Nasza nowa strona - sprawdź!

nowy.globkurier.pl

Aneks do umowy globkurier

 ANEKS DO UMOWY GLOBKURIER


Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Z klauzulą informacyjną Użytkownik może się zapoznać przy rejestracji w Serwisie Globkurier lub w Polityce Prywatności.


Zmiana treści Polityki Prywatności przedstawia się następująco:


1.  O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu GlobKurier.

2.  Procesorem danych osobowych Użytkowników GRUPA ZNATURY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-226 , ul. Bogucicka 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347353, REGON: 241472991, NIP: 2220872890, reprezentowaną przez: Mateusz Pycia – Prezes Zarządu., z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@globkurier.pl

4.  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwis GlobKurier zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

5.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GlobKurier w celu:

5.1 realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GlobKurier (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.2. wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
5.3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Serwisu GlobKurier może wymagać podania następujących danych:

6.1. imię;
6.2. nazwisko;
6.3. numer telefonu komórkowego;
6.4. adres kontaktowy;
6.5. numer rachunku bankowego;
6.6. numer NIP;
6.7. adres e-mail.

7.  Uzyskanie dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu GlobKurier możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego z Serwisem GlobKurier. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu GlobKurier oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

7.1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
7.2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
7.3. wypełnienia obowiązku prawnego  (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

8.  Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

9. Serwis GlobKurier zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu serwisu GlobKurier lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

9. Serwis GlobKurier może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Serwis GlobKurier jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwis GlobKurier, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Serwisu GlobKurier, to jest partnerom świadczącym:

11.1. usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
11.2.   usługi marketingowe,
11.3.   usługi windykacyjne,
11.4.   usługi księgowości, rachunkowości,
11.5.   usługi doradcze, konsultacyjne.

12. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu GlobKurier są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Przekazanie danych osobowych następuje:

12.1.  na podstawie umów zawartych pomiędzy Serwisem GlobKurier a Przewoźnikami,
12.2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
12.3.  w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

13. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Serwis GlobKurier, są przekazywane operatorowi płatności. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności, tj.:

13.1.  Imię;
13.2.  Nazwisko;
13.3.  Adres;
13.4.  nr konta bankowego;

Oraz następuje:

13.5.  w celu obsługi (zrealizowania)  płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD)
13.6.  niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie GlobKurier sposobu dokonania płatności.


14. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

15. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Serwis GlobKurier przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

16. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

17. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwis GlobKurier dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Serwisu GlobKurier, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

18. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Serwis GlobKurier staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

19. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 26 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Procesorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

20. Użytkownik powierza Serwisowi GlobKurier, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie GlobKurier i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Procesor  może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu GlobKurier.

21. Procesor  zobowiązuje się:

21.1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
21.2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
21.3.  zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
21.4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
21.5.  pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
21.6.   po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
21.7.  udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

22. Administrator  może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Serwis GlobKurier poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Administratora  są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz usług przewozowych w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Serwis GlobKurier.

23. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Administratora informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

24. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.

25. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisie GlobKurier oraz po jego rozwiązaniu przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

26. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu GlobKurier niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

27. W celu zapytania dotyczącego danych osobowych lub usunięcia danych z serwisu GlobKurier należy kontaktować się pod adresem kontakt@globkurier.pl .

 
‹ wróć