Import towarów i eksport z Maroka

Maroko, Królestwo Marokańskie to państwo położone w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym ze stolicą w Rabacie,  obecnie obowiązującą tam walutą jest Dirham marokański. Maroko jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski wśród krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. W 2015 r. eksport polskich produktów do Maroka wyniósł 284,6 mln EUR.

Maroko, przesyłki do Maroka, import i eksport

Co najczęściej eksportujemy do Maroka?

W strukturze polskiego eksportu dominują:

 • samochody osobowe oraz specjalne,
 • sprzęty AGD i RTV;
 • tworzywa sztuczne;
 • urządzenie grzewcze;
 • kosmetyki do pielęgnacji, makijażu oraz perfumy;
 • artykuły z żeliwa lub stali;
 • przyrządy specjalistyczne;
 • urządzenie grzewcze.

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

Polskę jako członka Unii Europejskiej dotyczy umowa o zliberalizowanym handlu produktami przemysłowymi, rolnymi, rolnymi przemysłowymi oraz produktami rybołówstwa między Marokiem a Unią, oraz umowa w sprawie rozstrzygania sporów handlowych wzmacniających ochronę prawną inwestorów z UE i Maroka. Od 2013 roku negocjowana jest kompleksowa i pogłębiona umowa o wolnym handlu (DCFTA), w ramach której wypracowany ma być m.in. mechanizm regulowania sporów między inwestorem a państwem, kwestie zamówień publicznych, norm technicznych dla produktów przemysłowych, procedury celne i ułatwianie wymiany handlowej środków sanitarnych i fitosanitarnych, prawa własności intelektualnej, polityka konkurencji, handel energią, handlowe aspekty zrównoważonego rozwoju.

Dla polskich eksporterów nie występują ograniczenia prawne m.in. w zakresie usług inżynieryjnych, budowlanych i związanych z nimi usług inżynierskich oraz hotelarskich i gastronomicznych w związku z rozpoczęciem działalności na terenie Maroka. Natomiast w wielu dziedzinach wymagane jest uzyskiwanie koncesji lub zezwoleń (szkolnictwo wyższe, zaopatrzenie w wodę pitną i kanalizacja, zawody medyczne, paramedyczne i farmaceutyczne) bądź istnieje monopol marokański (usługi pocztowe, eksploatacja targowisk hurtowych owoców i warzyw).

Szeroka baza danych dotycząca obowiązujących przepisów celnych oraz taryfa celna (w języku francuskim) są dostępne na portalu marokańskiego Zarządu Ceł i Podatków Pośrednich: http://www.douane.gov.ma

Maroko podpisało umowę międzynarodową 14 kwietnia 2011 r. z EU w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia co pozwala na zastosowanie stawek preferencyjnych przy odprawie importowej w Polsce oraz Maroko.

Eksportujesz do Maroka – to musisz wiedzieć

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz swoje towary poza granice UE w tym do Maroka, to musisz dokonać odprawy celnej wywozowej. W tym celu, jeśli chcesz skorzystać z usług wyspecjalizowanej agencji celnej, musisz udzielić jej pełnomocnictwa w oryginale wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. Agencja po otrzymaniu upoważnienia zgłasza je na platformie usług elektronicznych PUESC, w celu rejestracji danego podmiotu. Po dokonaniu rejestracji możesz przystąpić do odprawy celnej wywozowej. W tym celu niezbędne jest wystawienie faktury handlowej (transakcja/sprzedaż) z zerową stawką VAT, a także niezbędnymi informacjami do wymogu zgłoszenia celnego.

Informacje, które muszą pojawić się na fakturze handlowej:

 • nadawca, odbiorca,
 • numer faktury,
 • data wystawienia faktury,
 • rodzaj waluty,
 • warunki dostawy Incoterms 2020
 • kraj pochodzenia towaru,
 • waga brutto, netto,
 • łączna ilość opakowań.

Pewna część informacji takich jak waga brutto, netto czy też ilość opakowań można ująć w liście pakunkowym. Agencja celna będzie też potrzebować dokładny opis towaru, który zostanie wysłany w celu nadania prawidłowego kodu taryfy celnej. W zależności od warunków Incoterms 2020 do odprawy celnej może być też potrzebna faktura za transport.

Po odprawie eksporter otrzyma komunikat w formie elektronicznej IE029 a po wyprowadzeniu przesyłki poza obszar UE — komunikat IE599. W przypadku braku tego komunikatu urząd celny wszczyna po 90 dniach od momentu odprawy postępowanie poszukiwawcze w celu ustalenia miejsca, granicy opuszczenia przesyłki poza granice EU. W przypadku zakończenia postępowania unieważnieniem zgłoszenia — eksporter winien dokonać korekty VAT.

Kwestie związanie z importem towarów do Maroka

Tutaj podobnie jak w poprzedniej opisanej procedurze, importując towary z Maroka do Polski, trzeba dokonać zgłoszenia celnego i zapłacić należności celno-podatkowe. Tutaj też do odprawy trzeba przedstawić fakturę handlową z jej tłumaczeniem wraz z informacjami jak na fakturze eksportowej. W zależności od towaru do zgłoszenia w przypadku urządzeń, maszyn, elektroniki będzie wymagane przedstawienie certyfikatu CE wraz z instrukcją w języku polskim.

Z racji wspomnianej umowy PANT z Unią Europejską, jeśli na fakturze o wartości do 6000 EUR sprzedawca umieści jedną z deklaracji o preferencyjnym pochodzeniu wraz z czytelnym podpisem osoby sporządzającej tę deklarację i datą jej wystawienia -importer w Polsce nie zapłaci cła a jedynie podatek VAT. Zazwyczaj wynosi on 23%. W przypadku wyrobów medycznych 8%.

A co z fakturą powyżej 6000 EUR? Tutaj na mocy umowy, jeśli sprzedający wystawi świadectwo przewozowej EUR.1 lub deklarację z numerem upoważnionego eksportera i zostaną one odpowiednio przedstawione do odprawy celnej, importer w Polsce również nie zapłaci cła a jedynie podatek VAT.

PORÓWNYWARKA KURIERÓW

Wzór takiej deklaracji znajdziecie poniżej:

W języku angielskim:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

W języku francuskim:

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… (2).

(1) W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce.
(2) Należy wskazać pochodzenie produktów.

Wiążąca informacja taryfowa

Do odprawy celnej warto odpowiednio wcześniej uzyskać od organu celnego WIT (Wiążącą Informację Taryfową).

WIT dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie w krajach Unii różnic w klasyfikacji taryfowej, oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych na obszarze UE.

Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

W Polsce do przyjmowania wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz do wydawania decyzji WIT jest upoważniony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Przywileje importera

Importer może skorzystać przy odprawie z odroczonego VAT-u odroczyć płatność tego podatku na podstawie art.33 a.
Jednak aby z tego przywileju mógł skorzystać, musi spełnić określone warunki:

 • być czynnym płatnikiem VAT-u,
 • nie zalegać z podatkami wobec skarbu Państwa,
 • zgłosić odpowiedniemu Naczelnikowi urzędu celno-skarbowego chęć skorzystania z art.33 a, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną odprawą importową.

Po zgłoszeniu przesyłki do odprawy celnej importowej urząd celny może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wartość celną towaru (zamówienie, kontrakt itp.) Jeśli zgłoszenie odbędzie się bez weryfikacji urząd, powiadomi importera o długu celnym. Po jego zapłaceniu (max. 10 dni od daty powiadomienia) urząd celny zwalnia przesyłkę. Wówczas towar zyskuje status unijnego i importer może dalej go odsprzedać czy też wykorzystać w procesie produkcji. Oryginały dokumentów po odprawie należy archiwizować (importer) a w razie kontroli udostępnić do wglądu kontrolującym funkcjonariuszom celnym.

Maroko – przesyłki kurierskie

Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U.UE.L. z 2009 r. nr 324, str. 23) zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (niebędącego członkiem Unii) do odbiorcy znajdującego się na terytorium Unii (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.

Zwolnienia tego nie stosuje się do:

 • wyrobów alkoholowych;
 • perfum i wód toaletowych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Jak wynika z powyższego zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w Unii, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów, jak i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie).

Na podstawie art. 51 ustawy VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w myśl art. 51 ust. 3 ustawy VAT – w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.

PACZKA ZA GRANICĘ


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl