKurier, którzy pomogą uzupełnić niezbędne dokumenty oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

zarejestruj się i wysyłaj taniej z Globkurier


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl