Najważniejsza informacje o imporcie i eksporcie towarów do Szwajcarii

Konfederacja Szwajcarska to jeden z najbardziej interesujących krajów Europy. Najbardziej górzysty teren – 60% jego powierzchni zajmują Alpy. Graniczy z Włochami, Francją, Niemcami, Austrią i Liechtensteinem. Kraj słynący z fenomenalnych serów, zegarków oraz świetnie przygotowanych ośrodków narciarskich.

Najważniejsza informacje o imporcie i eksporcie towarów do Szwajcarii

Kilka słów o Szwajcarskiej gospodarce

Obowiązującą walutą jest frank szwajcarski. Produkt krajowy brutto: 678,9 miliarda USD za 2017. Wartość obrotów handlu dwustronnego za 2018 wynosiła powyżej 1 miliarda franków dziennie. Kraj ten jest trzecim najważniejszym rynkiem dla produktów z UE. Obowiązują w nim cztery języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski, retoromański.

Zasady współpracy handlowej ze Szwajcarią

Najważniejszymi partnerami politycznymi i biznesowymi, jak dla każdego kraju są kraje z nim sąsiadujące. Współpraca z tym krajem, mimo iż nie należy do Unii Europejskiej, jest możliwa dzięki prawnym regulacjom pochodzących z umów i dwustronnych porozumień. Są to zasady, w myśl których partnerzy negocjują porozumienia umowne w wybranych sektorach, które są dla nich wspólnym zainteresowaniem. Szwajcarią w 1972 podpisała umowę z Unii Europejskiej na mocy, której przystąpiła do Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Umowa ta liberalizuje handel produktami przemysłowymi np.: maszynami, zegarkami. Obecnie produkty te mogą szybciej trafiać na rynek krajów Unii Europejskiej, gdyż wedle obowiązujących przepisów prawnych, w przypadku kontroli przewozu mogą być kontrolowane albo w UE, albo w Szwajcarii. Od 1992 kraj ten w znacznym stopniu dostosował swoje wewnętrzne regulacje do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Dla firm

Zasady wysyłek do Szwajcarii

W przypadku realizowania wysyłek do kontrahenta w Szwajcarii warto pamiętać, jakie informacje powinny być ujęte w fakturze handlowej:

Sprzedawca:

 • nazwa i dokładny adres firmowy,
 • numer VAT dostawcy,
 • numer telefonu dostawcy, osoba kontaktowa i adres e-mail,
 • informacje bankowe, na fakturze musi być wskazany numer SWIFT dla USD i IBAN dla EUR oraz nazwa banku i jego adres wraz z numerem konta.

Importer:

 • nazwa importera wraz z prawidłowym adresem,
 • numer zamówienia,
 • numer identyfikacyjny VAT.

Informacje ujęte w fakturze (invoice):

 • numer faktury (unikalny),
 • data wystawienia faktury,
 • waluta faktury — zgodna z walutą ujętą w zamówieniu,
 • informacje na temat tego, za jaki towar/usługę został stworzony obowiązek zapłaty wraz z jego wartością,
 • całkowita kwota netto, brutto do zapłaty,
 • warunki Incoterms,
 • waga brutto, netto,
 • ilość opakowań zbiorczych (np. całość na 1 palecie),
 • kraj pochodzenia.

Tutaj istotna informacja. Na mocy Decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2005 z dnia 21 października zmieniającą Protokół nr 4 do Porozumienia w sprawie reguł pochodzenia — na fakturze do kwoty nieprzekraczającej 6000 EUR eksporter może zadeklarować w formie deklaracji stosowną regułkę, która pozwoli, aby odbiorca uniknął zapłaty cła przy odprawie importowej. Reguła ta obowiązuje również przy imporcie towarów ze Szwajcarii na różne kraje Unii Europejskiej w tym także Polski.


Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… (2) preferential origin.

1. (1) W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce.
2. (2) Należy wskazać pochodzenie produktów.


Pod deklaracją musi być podpis eksportera oraz czytelne: imię i nazwisko osoby wystawiającej powyższą deklarację oraz miejsce i data jej wystawienia.

W przypadku gdy wartość faktury przekracza 6000 EUR, można zastosować jedną z powyższych deklaracji, gdy eksporter jest upoważniony tj. posiada stosowny numer upoważnionego eksportera nadany przez władze celne danego kraju po spełnieniu odpowiednich kryteriów. W Polsce upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony, chyba że wnioskodawca wnosi o ograniczenie okresu jego ważności.

Numer upoważnienia musi mieć następującą strukturę: PL/A/B, gdzie:

 • PL – kod literowy Polski
 • A – sześciocyfrowy kod urzędu
 • B – kolejny numer upoważnienia

Np. PL/042010/0001.

W przypadku braku numeru upoważnionego eksportera do przesyłek eksportowych o wartości ogólnej faktury powyżej 6000 EUR wystawiane są świadectwa przewozowe EUR.1, które wraz z fakturą należy przedstawić w oryginale podczas odprawy finalnej. Organ celny może zażądać od nas każdego dokumentu potwierdzającego, jakiego te organy zażądają dla wystawienia tegoż świadectwa włącznie z kontrolą rachunków i procesów wytwarzania. Dowód pochodzenia jest ważny przez cztery miesiące od daty wystawienia w kraju wywozu i w tym okresie jest przedkładany organom celnym kraju przywozu.

W przypadku braku wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 przy odprawie wywozowej istnieje możliwość wystawienia świadectwa w trybie retrospektywnym po przedłożeniu wniosku do organu celnego wraz z komunikatem IE 599, potwierdzającym wyprowadzenie towaru poza obszar Unii Europejskiej. Również w przypadku zagubienia oryginału świadectwa przewozowego EUR.1 jest możliwość wystawienia duplikatu świadectwa.
Po opuszczeniu granicy EU – Szwajcaria eksporter powinien otrzymać drogą elektroniczna komunikat IE599 uprawniający go do uzyskania VAT-u.

W przypadku braku komunikatu IE599 możemy, wystąpić do urzędu celno-skarbowego o wygenerowanie takowego komunikatu po przedstawieniu tzw. dowodów alternatywnych, którymi mogą być:

 • oryginał faktury z czytelnym podpisem i datą odbioru przez odbiorcę,
 • oryginał CMR (międzynarodowy list przewozowy) z datą odbioru towaru i czytelnym podpisem,
 • dowód zapłaty za fakturę handlową
 • deklaracja odprawy importowej w oryginale lub kopia potwierdzona przez stosowne władze celne kraju, w którym odbyła się odprawa importowa,
 • oświadczenie przewoźnika w oryginale poświadczające, iż dana przesyłka odpuściła granicę UE przez odpowiednie przejście graniczne w danym dniu.

Zasady importu przesyłek z Szwajcarii

Podobne zasady obowiązują w przypadku importu ze Szwajcarii.

Do odprawy celnej importowej — dopuszczenie do obrotu należy przedstawić w oryginale:

 • fakturę z deklaracją o pochodzeniu do ogólnej wartości faktury nieprzekraczającej 6000 EUR lub świadectwo przewozowe EUR.1.

W zależności od importowanego towaru np. urządzenia, maszyny, do zgłoszenia wymagane jest przedstawienie certyfikatu zgodności CE, który powinien znajdować się również na danym urządzeniu, maszynie. W przypadku braku towar może zostać niedopuszczony do obrotu na polskim obszarze celnym.

W przypadku towarów do kwoty 150 EUR nie trzeba płacić cła.

Dla przesyłek zawierających prezent otrzymany od osoby prywatnej, których wartość nie przekracza 45 EUR, istnieje możliwość zwolnienia z cła.

Limity wyrobów tytoniowych i alkoholowych obowiązujące dla wywozu i przywozu z krajów UE są następujące:

1.dla transportu lądowego:

 • papierosy – 40 szt.,
 • cygara – 10 szt.,
 • cygaretki – 20 szt.

2.dla transportu morskiego i lotniczego:

 • papierosy – 200 szt.
 • cygara – 50 szt.,
 • cygaretki – 100 szt.

Wyroby alkoholowe:

 • alkohol 1 l powyżej 22% i 2 l poniżej 22%,
 • 4 litry wina niemusującego,
 • 16 litrów piwa.

Osoby podróżujące na użytek własny mogą przywieźć towary o łącznej wartości nieprzekraczającej 300 EUR w przypadku transportu lądowego oraz 430 EUR w przypadku, gdy granicę przekraczasz transportem lotniczym lub morskim. Towary te będą zwolnione z cła i podatku VAT.
Również w przypadku przewozu gotówki przez granicę wartością maksymalna, która nie musimy zgłaszać, jest kwota 10 000 EUR.

W przypadku sprowadzenia samochodu ze Szwajcarii należy pamiętać, iż oprócz akcyzy, która zależy od pojemności:

 • 3,1% podstawy opodatkowania dla silników o pojemności do 2000 cm3
 • 18,6% podstawy opodatkowania dla silników o pojemności powyżej 2000 cm 3 będziemy musieli liczyć się z zapłatą także cła.

Jednak po przedstawieniu do odprawy faktury z deklaracją o pochodzeniu do 6000 EUR lub świadectwa przewozowego EUR.1 do faktury powyżej 6000 EUR będziemy zwolnieni z cła.

PACZKA ZA GRANICĘ


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl