Opakowania zwrotne – rozliczenie VAT i PIT

Pozytywny stosunek przedsiębiorców do problemów związanych z ochroną środowiska oraz dążenie do stałego podnoszenia jakości usług, w tym do racjonalizacji całości łańcucha dostaw, stanowi o coraz częstszym stosowaniu opakowań, które nabywca może zwrócić sprzedawcy. Ten zaś może opakowania zwrotne ponownie wprowadzić do obrotu gospodarczego. W ten sposób całościowe koszty produkcji i dystrybucji regulują się i ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu. Środowisko zaś zyskuje dzięki wyeliminowaniu problematycznych odpadów.

opakowania zwrotne

Jednak z punktu widzenia przepisów podatkowych, zagadnienie obrotu opakowaniami zwrotnymi nie jest łatwe i powoduje wiele niejasności i wątpliwości. Poniżej próba uporządkowania głównych zasad regulujących kwestie opakowań zwrotnych.

Czym są opakowania zwrotne?

Definicja opakowań zwrotnych w polskich przepisach nie występuje. Ustawa o opakowaniach i gospodarce odpadami definiuje ogólnie opakowania jako wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

Coraz częstsze używanie w obrocie gospodarczym opakowań, które można zwrócić, znacznie ułatwia procesy produkcyjne oraz dystrybucję.

Opakowania zwrotne – podstawa opodatkowania VAT

Przepisy unijne pozwalają państwom członkowskim na skorzystanie z dwóch alternatywnych możliwości. W swoich wewnętrznych regulacjach podatkowych państwa mogą koszty opakowań zwrotnych wyłączyć albo włączyć do podstawy opodatkowania. W obu przypadkach należy jednak podjąć niezbędne środki w celu skorygowania tej podstawy, jeśli opakowania zostaną zwrócone bądź nie.

Polskie przepisy podatkowe nie są do końca jasne w tym zakresie. Jeśli nabywca został zobowiązany do zapłaty kaucji umownej w chwili zakupu towarów w opakowaniu zwrotnym, obowiązuje wyłączenie z podstawy opodatkowania. Tym samym wartości opakowania zwrotnego nie należy ujmować w treści faktury za zakupione towary. Wówczas opakowania zwrotne traktuje się jako odrębny element świadczenia zasadniczego czyli dostawy towarów. Aby taka sytuacja mogła zaistnieć, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki:

  • musi nastąpić sprzedaż towaru w opakowaniu;
  • opakowanie musi mieć charakter zwrotny;
  • nabywca zapłacił kaucję lub zawarł umowę, która określa wysokość tej kaucji.

Zwrot opakowań do sprzedawcy powoduje u niego obowiązek dokonania czynności korygujących.

Istnieje druga możliwość, przewidująca włączenie kosztu opakowań zwrotnych do podstawy opodatkowania. Wówczas wartość opakowania zwrotnego wlicza się w cenę towaru i razem z nim podlega opodatkowaniu. Na fakturze ujmuje się towar wraz z opakowaniem jako jedną pozycję. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy nastąpi zwrot opakowania. Warto jednak pamiętać, że zwrot opakowania będzie powodował obowiązek dokonania określonych czynności korygujących.

Opakowania zwrotne a PIT

Rozważając kwestie PIT, należy mieć na uwadze, która z metod została zastosowana w momencie sprzedaży towaru i jego opakowania.

Jeżeli, zgodnie z umową, nabywca płacił kaucję za opakowanie zwrotne, to podatnik zobowiązany jest do nieujmowania takich kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jednak zarówno sprzedawca jak i nabywca mogą prowadzić odrębną ewidencję zapłaconych bądź otrzymanych kaucji za opakowania zwrotne. Sprzedawca otrzymane kaucje zwrotne traktuje w takiej sytuacji jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty) i wysokość należnego podatku za dany rok podatkowy. Dokumenty wewnętrzna podatnika powinny je wykazywać, lecz bez związku z wysokością opłat, jakie ponosi podatnik.

W pozostałych przypadkach, czyli sprzedaży towaru wraz z opakowaniem zwrotnym, które zostało włączone do podstawy opodatkowania, koszt jako całość ujmowany jest w KPiR.

Zwrot bądź niezwrócenie opakowań – zasady postępowania

Jeśli przy sprzedaży towarów nie określono kaucji za opakowania zwrotne i nabywca dokonał ich zwrotu, sprzedający wystawia fakturę korygującą. Powoduje to zmniejszenie podstawy opodatkowania o wartość opakowań zwróconych do sprzedawcy.

Jeśli sprzedawca określił w umowie wysokość kaucji za opakowania, to powinien określić również termin zwrotu tych opakowań. Od dnia oznaczonego na zwrot ma siedem dni na wystawienie faktury obejmującej należność brutto za opakowania. Gdyby termin zwrotu nie został wskazany, fakturę należy wystawić nie później, niż 60 dni od dnia wydania tych opakowań. Wystawienie faktury powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania. Jednocześnie umożliwia wystąpienie o zwrot podatku VAT przez sprzedającego.

Wystawienie faktury za opakowania zwrotne oraz brak ich zwrotu przez nabywcę powoduje powstanie po stronie nabywcy zobowiązania. Sprzedawca może dochodzić należności od nabywcy na zasadach ogólnych.

Wydaje się, że pozostawienie w polskich przepisach obu możliwości wynikających z regulacji unijnych, nie jest samo w sobie negatywne. Jednak brak jednoznaczności i sprecyzowania, a przy tym rozmieszczenie tych przepisów w różnych aktach prawnych, zdecydowanie utrudnia ich realizację każdemu zobowiązanemu do ich przestrzegania.

Załóż konto i zamów kuriera

GlobKurier.pl

Lubimy dzielić się wiedzą, a mamy jej dość sporo, ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę rynku KEP i TSL. Realizujemy wysyłki do 192 krajów na świecie. Współpracujemy z ponad 50 firmami kurierskimi i transportowymi. Dysponujemy własną siecią ponad 1000 punktów paczkowych Click&Collect w Polsce GlobBox.net.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl