Pamiętaj, że wszelkie reklamacje rozpatruje przewoźnik.
Nasi konsultanci pomogą Ci przejść przez ten proces w najkrótszym możliwym czasie.
Dla skrócenia czasu rozpatrywania zgłoś reklamację przez poniższy formularz.

PROCEDURY REKLAMACYJNE

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij formularz i wyślij odpowiednie dokumenty.
NIE WIESZ JAKIE DOKUMENTY ZAŁĄCZYĆ?
SPRAWDŹ PONIŻEJ
Raportowany przez
Formularz reklamacji
Powód zgłoszenia reklamacji*
Temat*
Numer zlecenia*
Adres Email*
Firma
Imię i nazwisko*
Telefon
Opis
Źródło
Załącz dokumenty

Maksymalny rozmiar pliku(-ów) wynosi 20 MB.

Maksymalna ilosć załączników: 3

Zgłaszając reklamację dołącz odpowiednie dokumenty, co przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia.
!  Proszę o przesłanie załączników w jak najmniejszym rozmiarze bądź spakowane w formie zip.
Z tytułu uszkodzenia, zaginięcia LUB UBYTKU ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI

1) Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginału listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

3) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia udokumentowanej kwoty roszczenia (faktura zakupu).

4) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu sporządzonego bezpośrednio przy doręczeniu przesyłki.*

5) Zdjęcia dokumentujące uszkodzenie przesyłki.


z tytułu
OPÓŹNIENIA W DORĘCZENIU

1)  Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginał listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).


Z tytUłu braku zwrotu należności

1) Oryginał formularza według załączonego wzoru. Pobierz

2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oryginału listu przewozowego (egzemplarz otrzymany od przewoźnika).

3) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia faktury potwierdzająca płatność za usługę.


Z tytUłu REKLAMACJI FAKTUR

1) W celu złożenia reklamacji faktury w opisie zamieść numer faktury oraz opis reklamowanej usługi.

2) Pamiętaj, że złożenie reklamacji nie zwalnia Cię z konieczności opłacenia reklamowanej faktury.

3) Opłacenie faktury jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty Dział Reklamacji skontaktuje się z Państwem.

Jak złożyć skuteczną reklamację przesyłki?

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji gdy usługa nie jest według niego należycie wykonana. Należy pamiętać, że gdy z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo. Reklamacja może być złożona w przypadku gdy:

PRZESYŁKA DOTARŁA
Z OPÓŹNIENIEM

ZOSTAŁA USZKODZONA PODCZAS TRANSPORTU

ZOSTAŁA ZAGUBIONA PODCZAS TRANSPORTU

Proszę pamiętać, że nieterminowy odbiór nie podlega reklamacji.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w dniu doręczenia przesyłki. Gdy przesyłka doszła z opóźnieniem należy  zgłosić reklamację w terminie do 7 dni od dnia odbioru by reklamacja  mogła być rozpatrywana. 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niewłaściwe wykonanie usługi gdy:

przesyłka była źle zaadresowana;

adresat zmienił miejsce zamieszkania lub, w przypadku firmy, adres siedziby;

waga deklarowana przy wysłaniu nie odpowiada faktycznej wadze przesyłki;

zawartość deklarowana przy wysłaniu nie odpowiada faktycznej zawartości przesyłki;

odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki, np. odmówi zapłaty za przesyłkę gdy jest ona na koszt odbiorcy;

zaistnieje tzw. „siła wyższa” np. obfite opady śniegu, strajki, powodzie, pożary itp.

przesyłka zwiera towary niebezpieczne bądź wyłączone z transportu danego przewoźnika.

Co powinna zawierać reklamacja?

  • imię, nazwisko oraz adres składającego;
  • kwotę roszczenia;
  • tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego.

Do pisma reklamacyjnego dołączamy również oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki (np. list przewozowy) oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki i oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Oczywiście nie należy zapomnieć o fakturze bądź sporządzonym kosztorysie, które potwierdzą wartość towaru znajdującego się w przesyłce oraz straty wynikające z jej opóźnienia w dostawie, braku doręczenia  bądź uszkodzenia.