Blog

PROCEDURY REKLAMACYJNE

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij formularz i wyślij odpowiednie dokumenty.
NIE WIESZ JAKIE DOKUMENTY ZAŁĄCZYĆ? SPRAWDŹ PONIŻEJ
Formularz reklamacji
Powód zgłoszenia reklamacji*
Temat*
Numer zlecenia*
Adres Email*
Firma
Imię i nazwisko*
Telefon
Opis
Załącz dokumenty

Maksymalny rozmiar pliku(-ów) wynosi 20 MB.

Zgłaszając reklamację dołącz odpowiednie dokumenty, co przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia.

Proszę o przesłanie załączników w jak najmniejszym rozmiarze bądź spakowane w formie zip.

Z tytułu uszkodzenia
lub zaginięcia

1) Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginał listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

3) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia udokumentowanej kwoty roszczenia (faktura zakupu).

4) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu sporządzonego bezpośrednio przy doręczeniu przesyłki.*

5) Zdjęcia dokumentujące 
W przypadku przewoźników: DHL PobierzGEIS Pobierz, DPD Pobierz, proszę o załączenie dodatkowo:
Oświadczenia że zrzekają się Państwo praw do roszczenia na rzecz  Grupa Znatury Sp z o.o.

Z tytyłu braku zwrotu należności

1) Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginał listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

3) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia faktury potwierdzająca płatność za usługę


Proszę o przesłanie załączników w jak najmniejszym rozmiarze bądź spakowane w formie zip.


z tytułu
nieterminowości

1)  Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginał listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty Dział Reklamacji skontaktuje się z Państwem.

Proszę o przesłanie załączników w jak najmniejszym rozmiarze bądź spakowane w formie zip.

Jak złożyć skuteczną reklamację przesyłki krajowej?

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji gdy usługa nie jest według niego należycie wykonana. Należy pamiętać, że gdy z  reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo. Reklamacja może być złożona w przypadku gdy:

przesyłka dotarła z opóźnieniem

przesyłka została uszkodzona podczas transportu

przesyłka została zagubiona podczas transportu.

Proszę pamiętać, że nieterminowy odbiór nie podlega reklamacji.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w dniu doręczenia przesyłki. Gdy przesyłka doszła z opóźnieniem należy  zgłosić reklamację w terminie do 7 dni od dnia odbioru by reklamacja  mogła być rozpatrywana. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niewłaściwe wykonanie usługi gdy:
•    przesyłka była źle zaadresowana;
•    adresat zmienił miejsce zamieszkania lub, w przypadku firmy, adres siedziby; 
•    waga deklarowana przy wysłaniu nie odpowiada faktycznej wadze przesyłki;
•    zawartość deklarowana przy wysłaniu nie odpowiada faktycznej zawartości przesyłki;
•    odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki, np. odmówi zapłaty za przesyłkę gdy jest ona na koszt odbiorcy;
•    zaistnieje tzw. „siła wyższa” np. obfite opady śniegu, strajki, powodzie, pożary itp.

 

Co powinien zawierać taki druk/pismo:
•    imię, nazwisko oraz adres składającego;
•    kwotę roszczenia;
•    tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego.

Do pisma reklamacyjnego dołączamy również oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki (np. list przewozowy) oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki i oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Oczywiście nie należy zapomnieć o fakturze bądź sporządzonym kosztorysie które potwierdzą wartość towaru znajdującego się w przesyłce oraz straty wynikające z jej opóźnienia w dostawie, braku doręczenia  bądź uszkodzenia.