Polsko – Japońska wymiana handlowa

Japonia to kraj kwitnącej wiśni położony w Azji Wschodniej oddzielony od kontynentu Morzem Japońskim posiadający obszar 377835 m². Stolicą jest Tokio a językiem urzędowym: japoński. Główne sektory gospodarki to przemysł samochodowy, elektroniczny czy stalowy. Któż z nas nie kojarzy, a może nawet doświadczył użytkowania sprzętu takich marek jak: Panasonic, Technics, Sharp, Nec czy Hitachi. Japonia to także potężny przemysł samochodowy znanych marek jak: Toyota, Mazda, Honda, Nissan, Suzuki, i Mitsubishi.

Japonia, przesyłki do Japonia, wymiana handlowa z Japonią

Wymiana towarów z krajem poza Unii Europejskiej

Kraj ten jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Od 1 lutego 2019 r. weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, tzw. Umowa EPA. Jako że Japonia nie należy do Wspólnoty, wysyłając towar lub go sprowadzając do kraju unijnego, należy dokonać odprawy celnej odpowiednio w wywozie z Polski do Japonii i na odwrót w przypadku importu.

Dokumenty niezbędne przy eksporcie

Przygotowując przesyłkę do tego kraju, należy pamiętać o wystawieniu faktury z zerową stawką VAT. Na fakturze powinny być także inne dane pozwalające przygotować zgłoszenie celne:

 • nadawca, odbiorca,
 • nazwa produktu, jego ilość, wartość jednostkowa, oraz cena w totalu,
 • nr faktury oraz jej data wystawienia,
 • waluta faktury,
 • warunki Incoterms,
 • waga brutto, netto,
 • kraj pochodzenia oraz łączna ilość opakowań.

Fakturze może towarzyszyć również list pakunkowy.

Aby dokonać odprawy wywozowej -eksporter w Polsce musi posiadać numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identification), jeśli go nie posiada w pierwszych krokach, należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych PUESC (link z instrukcją https://puesc.gov.pl/eori). Jeśli chce zlecić odprawę agencji celnej, musi ją upoważnić do stosownych czynności w stosowny zakresie ujętym w upoważnieniu. Oryginał takiego pełnomocnictwa należy zarejestrować w PUESC. Zazwyczaj czynność tą przeprowadza agencja celna.

Procedury eksportowe do Japonii

Przedsiębiorcy planujący eksport produktów do Japonii na warunkach określonych w Umowie EPA zobowiązani są do zapisania się w systemie zarejestrowanych eksporterów (Registered Exporter system (REX). Jest to system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców.
Ma on zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) stosowanego jednostronnie przez Unię Europejską. Zasady ustalania pochodzenia towarów nie uległy zmianie, zmieniła się jedynie metoda dokumentowania pochodzenia.

Eksporter z kraju korzystającego GSP, po zarejestrowaniu się w unijnym systemie REX i nadaniu mu numeru REX jest upoważniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu, które to oświadczenia są podstawą do zastosowania preferencji celnych dla towarów przywożonych do UE. System ma na celu stopniowe wyeliminowanie stosowanych dotychczas dowodów pochodzenia w postaci deklaracji na fakturze oraz świadectwa na formularzu A (Form A). Ten sposób dokumentowania pochodzenia znajduje również zastosowanie w potwierdzaniu unijnego pochodzenia towarów korzystających z preferencji taryfowych na mocy umów zawartych przez UE z krajami trzecimi. Już obowiązuje w przypadku wywozu towaru do Kanady i Japonii, a od 1 stycznia 2020 r. obejmie też przywóz towarów z krajów i terytoriów zamorskich.

Eksport bez rejestracji w systemie REX

Eksporterzy z krajów korzystających, które rozpoczęły już rejestrowanie swoich przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani w systemie REX, mogą potwierdzać preferencyjne pochodzenie wywożonych towarów przy pomocy oświadczeń sporządzonych jedynie dla wchodzących w skład przesyłki produktów pochodzących, gdy ich całkowita wartość nie przekracza 6000 EUR.
Numery zarejestrowanych eksporterów wraz z datą rozpoczęcia ważności upoważnienia do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu są publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en

Aby skorzystać z preferencji eksporter, jeśli nie jest zarejestrowany w systemie REX, a wartość faktury przekracza 6000 EUR, wystawia świadectwo na druku FORM A.

Obowiązki eksporterów unijnych

Każdy eksporter (zarejestrowany lub nie):

 • prowadzi odpowiednią handlową ewidencję księgową dotyczącą produkcji i dostaw towarów kwalifikujących się do preferencyjnego traktowania;
 • przechowuje i udostępnia wszelką dokumentację związaną z materiałami użytymi do wytwarzania;
 • przechowuje wszelką dokumentację celną związaną z materiałami użytymi do wytwarzania;
 • przechowuje pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sporządzono oświadczenie o pochodzeniu:

a) akta sporządzonych przez siebie oświadczeń o pochodzeniu;
b) ewidencję produktów i zapasów wszystkich materiałów pochodzących i niepochodzących.

Jednocześnie, w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia, w którym kraj korzystający rozpoczyna rejestrację eksporterów, właściwe organy tego kraju korzystającego kontynuują wystawianie świadectw pochodzenia Form A na wniosek eksporterów, którzy w chwili składania wniosku o wystawienie świadectwa nie są jeszcze zarejestrowani, a wywożone przez nich produkty pochodzące przekraczają ww. limit wartości w przesyłce. Oznacza to, że w okresie przejściowym towarom przywożonym z kraju korzystającego może towarzyszyć zarówno świadectwo Form A, jak i oświadczenie o pochodzeniu. Świadectwa Form A będą w Unii honorowane jako dowód pochodzenia, jeśli zostały wystawione przed dniem rejestracji danego eksportera, a oświadczenia o pochodzeniu – jeśli zostały sporządzone przez eksportera w dniu lub po dniu jego rejestracji.

Po odprawie wywozowej i w momencie wywozu przesyłki poza terytorium Wspólnoty eksporter otrzyma komunikat elektroniczny IE599 dla celów stosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów.

A co z importem z kraju kwitnącej wiśni?

Podobnie jak w poprzedniej procedurze do odprawy będzie potrzebna faktura z takimi samymi informacjami niezbędnymi do przygotowania zgłoszenia celnego. Tutaj w zależności od warunków Incoterms do przy ustalaniu wartości celnej mogą być brane pod uwagę koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty załadunkowe, licencje czy koszty portowe. Do odprawy należy przedstawić oryginał świadectwa na druku FORM A lub oświadczenia o pochodzeniu, gdy
eksporter jest zarejestrowany w systemie REX. W imporcie po spełnieniu przed planowaną dostawą określonych warunków istnieje możliwość rozliczenia podatku VAT z odroczeniem.

Odprawa celna

Odprawa celna z odroczonym VAT-em opisana w artykule 33a ustawy daje przedsiębiorcy importującemu towar z zagranicy, możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7 (jeśli podmiot ma rozliczenie miesięczne) lub w deklaracji VAT-7D (jeśli podmiot rozlicza się w systemie kwartalnym).
Dla przykładu: jeśli firma sprowadzi towar przeznaczony do dalszej sprzedaży na teren Unii Europejskiej na początku stycznia, rozliczenie VAT-u musi zostać przeprowadzone do 25 lutego tego samego roku.
Jeśli chcemy zdecydować się na odroczenie w rozliczaniu VAT, należy się o tego odpowiednio wcześniej przygotować. Wszystkie formalności i dokumenty należy dokonać w miesiącu, który poprzedza planowaną przez przedsiębiorcę odprawę celną.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca planuje odprawić zakupiony towar w lutym, należy odpowiednio wcześniej, czyli do końca stycznia (miesiąca poprzedzającego) pisemnie powiadomić naczelnika Urzędu Celnego oraz naczelnika Urzędu Skarbowego o:

 • zamiarze rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej;
 • rezygnacji z rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Procedura uproszczona wymaga również dokumentów potwierdzających wypłacalność i wiarygodność firmy czy przedsiębiorcy.

Są to zaświadczenia potwierdzające niezaleganie z:

 • opłacaniem podatków – wystawia je Urząd Skarbowy
 •  opłacaniem ceł i akcyz – wystawia Izba Celna
 • opłaceniem składek – wystawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • potwierdzenie rejestracji jako czynnego płatnika VAT – wystawia Urząd Skarbowy.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania, które są niezbędne podczas odprawy celnej znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl


Uproszczona odprawa celna

Jeśli przedsiębiorca korzysta z odprawy uproszczonej, jest zobowiązany aktualizować powyższe dokumenty co 6 miesięcy.
Po zakończeniu odprawy w procedurze zwykłej -importer otrzyma komunikat ZC299 poświadczenie zgłoszenia celnego a przypadku procedury wg art.33 a z odroczonym VAT -wpis do rejestru procedury uproszczonej.
Tak jak w poprzednich artykułach pisałem w przypadku sprowadzenia elektroniki, urządzeń, maszyn wymagany będzie certyfikat CE a przypadku artykułów spożywczych Sanepid czy też Wijhars (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) czy też kontrola weterynaryjna. Po zakończeniu oprawy importowej w zwykłej procedurze -importer otrzyma poświadczenie zgłoszenia celnego w formie komunikatu ZC299 a w przypadku procedury uproszczonej wpis do rejestru.

I na koniec dobra wiadomość dla importerów:

Od 16.05.2020 został zniesiony obowiązek przedstawiania do oprawy importowej dokumentu nadzoru dla wyrobów aluminiowych i niektórych stalowych.

PACZKA ZA GRANICĘ


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl