Przesyłka na Islandię, o czym warto pamiętać?

Islandia to państwo położone w Europie Północnej, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach, m.in. archipelag Vestmannaeyjar w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Islandię zamieszkuje nieco ponad 300 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 1/3 zamieszkuje stolicę – Reykjavík. Obecnie Islandia jest krajem bogatym i rozwiniętym, który znajduje się w czołówkach rankingów na najlepsze miejsce do życia, dlatego wolumen wysyłanych przesyłek do tego kraju stale rośnie.

Islandia, wysyłką na Islandię, przesyłki na Islandię

Przepisy celne dla podróżnych

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii, oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:

 • żywność (do 3 kg o wartości zakupu nie przekraczającej równowartość 25.000,- ISK (ok. 900,- PLN), z wyjątkiem surowych produktów żywnościowych),
 • 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych;
 • napoje alkoholowe w następujących kombinacjach:
 • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 0,75 litrów wina oraz 3 litrów piwa, lub
 • 1 litr alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 21% oraz 6 litrów piwa, lub
 • 1,5 litra wina i 12 litrów piwa, lub
 • 3 litry wina i 6 litrów piwa, lub
 •  18 litrów piwa.

Należy pamiętać, że napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Przedmioty, których wwóz podlega ograniczeniom lub wymaga posiadania pozwolenia:

1.Telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne – jeden na osobę,

2.Dozwolony jest wwóz sprzętu i odzieży wędkarskiej oraz sprzętu i odzieży do jazdy konnej wcześniej używanego poza terenem Islandii (za wyjątkiem skórzanych siodeł, uzd, uździenic i batów/palcatów – których wwóz jest bezwzględnie zabroniony), pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb innych państw o wykonanej dezynfekcji. W przypadku nieposiadania stosownego zaświadczenia, przedmioty te będzie można wwieźć po dokonaniu uprzedniej dezynfekcji na koszt ich posiadacza),

3.Broń i amunicja (wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ islandzkiej policji). Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w tym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy.

4.Zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez MAST, islandzki urząd sanitarno-weterynaryjny, które jednocześnie obliguje do odbycia kwarantanny),

5. Dozwolony jest wwóz przez podróżnego niezbędnych lekarstw, w ilości wystarczającej na okres do 100 dni. Funkcjonariusz służby celnej może zażądać okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania danych lekarstw,

6. Dozwolony jest wwóz bez specjalnego pozwolenia: kwiatów ciętych do 25 szt., dozwolony jest również wwóz z Europy bez specjalnego pozwolenia w nienaruszonych opakowaniach producenta (w ilości ogółem do 2 kg): nasion, cebulek, kłączy, korzeni roślin, itp. oraz nie więcej niż 3 sadzonek roślin w doniczkach,

Przedmioty, których przywiezie na Islandię jest zabronione:

 • narkotyki i środki odurzające,
 • tytoń do żucia i tabaka,
 • surowe produkty żywnościowe: np. mięso i wędliny niepoddane przegotowaniu – zakaz dotyczy również suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych, niepasteryzowane mleko i wyroby mleczne, surowe jaja, itp.
 • różnego rodzaju broń, w tym noże i sztylety o ostrzu przekraczającym 12 cm, noże sprężynowe, kastety, pałki, kusze, kajdanki, itp.

Obowiązki turysty podróżującego do Islandii

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przedmiotów, których wwóz objęty jest ograniczeniem lub zakazem.
Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 10 tys. EUR.
Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax Free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.
Szczegółowe informacje w języku angielskim znajdziemy na stronie www.tollur.is

Islandia należy do Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) – w skład, którego wchodzą państwa: Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, więc jeśli chodzi o preferencje z wymiana towarową obowiązują tutaj takie same zasady jak dla handlu z Norwegią czy Szwajcarią.

Eksport na Islandię

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wysłać przesyłkę do Islandii musisz dokonać odprawy eksportowej. Pierwszym krokiem aby tego dokonać trzeba utworzyć konto na PUESC-u (Platformie usług elektronicznych), a następnie złożyć poprzez platformę wniosek o nadanie numeru EORI. Następnym krokiem jest wystawienie faktury handlowej, listu pakunkowego z następującymi danymi:

 • sprzedający-kupujący,
 • numer faktury i data jej wystawienia,
 • nazwa towaru, jego cena jednostkowa, ilość sztuk oraz kwota końcowa, wyrażona w walucie.
 • warunki dostawy wg Incoterms 2020,
 • waga brutto, netto,
 • łączna ilość opakowań,
 • deklaracja o preferencyjnym pochodzeniu towaru, która obowiązuje do łącznej wartości 6000 EUR na fakturze.

Wersja angielska :
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
1.Wpsiujemy numer upoważnionego eksportera -jeśli takowy posiadamy,
2.Wpisujemy konkretny kraj pochodzenia (w przypadku Polski-PL).

Pod deklaracją powinien być czytelny podpis osoby, która deklaruje preferencyjne pochodzenie.
Powyżej wartości 6000 EUR na fakturze wystawia się świadectwo EUR.1, które w oryginale będzie potrzebne w Islandii do dokonania odprawy importowej.
Fakturę wystawia się z zerową stawką VAT. Po dokonaniu odprawy eksportowej i opuszczeniu granicy EU przedsiębiorca powinien otrzymać drogą elektroniczna komunikat IE599 uprawniający do odliczenia podatku VAT.
W przypadku wysyłki próbek towaru do odprawy wystarczy faktura proforma z zadeklarowana wartością oraz zapisem, iż są to próbki bez wartości handlowej, a podana wartość służy do potrzeb celnych. Pozostałe dane jak na fakturze handlowej.

Przesyłki z Islandii do Polski

Tutaj podobnie jak w eksporcie sprzedający powinien wystawić fakturę handlową w przypadku transakcji kupno/sprzedaż zawierająca dane jak w przypadku faktury handlowej. Aby towar mógł być dopuszczony do obrotu na polskim obszarze celnym – musi być dokonana odprawa celna importowa, a importer będzie musiał zapłacić należności celno-podatkowe. W przypadku warunków Incoterms typu EXW.FCA do ustalenia podstawy cła będzie doliczony transport pozaunijny, a do podstawy podatku VAT -transport wewnątrzunijny.

Jeśli chcemy zlecić odprawę celną agencji celnej – musimy ją do tej czynności upoważnić. W tym celu na specjalnym druku upoważnienia wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej 17,00 PLN można zlecić dokonanie odprawy celnej.
Jeśli importujemy maszyny, sprzęt medyczny, elektroniczny w momencie odprawy musimy przedstawić deklarację producenta CE świadczącą o bezpieczeństwie danego produktu. Ponadto na tych urządzenia winna znajdować się tabliczka znamionowa z tymże znakiem CE, producentem, modelem, numerem fabrycznym. Warto o tym pomyśleć przed kupnem danego towaru.
Istnieje możliwość dokonania odprawy celnej z odroczonym podatkiem VAT wg art.33a Ustawy o VAT.

Korzyści wynikające ze stosowania powyższego artykułu:

1. Możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów dla importerów z Polski.

2. Rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej.

3. Importer stosując powyższe nie musi „zamrażać” środków pieniężnych w kwotach VAT-u w urzędach podatkowych i dzięki temu może szybciej obracać swoim kapitałem w celu zwiększenia zysków.

Wymogi dla importera do odprawy na podst. art. 33 a Ustawy o VAT:

1. Zawiadomić swój Urząd Skarbowy o zamiarze rozliczeniu podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie.

2. Wypełnić oświadczenia – 3 szt.:

 • o niezaleganiu z płatnościami podatków
 • o niezaleganiu ze składkami ZUS
 • o czynnym podatniku VAT oraz wraz ze stosownym pismem przewodnim i wysłać do Oddziału Celnego – kontrolnego dla procedury uproszczonej, któremu podlega dany Oddział Agencji Celnej w terminie do końca danego miesiąca, żeby z początkiem kolejnego miesiąca można było rozpocząć odprawy z art. 33 a.

Po zakończeniu odprawy celnej importer otrzyma komunikat (poświadczenie zgłoszenia celnego), lub w przypadku odprawy uproszczonej wpis do rejestru, który należy przechowywać i w przypadku kontroli celno-skarbowej okazać do wglądu.

PACZKA ZA GRANICĘ


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl