Współpraca gospodarcza z Ukrainą. Eksport i import towarów, część II

Ukraina – import towarów

Importer zobowiązany jest do dokonania tłumaczenia faktury. Tłumaczenie to nie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Najważniejsze kwestie wymagające tłumaczenia to:

 • Przedmiot importu
 • Rodzaj towaru
 • Przeznaczenie towaru
 • Materiał wykonania

Dokładne tłumaczenie pozwoli osobie przygotowującej zgłoszenie celne importowe na dokonanie prawidłowej taryfikacji przedmiotowego towaru tj. wybranie prawidłowego dla produktu kodu taryfowego.

Podobnie jak w eksporcie do odprawy celnej wymagana jest faktura handlowa i list pakunkowy z danymi jak w poprzedniej procedurze wywozu (odniesienie do cz.1)

W celu zastosowania zerowej stawki cła na fakturze handlowej o wartości do 6000 EUR musi wystąpić deklaracja o preferencyjnym pochodzeniu towaru, a powyżej tej kwoty należy przedstawić w momencie odprawy importowej oryginał świadectwa przewozowego EUR1. Jeśli wcześniej wysłaliśmy towar na karnecie ATA i przed upływem roku towar wraca do nas w stanie niezmienionym, to przy odprawie celnej importowej nie zapłacimy cła i podatku VAT.

Ważne! EU wprowadziła zakaz importu wszelkich towarów z Krymu i Sevastopolu formalnie należących do Ukrainy a od kilku lat bezprawnie przejętych przez federację Rosyjską.

ukraina paczka eksport wymiana handlowa

Procedury importowe

Przy imporcie urządzeń, maszyn, elektroniki, sprzętu AGD itp. należy zwrócić uwagę na to, aby eksporter/producent udostępnił nam deklarację zgodności CE oraz aby na urządzeniu była tabliczka znamionowa z modelem urządzenia, jego numerem fabrycznym, a także nazwą producenta oraz naklejkami w języku polskim. Ponadto do odprawy trzeba będzie przedstawić instrukcję obsługi w języku polskim.

Przy imporcie roślin, artykułów spożywczych będzie potrzebne świadectwo fitosanitarne czy też decyzja kontroli Sanepidu albo innego organu upoważnionego.

Czasowe składowanie na magazynie

W razie braku wymaganych dokumentów można skorzystać z możliwości czasowego składowania na magazynie do czasu ich uzyskania. Termin składowania towaru wynosi maksymalnie 90 dni od daty złożenia Deklaracji Czasowego Składowania. Ostatniego dnia należy zgłosić towar do odpowiedniej procedury.

Przechowywanie na składzie celnym

Istnieje możliwość złożenia towaru na składzie celnym, który traktowany jest jako zagranica. Jeśli skorzysta się ze składu celnego, uprawnia to między innymi do:

 • sprowadzenia większej ilość towaru, złożenia go w składzie celnym, bez uiszczania cła i podatku VAT oraz podatku akcyzowego;
 • złożenia towaru w składzie, by potem starać się o dokumenty i badania potrzebne do dopuszczenia go do obrotu (znak CE).

Są dwa rodzaje składów celnych:

 • publiczne – mają charakter usługowy. Każdy importer może składować towary w takim składzie celnym na podstawie umowy składowania podpisanej z prowadzącym skład celny;
 • prywatne – towary możesz składować na własne potrzeby w swoim składzie celnym.

Przesyłki kurierskie/pocztowe

Niedozwolone jest wysyłanie w paczkach:

 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra (przetworzonych lub nie), kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych,
 • przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zakazanych w kraju przeznaczenia i nadania,
 • broni palnej i amunicji, broni białej i innych przedmiotów przeznaczonych do ataku lub obrony,
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub promieniotwórczych,
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji wywołujących zakażenie,
 • żywych zwierząt i roślin,
 • zwłok, szczątków i prochów ludzkich oraz zwierzęcych,
 • materiałów biologicznych,
 • nasion i sadzonek,
 • produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej i innej żywności, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce,
 • produktów łatwo psujących się,
 • przedmiotów stanowiących dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturowe,
 • alkoholu, leków i wyrobów tytoniowych,
 • dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące,
 • pozwoleń na broń, książeczek ewidencji stażu pracy, książeczek wojskowych, paszportów i innych dokumentów identyfikacyjnych,
 • rzeczy wykonanych z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości,
 • przedmiotów podrabianych, nielegalnych, a także produktów chronionych prawem autorskim,
 • przedmiotów o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym,
 • ram motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów,
 • przedmiotów, których przywóz i obrót którymi jest zabroniony w Ukrainie.

Ważne! Podstawową informacją dla osób, które robią zakupy przez Internet jest zwolnienie z cła przesyłek o wartości do 150 euro. Oznacza to, że przesyłka, której wartość nie przekracza 150 euro, nie będzie podlegała ocleniu.

eksport na Ukrainę, import z Ukrainy, wysyłka na Ukrainę

Należy nadmienić, że klienci nie muszą wypełniać zgłoszeń celnych dotyczących paczek otrzymywanych z zagranicy. Rozliczenia należności celno-podatkowych dokonuje Poczta Polska. Pobieranie należności celnych i podatkowych przez operatora pocztowego jest korzystne dla podatników – odbiorców paczek, gdyż zwalnia ich z obowiązku samodzielnego regulowania tych należności i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów celnych.

Należności podatkowe

Paczki, które otrzymujemy spoza państw unijnych, w tym także z Ukrainy, są objęte nie tylko cłem. Trzeba wspomnieć, że podlegają one też należnościom: podatkowi VAT oraz akcyzie (gdy kupujemy wyroby akcyzowe, np. alkohol, papierosy). Zasada opodatkowania takich przesyłek jest taka, że najpierw płacimy cło, od wartości celnej powiększonej o cło, ewentualną akcyzę, a od całości jeszcze VAT. Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest więc wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary objęte podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W ustawie o VAT z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Towary zwolnione z podatku VAT

Wyszczególnione na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z dnia 23.01.2020 r art. 52

Art. 52. 1. Zwalnia się od podatku import, z zastrzeżeniem ust. 2, towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;

2) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;

3) przesyłki mają charakter okazjonalny.

 1. Towary, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od podatku w ramach następujących norm:

1) napoje alkoholowe:

 1. a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej – 1 litr lub
 2. b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22%, wina musujące, wina wzmacniane – 1 litr lub
 3. c) wina inne niż musujące – 2 litry;

2) tytoń i wyroby tytoniowe:

 1. a) papierosy – 50 sztuk lub
 2. b) cygaretki (cygara o ciężarze nie większym niż 3 g) – 25 sztuk, lub
 3. c) cygara – 10 sztuk, lub
 4. d) tytoń do palenia – 50 g;

3) perfumy – 50 g lub wody toaletowe – 0,25 l;

4) kawa – 500 g lub ekstrakty i esencje kawy – 200 g;

5) herbata – 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty – 40 g.

 1. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.
 2. Towary, o których mowa w ust. 2, zawarte w przesyłce w ilościach przekraczających określone limity podlegają całkowitemu wyłączeniu ze zwolnienia.

Ukraina to kraj o dużych możliwościach gospodarczych. Polska jako jej sąsiad ma duże możliwości w dokonywaniu wymiany handlowej, która nie jest wciąż wykorzystywana w pełni. Chcąc eksportować i importować z/do Ukrainy należy stosunkowo wcześniej do tego się przygotować, aby nie być zaskoczonym przepisami.

Zawsze można skorzystać z firm transportowych czy kurierskich, które mają doświadczenie na tym rynku.


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl