Polsko – kanadyjska wymiana handlowa

Kanada jest drugim co do wielkości państwem świata, na pierwszym miejscu plasuje się Rosja. Stolicą Kanady jest Ottawa – czwarte pod względem wielkości kanadyjskie miasto (po Toronto, Montrealu i Calgary). Obowiązują w tym kraju, aż dwa języki uznawane są za urzędowe – francuski oraz angielski. Dominującą religią jest chrześcijaństwo. Walutą jest dolar kanadyjski (CAD). Średni kurs dolara kanadyjskiego to ok. 2,8 zł. W Kanadzie ze względu na rozciągłość geograficzną obowiązuje aż 6 stref czasowych. Jest ona państwem uprzemysłowionym i zaawansowanym technicznie, o zróżnicowanej gospodarce w znacznym stopniu uzależnionej od własnych bogactw naturalnych i wymiany handlowej, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi.

Ottawa stolica Kanady

Umowa gospodarczo-handlowa UE – Kanada (CETA)

Podpisanie Umowy CETA nastąpiło 30 października 2016 r. na szczycie Unia Europejska – Kanada. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie Umowy CETA 15 lutego 2017 r. Ułatwiło to dostęp do Kanadyjskiego rynku, znacznie upraszczając proces wymiany handlowej.

Najważniejsze aspekty umowy CETA

Eliminacja ceł importowych

Umowa stwarza preferencyjne warunki dostępu do rynku Kanady dla europejskich, w tym polskich, towarów. Wyeliminowane zostaną niemal wszystkie cła importowe w chwili wejścia porozumienia w życie. Ponad 98% unijnych towarów rolnych, przemysłowych oraz produktów rybołówstwa importowanych będzie do Kanady bezcłowo. W zakresie towarów przemysłowych docelowej eliminacji ulegną cła importowe na wszystkie towary przemysłowe po obu stronach umowy. Jedynie dla wybranych typów pojazdów zastosowano przedłużone okresy liberalizacji ceł (takie same dla obu stron umowy). Z momentem wejścia Umowy CETA w życie, unijni eksporterzy uzyskają bezcłowy dostęp do rynku kanadyjskiego dla 90,9% produktów rolnych. Pozostałe towary zostały zakwalifikowane jako towary wrażliwe i zostały objęte albo maksymalnie 7-letnim okresem znoszenia ceł, albo kontyngentami bezcłowymi, albo zostały całkowicie wyłączone z liberalizacji.

Łatwiejszy eksport poszczególnych towarów

W szczególności jednak korzystne warunki uzyskano dla towarów rolnych przetworzonych, które leżą w interesie unijnych eksporterów (makarony, wyroby cukiernicze, przetwory z owoców i warzyw). Umowa stwarza także lepsze warunki eksportowe dla unijnych win i alkoholi, eliminując niektóre z ograniczeń regulacyjnych obowiązujących na poziomie prowincji.

Towary wrażliwe i towary oclone

UE ze swojej strony zachowała ochronę dla szczególnie wrażliwych towarów dla unijnego sektora rolnego. Z liberalizacji celnej uzgodnionej w Umowie CETA wyłączono mięso drobiowe, mięso indycze, jaja i produkty z jaj. Dodatkowo ograniczony dostęp, w postaci kontyngentów bezcłowych przyznano dla wołowiny, wieprzowiny, pszenicy (w okresie przejściowym 7 lat, po którym nastąpi pełna liberalizacja) oraz kukurydzy cukrowej mrożonej lub w postaci przetworzonej lub zakonserwowanej inaczej niż octem czy kwasem octowym. UE zachowała także system cen wejścia w imporcie z Kanady wybranych owoców i warzyw.

Certyfikowanie towarów – zmiany w procedurach

W zakresie regulacyjnym dotyczącym kwestii technicznych strony zobowiązały się do zacieśnienia współpracy zarówno na poziomie organów stanowiących, jak i testujących i certyfikujących. W odrębnym protokole ustalono także kwestie wzajemnego potwierdzania zgodności, co zmniejszy koszty ponoszone przez eksporterów i pozwoli skrócić czas wprowadzenia towarów na rynek. To uregulowanie ma szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zakresie wymogów sanitarnych i fitosanitarnych, dotychczasowe zasady współpracy zostały utrzymane, a strony zobowiązały się do ustanowienia procedur ułatwiających procedury dla towarów importowanych. Strony zobowiązały się także do wspólnej pracy nad zminimalizowaniem ograniczeń handlowych wprowadzanych na wypadek występowania chorób.

Korzyści płynące z porozumienia

W odniesieniu do handlu usługami i inwestycji Umowa CETA stanowi najbardziej kompleksową umowę handlową, jaką UE kiedykolwiek zawarła. Z perspektywy UE priorytetowymi kwestiami są – zawarta w Umowie CETA głęboka liberalizacja dostępu do rynków usług oraz zapewnienie swobody działania i niedyskryminacyjnego traktowania inwestorów. Umowa CETA wprowadza ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w szerokim zakresie i zapewnia otwarty dostęp do świadczenia usług na rynku kanadyjskim. Umowa zawiera zobowiązania Kanady i UE dotyczące niedyskryminacji i ogranicza zastrzeżenia ilościowe we wszystkich sektorach usługowych. Zawiera także szerokie postanowienia regulacyjne w kluczowych sektorach usług telekomunikacyjnych i finansowych. W CETA po raz pierwszy zastosowano przejrzysty sposób zapisywania zastrzeżeń istniejących w sektorach usługowych poszczególnych państw członkowskich UE oraz na poziomie prowincji Kanady.

Umowa CETA jest także pierwszą umową handlową, w której Kanada także na poziomie prowincji gwarantuje usługodawcom z UE, w tym z Polski, dostęp do rynku bez ryzyka wprowadzenia przez Kanadę zastrzeżeń w przyszłości, dodatkowo do tych wpisanych w umowie. Na podstawie CETA UE będzie korzystała z liberalizacji, którą w obszarze usług Kanada przyzna jakiemukolwiek krajowi trzeciemu w przyszłości. Kanada zgodziła się na dodatkowe zliberalizowanie swojego rynku usług pocztowych, telekomunikacyjnych i transportu morskiego bez jakichkolwiek okresów przejściowych. W sektorze transportu morskiego Kanada podjęła zobowiązania w dostępie do swojego rynku dla usług pogłębiania, transportu pustych unijnych kontenerów i transportu towarów pomiędzy portami Kanady, które to usługi były dotychczas zastrzeżone jedynie dla kanadyjskich operatorów.

Rozwój firm unijnych i migracja pracowników

Umowa CETA przewiduje podniesienie progu, poniżej którego władze kanadyjskie nie będą przeprowadzały tzw. testu korzyści netto jaką planowana inwestycja przyniesie dla Kanady, z poziomu 354 mln do poziomu 1,5 mld dolarów kanadyjskich. Ułatwi to inwestycje firm unijnych, w tym polskich na rynku kanadyjskim, a więc firmy unijne będą miały korzystniejszy dostęp do kanadyjskiego rynku niż inne kraje trzecie.

Umowa CETA zapewnia wzajemne uznawanie licencji i kwalifikacji zawodowych profesjonalnych usługodawców oraz większą mobilność wykwalifikowanego personelu. Po raz pierwszy, umowa o wolnym handlu podpisana przez Kanadę będzie zawierała istotne postanowienia dotyczące wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Zarówno Kanada, jak i UE zobowiązały się do umożliwienia przedsiębiorstwom delegowania swoich pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa na okres do trzech lat bez względu na sektor działalności. Dodatkowo Umowa CETA po raz pierwszy gwarantuje możliwość towarzyszenia małżonków i rodzin pracownikom tymczasowo oddelegowanym do spółek zależnych za granicą. Osoby fizyczne, tzw. „usługodawcy kontraktowi” oraz świadczący usługi w zakresie wolnych zawodów będą mogli zatrzymać się w kraju strony umowy na okres 12 miesięcy, a nie 6 miesięcy, jak było do tej pory.

Ochrona praw konsumenta

Z punktu widzenia konsumentów umowa także wywrze pozytywny skutek na ochronę ich praw. Strony zobowiązują się do zacieśnienia współpracy i wymiany informacji na temat pojawiających się utrudnień, kwestii związanych z bezpieczeństwem produktów, sposobów testowania produktów, kwestiach standaryzacji czy koordynowania akcji informacyjnych dla konsumentów związanych np. z wycofywaniem produktów z rynku. Takie zobowiązania podnoszą poziom bezpieczeństwa konsumentów oraz zwiększają rzetelność informacji.

Więcej informacji na temat Umowy CETA znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej (strona w języku angielskim).

Wywóz i przywóz produktów

Liberalizacja handlu produktami dotyczy tylko takich produktów, które mogą być uznane za pochodzące odpowiednio z UE lub z Kanady. Zasady, zgodnie z którymi określa się pochodzenie produktów, wskazane są w „Protokole w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia”. Eksporterzy powinni zapoznać się z tą częścią umowy, aby sprawdzić, czy wytwarzane przez nich produkty spełniają reguły pochodzenia CETA i tym samym będą uprawnione do preferencyjnego traktowania w kraju przywozu. Jest to tym bardziej istotne, że reguły pochodzenia w umowie CETA różnią się od dotychczasowych unijnych standardów, które mają zastosowanie w obecnie funkcjonujących umowach o wolnym handlu. W wielu przypadkach przyjęte zostały odmienne kryteria dla ustalenia pochodzenia produktu, często oparte na klasyfikacji taryfowej, dlatego weryfikacja zasad pochodzenia produktów powinna nastąpić przed rozpoczęciem ich preferencyjnego wywozu do Kanady.

Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych produktów jest ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu oraz dysponowanie dowodem ich preferencyjnego pochodzenia. Zgodnie z umową CETA dowodem preferencyjnego pochodzenia jest deklaracja pochodzenia sporządzona przez eksportera, zamieszczona na fakturze lub innym dokumencie handlowym, który opisuje pochodzący produkt wystarczająco szczegółowo do jego identyfikacji.

Treść deklaracji pochodzenia stanowi załącznik nr 2 do „Protokołu w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia”, gdzie zamieszczono jej wszystkie dopuszczalne wersje językowe oraz szczegółowe zasady sporządzania deklaracji.

Dla firm

Dlaczego warto zarejestrować się do bazy eksporterów REX?

Każdy eksporter unijny będzie mógł sporządzić deklarację pochodzenia dla przesyłek, których wartość nie przekroczy 6000 euro. W przypadku gdy wartość przesyłki przekroczy ten próg, deklarację pochodzenia będzie mógł sporządzić wyłącznie eksporter zarejestrowany w systemie REX. W związku z powyższym polscy przedsiębiorcy planujący eksportować produkty do Kanady na warunkach określonych w umowie CETA powinni zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów REX. Rejestracja w systemie REX jest możliwa już obecnie i nie ma potrzeby wstrzymywania się z rejestracją do czasu rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy CETA.

Rejestracja w systemie zarejestrowanych eksporterów REX prowadzona jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, w Wydziale Centralna Rejestracja. Szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w systemie REX znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów. Dodatkowych informacji udziela Departament Ceł w Ministerstwie Finansów.

Agencja celna i numer EORI

W praktyce tak jak pisałem w poprzednich artykułach, jeśli decydujemy się na skorzystanie z usług profesjonalistów – agencji celnej w pierwszym kroku musimy daną agencję upoważnić za pomocą przesłania oryginału stosownego upoważnienia podpisanego przez osobę(y) wskazane w KRS-ie lub we wpisie do CIDG do reprezentacji firmy. W przypadku spółek cywilnych muszą podpisać się wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki wyznacza pełnomocnika do reprezentacji spółki. Ponadto firma musi posiadać numer EORI (Economic Operators’ Registration and Identification), który można uzyskać rejestrując się na platformie usług elektronicznych PUESC. Bez tego numeru dokonanie odprawy wywozowej (eksport), przywozowej (import) jest niemożliwe. Agencja celna po otrzymaniu oryginału upoważnienia wraz z opłatą skarbowa 17,00 PLN dokonuje rejestracji w PUESC powiązując dane referencyjne agencji z firmą. Po uzyskaniu numery sprawy można dokonywać odpraw wywozowych oraz importowych.

W przypadku eksportu do odprawy przedstawiona musi być faktura handlowa w przypadku gdy towar jest sprzedawany lub faktura pro forma, gdy wysyłamy próbki towaru, lub towar jest wysyłany z przeznaczeniem do procedur gospodarczych: uszlachetniania czynne, bierne.

Przydatne informacje pozwalające na sprawną odprawę to:

 • numer faktury,
 • data jej wystawienia,
 • nazwa produktu,
 • jej cena jednostkowa i wartość końcowa,
 • rodzaj waluty,
 • warunki Incoterms,
 • waga brutto i netto,
 • łączna ilość opakowań zbiorczych,
 • kraj pochodzenia.

Powyżej jest przytoczona reguła o pochodzeniu preferencyjnym towarów do wartości faktury 6000 EUR.

Ważne!

Deklaracja winna być podpisana czytelnie – imieniem i nazwiskiem oraz data jej wystawienia.

Do przygotowania zgłoszenia będzie również potrzebna informacja o wysyłanym towarze: jak największa ilość charakteryzująca towar, z czego wykonany, do czego służy. To wszystko po to, aby w jak najbardziej precyzyjny sposób móc przypisać odpowiedni kod taryfy celnej, która liczy kilkadziesiąt tysięcy pozycji.

Procedury związane z importem towarów

W przypadku importu obowiązuje ta sama zasada: podstawą do przygotowania odprawy importowej jest przedstawienie faktury handlowej, listu pakunkowego z wcześniej wspomnianymi informacjami. W przypadku urządzeń, maszyn wymagane jest przedstawienie certyfikatu zgodności CE, instrukcji obsługi w języku polskim, a także tabliczki znamionowej przymocowanej na stałe na danym urządzeniu/maszynie z danymi producenta, numerem, symbolem modelu, znakiem CE.

W przypadku innych towarów np. roślin będzie wymagane przedstawienie świadectwa fitosanitarnego, art. spożywczych – sanepid, dozór techniczny czy decyzji innego organu dopuszczającego przedstawiony towar/produkt do obrotu.

Jak dowiedzieć się, czy importowany produkt wymaga danego świadectwa, czy decyzji danego organu? Mając kod taryfy celnej HS cod można na stronie internetowej ISZTAR4 w przeglądarce taryfowej uzyskać informacje na temat ograniczeń, stawek cła itp.

Importer lub agencja upoważnioną przez niego może wystąpić do urzędu celno-skarbowego o WIT (wiążącą informację taryfową) – oficjalna informacja o klasyfikacji taryfowej, która jest ważna 3 lata od daty jej wydania.

Korzyści posiadania WIT:

 • daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru w nomenklaturze Taryfy celnej,
 • obowiązuje na terenie całej EU,
 • redukuje czas odprawy celnej.

W imporcie będziemy zobowiązani do zapłacenia należności celno-podatkowych, po wpłaceniu których zostanie zakończona odprawa komunikatem ZC299 (poświadczenie zgłoszenia celnego) a przesyłka zwolniona na dostawę.


Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania, które są konieczne podczas odprawy celnej znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl


Przesyłki kurierskie

Osoby, które robią zakupy przez Internet są zwolnienie z cła o wartości przesyłek do 150 euro. Oznacza to, że przesyłka, której wartość nie przekracza 150 euro, nie będzie podlegała ocleniu.

Zwolnienia nie dotyczą:

 • alkoholu,
 • tytoniu,
 • perfum i wód toaletowych.

Należności podatkowe

Paczki, które otrzymujemy spoza państw unijnych, są objęte nie tylko cłem. Trzeba wspomnieć, że podlegają one też należnościom podatkowym: VAT oraz akcyzie (gdy kupujemy wyroby akcyzowe, np. alkohol, papierosy). Zasada opodatkowania takich przesyłek jest taka, że najpierw płacimy cło, od wartości celnej powiększonej o cło, ewentualną akcyzę, a od całości jeszcze VAT. Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest więc wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W ustawie o VAT nadal istnieje zwolnienie z tego podatku dla przesyłek zagranicznych w kwocie do 22 euro. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego (spoza krajów Unii) bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro.

Tego zwolnienia od podatku nie stosuje się m.in. do:

 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zwolnienia od VAT nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.
Limity towarów otrzymywanych w paczkach bez cła i VAT dotyczą również przesyłek od osób fizycznych, czyli niekupowanych np. w zagranicznych sklepach internetowych. Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, są zwolnione do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

W przypadku niejasności powinniśmy powierzyć sprawy odpraw celnym specjalistom firmie kurierskiej, która współpracuje z agencjami celnymi lub posiada własną.


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl